Chwilio'r wefan
English
Lady and child

Cynnig gofal plant a ariennir gan y llywodraeth

Bydd rhieni plant 3 a 4 mlwydd oed sy'n byw yn Abertawe ac yn gweithio'n cael mynediad at ofal plant hyblyg a ariennir, a fydd ar gael yn ystod y tymor ac a fydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer 9 wythnos o'r gwylilau.

Bydd y cynnig yn ychwanegol at hawl presennol y plant i addysg gynnar (a elwir weithiau'n feithrinfa'r Cyfnod Sylfaen).

Rydym yn falch iawn y dewiswyd Abertawe fel ardal beilot i roi'r cynnig ar waith yn llawn o fis Ionawr 2019, a byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eraill wrth ddatblygu'r cynllun.

FAQs for parents.govYn agor mewn ffenest newydd

Apply online welsh button

Am ymholiadau am ofal plant, ewch i Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe.


Beth fydd y cynnig?

Mae Llywodraeth Cymru am i'r cynnig gofal plant fod yn glir ac mor hawdd a phosib i gael mynediad ato fel bod rhieni'n gallu parhau i ddewis y darparwyr sy'n diwallu eu hanghenion orau.

Bydd rhieni'n derbyn cyfanswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor. Bydd yr addysg gynnar am ddim a ddarperir ar hyn o bryd gan Cyfnod Sylfaen yn rhan o'r cynnig hwn. Gall rhieni dderbyn 30 awr yr wythnos o ofal plant am ddim am 9 wythnos o'r flwyddyn yn ystod y gwyliau.

Pryd gallaf wneud cais am y cynnig?

Os ydych yn byw yn Abertawe, efallai y gallwch gael mynediad at y cynnig y tymor ar ol penblwydd eich plentyn yn 3 oed.

Tymor yr Hydref 2018Tymor y Gwanwyn 2019Tymor yr Haf 2019

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol: 

3 Medi 2018 - 6 Ionawr 2019.

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 6 Ionawr 2019.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol: 

7 Ionawr - 28 Ebrill 2019.

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 28 Ebrill 2019.

Os yw'ch plentyn yn troi'n 3 mlwydd oed ar y dyddiadau canlynol:

29 Ebrill - 1 Medi 2019.

Dylech wneud cais am y cynnig gofal plant a ariennir 6 wythnos cyn 1 Medi 2019.

Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor y gwanwyn.Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr haf.Os ydych yn gymwys, dyrennir eich cyllideb yn nhymor yr hydref.

Pryd gall fy mhlentyn gael mynediad at y cynnig?

Gall plant cymwys gael mynediad at y cynnig o'r tymor ar ol eu pen-blwydd yn 3 oed nes eu bod yn cael cynnig lle mewn addysg amser llawn, fel arfer y mis Medi sy'n dilyn eu pen-blwydd yn 4 oed. Yn Abertawe gall pob plentyn ddechrau'r ysgol yn amser llawn yn gynnar ar ddechrau'r flwyddyn ysgol pan fyddant yn cael eu pen-blwydd yn 5 oed.

Sut bydd derbyn y cynnig yn effeithio ar fy mudd-daliadau?

Ewch i wefan Llywodraetha Cymru i weld cwestiynau cyffredin: Gov.Wales publication: Benefits and childcare offerYn agor mewn ffenest newydd

Pa feini prawf cymhwysedd fydd angen i mi eu bodloni?

Bydd y cynnig gofal plant ar gael i rieni sy'n gweithio. Gallwch fod yn gymwys i dderbyn gofal plant ychwanegol os ydych yn byw yn Abertawe, mae eich plentyn yn yr ystod oedran ac rydych yn ennill gwerth o leiaf 16 awr yr wythnos o waith ar yr isafwm cyflog cenedlaethol ar gyfartaledd, neu os yw'ch cyflog byw cenedlaethol yn llai na £100,000 y flwyddyn. 


Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i glywed gan rieni a darparwyr er mwyn llywio'r cynnig gofal plant. Gallwch rannu'ch profiadau gofal plant gyda Lywodraeth Cymru i helpu i ddatblygu'r cynnig.

Gall rhieni a darparwyr fynd i dudalen ganlynol ar wefan Llywodraeth Cymru.

Fel arall, gellir e-bostio Llywodraeth Cymru'n uniongyrchol yn: TrafodGofalPlant@Cymru.gsi.gov.uk

Neu gellir ysgrifennu i'r adran yn y cyfeiriad canlynol:

Tim Gofal Plant
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Ail Lawr, Craidd y Gogledd
Caerdydd
CF10 3NQ
 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM