Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor ac a fydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r gwylilau.

Bydd y cynnig yn ychwanegol at hawl presennol y plant i addysg gynnar (a elwir weithiau'n feithrinfa'r Cyfnod Sylfaen).

Rydym yn falch iawn y dewiswyd Abertawe fel ardal beilot i roi'r cynnig ar waith yn llawn o fis Ionawr 2019, a byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill wrth ddatblygu'r cynllun.

FAQs for parents.govYn agor mewn ffenest newydd

Am ymholiadau am ofal plant, ewch i Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.


Beth fydd y cynnig?

Mae Llywodraeth Cymru am i'r cynnig gofal plant fod yn glir ac mor hawdd a phosib i gael mynediad ato fel bod rhieni'n gallu parhau i ddewis y darparwyr sy'n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd gan Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn. Gall rhieni dderbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 9 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y gwyliau.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

Os ydych yn byw yn Abertawe, efallai y gallwch gael mynediad at y cynnig y tymor ar ol penblwydd eich plentyn yn 3 oed.

Tymor yr Hydref 2018Tymor y Gwanwyn 2019Tymor yr Haf 2019

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol: 

29 Ebrill 2019 - 1 Medi 2019

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 1 Medi 2019

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol: 

2 Medi 2020 - 5 Ionawr 2020

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 5 Ionawr 2020

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

6 Ionawr 2020 - 19 Ebrill 2020

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 19 Ebrill 2020

Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr HydrefOs ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr GwanwynOs ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr Haf

Apply online welsh button

Pryd gall fy mhlentyn gael mynediad at y cynnig?

Gall plant cymwys gael mynediad at y cynnig o'r tymor ar ol eu pen-blwydd yn 3 oed nes eu bod yn cael cynnig lle mewn addysg amser llawn, fel arfer y mis Medi sy'n dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed. Yn Abertawe gall pob plentyn ddechrau'r ysgol yn amser llawn yn gynnar ar ddechrau'r flwyddyn ysgol pan fyddant yn cael eu pen-blwydd yn 5 oed.

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ewch i wefan Llywodraetha Cymru i weld cwestiynau cyffredin: Gov.Wales publication: Benefits and childcare offerYn agor mewn ffenest newydd

Pa feini prawf cymhwysedd fydd angen i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant ar gael i rieni sy'n gweithio. Gallwch fod yn gymwys i dderbyn gofal plant ychwanegol os ydych yn byw yn Abertawe, mae eich plentyn yn yr ystod oedran ac rydych yn ennill gwerth o leiaf 16 awr yr wythnos o waith ar yr isafwm cyflog cenedlaethol ar gyfartaledd, neu os yw'ch cyflog byw cenedlaethol yn llai na £100,000 y flwyddyn. 


Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant. Gallwch rannu'ch profiadau gofal plant gyda Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu'r cynnig.

Gall rhieni a darparwyr fynd i dudalen ganlynol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fel arall, gellir e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol yn: TrafodGofalPlant@Cymru.gsi.gov.uk

Neu gellir ysgrifennu i'r adran yn y cyfeiriad canlynol:

Tim Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Ail Lawr, Craidd y Gogledd
Caerdydd
CF10 3NQ
 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM