Chwilio'r wefan
English

Childcare Offer for Wales payments will continue even if children do not attend due to coronavirus isolation.

The Welsh Government is today [18 March] announcing funding for the Childcare Offer for Wales will continue to be paid to local authorities and childcare settings who currently receive payments for children in their care, even where services are disrupted. 

Please refer to the following link: Childcare offer payments will continue

Lady and child

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor ac a fydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r gwylilau.

Bydd y cynnig yn ychwanegol at hawl presennol y plant i addysg gynnar (a elwir weithiau'n feithrinfa'r Cyfnod Sylfaen).

Am ymholiadau am ofal plant, ewch i Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.

Beth fydd y cynnig?

Mae Llywodraeth Cymru am i'r cynnig gofal plant fod yn glir ac mor hawdd a phosib i gael mynediad ato fel bod rhieni'n gallu parhau i ddewis y darparwyr sy'n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd gan Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn. Gall rhieni dderbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 9 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y gwyliau.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

Os ydych yn byw yn Abertawe, efallai y gallwch gael mynediad at y cynnig y tymor ar ol penblwydd eich plentyn yn 3 oed.

Tymor y Gwanwyn 2020

Tymor y Haf 2020

Tymor yr Hydref 2020

Tymor y Gwanwyn 2021

Tymor y Haf 2021

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

6 Ionawr 2020 - 19 Ebrill 2020

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 19 Ebrill 2020.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

20 Ebrill 2020 - 31 Awst 2020

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 31 Awst 2020.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

1 Medi 2020 - 3 Ionawr 2021

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 3 Ionawr 2021.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

4 Ionawr 2021 - 11 Ebrill 2021

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 11 Ebrill 2021.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y yddiadau canlynol:

12 Ebrill 2021 - 31 Awst 2021

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 31 Awst 2021.

Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor y Haf 2020Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr Hydref 2020Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor y Gwanwyn 2021Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor y Haf 2021Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr Hydref 2021.

 

Pryd gall fy mhlentyn gael mynediad at y cynnig?

Gall plant cymwys gael mynediad at y cynnig o'r tymor ar ol eu pen-blwydd yn 3 oed nes eu bod yn cael cynnig lle mewn addysg amser llawn, fel arfer y mis Medi sy'n dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed. Yn Abertawe gall pob plentyn ddechrau'r ysgol yn amser llawn yn gynnar ar ddechrau'r flwyddyn ysgol pan fyddant yn cael eu pen-blwydd yn 5 oed.

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ewch i wefan Llywodraetha Cymru: llyw.cymru/cynniggofalplant

Pa feini prawf cymhwysedd fydd angen i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant ar gael i rieni sy'n gweithio. Gallwch fod yn gymwys i dderbyn gofal plant ychwanegol os ydych yn byw yn Abertawe, mae eich plentyn yn yr ystod oedran ac rydych yn ennill gwerth o leiaf 16 awr yr wythnos o waith ar yr isafwm cyflog cenedlaethol ar gyfartaledd, neu os yw'ch cyflog byw cenedlaethol yn llai na £100,000 y flwyddyn. 


Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant. Gallwch rannu'ch profiadau gofal plant gyda Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu'r cynnig.

Gall rhieni a darparwyr fynd i dudalen ganlynol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fel arall, gellir e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol yn: TrafodGofalPlant@Cymru.gsi.gov.uk

Neu gellir ysgrifennu i'r adran yn y cyfeiriad canlynol: Tim Gofal Plant, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Ail Lawr, Craidd y Gogledd, Caerdydd CF10 3NQ.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM