Chwilio'r wefan
English

Cynnig depo Home Farm - Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin am Home Farm.

HomeFarmYard

C. Pam tai? Pam na ellir ei ddefnyddio at ddiben arall?

A. Rydym yn bwriadu cyflwyno nifer bach o gartrefi o fewn ffin bresennol y depo oherwydd bydd yr incwm a gaiff ei greu'n golygu y gellir adnewyddu'r adeilad rhestredig Gradd II. Bydd hefyd yn golygu y gellir cynnwys tai cymdeithasol fel rhan o'r prosiect. Ar adeg pan fo agenda cyni Llywodraeth y DU yn golygu bod yn rhai i ni arbed £70m dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae hyn yn ffordd cost effeithiol o sicrhau bod manteision cymunedol yn deillio o'r cynllun.

C. Pam nad ydych yn dymchwel y cyfan a'i adfer yn barcdir?

A. Mae'r hen ffermdy yng nghanol y depo, sy'n cael ei ddefnyddio fel swyddfa ar hyn o bryd, yn adeilad rhestredig Gradd II. Ni ellir ei ddymchwel, ac yn unol â'r cynllun arfaethedig, caiff ei adfer yn lle.

C. Oni fydd y tai newydd yn creu mwy o broblemau traffig?

A. Bydd y depo sydd eisoes yn brysur iawn gan fod cerbydau HGV yn teithio i mewn ac allan o'r safle'n aml, yn cau. Fodd bynnag, fel rhan o'r ymchwiliadau cychwynnol, aseswyd lefel y traffig a bydd yn debyg i'r lefel bresennol neu mewn gwirionedd yn llai na hynny.

C. Ydych chi mewn gwirionedd yn ceisio gwerthu i'r cynigiwr uchaf?

A. Rydym yn ymchwilio i gynnig lle bydd y cyngor yn chwarae mwy o ran fel partner datblygu i sicrhau'r uchafswm o enillion ariannol. Fodd bynnag, bydd unrhyw incwm a gaiff ei greu yn sicrhau y bydd rhai o'r tai'n dai cymdeithasol a chaiff yr adeilad rhestredig Gradd II ei adfer i'w ogoniant blaenorol.

C. Beth am ganiatáu tai cymdeithasol/cyngor yn unig ar y safle?

A. Bydd elfen tai fforddiadwy'n amod o gytundeb menter ar y cyd y safle, yn unol â pholisïau tai a chynllunio'r cyngor.

C. Pam mai tai drud yn unig gaiff eu hadeiladu?

A.  Nid yw hyn yn wir. Bydd tai fforddiadwy'n amod o gytundeb menter ar y cyd y tir a'i ddatblygiad.

C. Ydy hyn yn golygu y bydd yn ennill ymhellach ar y parcdir?

A. Nac ydy. Ni fydd hyn yn digwydd. Yr unig newidiadau a geir fydd i'r ardal lle ceir lloriau caled, adeiladau mewn cyflwr gwael, mannau parcio i gerbydau mawr a lleoedd storio a ddarperir gan gynhwysyddion ar hyn o bryd.

C. Beth am adfer y safle'n fferm gymunedol neu ei droi'n rhan o dirlun Parc Singleton?

A. Nid yw'r safle wedi bod yn fferm ers cyn iddo gael ei brynu gan yr awdurdod lleol  flynyddoedd lawer yn ôl. Safle tir llwyd ydyw ac mae lloriau concrit caled yn gorchuddio cryn dipyn ohono. Ni fyddai ei droi'n fferm gymunedol yn ddichonadwy'n ariannol a byddai'n golygu y collir y cyfle i adfer yr adeilad rhestredig gradd II.

C.  A ganiateir i chi wneud hyn? Oni adawyd y tir i'r gymuned gan y teulu Glynn Vivian?

A. Nid yw hyn yn wir. Gwiriwyd y gweithredoedd a phrynwyd y tir oddi wrth y teulu Glynn Vivian; ni chafodd y tir ei adael ganddyn nhw. Nid oedd unrhyw amodau'n gysylltiedig â'r gwerthiant ar y pryd.

C. Oni fydd tai'n cyfyngu ar y gallu i gynnal digwyddiadau ym Mharc Singleton os bydd preswylwyr newydd yn gwrthwynebu?

A. Ymdrinnir â hyn fel rhan o werthu'r eiddo fel y parheir i allu cynnal digwyddiadau ym Mharc Singleton yn y ffordd y maent bob amser wedi'u cynnal ac yn unol â pholisi digwyddiadau'r cyngor ar gyfer y parc.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM