Chwilio'r wefan
English
House in hand

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen tai tuag at atebolrwydd rhentu, ond rydych dal yn ei chael hi'n anodd talu'ch rhent, efallai y gallwch gael cymorth ychwanegol drwy gyflwyno cais am Daliad Tai Dewisol (TTD).

Oherwydd telir TTD o gronfa gyfyngedig, fe'u dyrennir fel arfer fel mesur tymor byr i helpu pobl wrth iddynt ymdrechu i ddatrys eu hanawsterau ac mae'r cyngor yn targedu taliadau i'r rhai y mae'r angen mwyaf arnynt.

Gallwch gyflwyno cais am TTD tuag at eich Costau Tai am y rhesymau canlynol:

 • Rydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai
 • Mae eich Budd-dal Tai'n is na'r rhent llawn, gan dynnu pris unrhyw wasanaethau na all Budd-dal Tai dalu amdanynt, megis taliadau am wres neu drethi dŵr.
 • Ceir amgylchiadau arbennig sy'n golygu na allwch dalu'r gwahaniaeth rhwng eich budd-dal a'ch rhent llawn.
 • Rydych yn derbyn Credyd Cynhwysol (CC) sy'n cynnwys elfen tai.

Mae costau tai'n golygu atebolrwydd rhentu; fodd bynnag, gellir dehongli costau tai yn fwy eang i gynnwys; rhent ymlaen llaw; blaendaliadau; a chyfandaliadau sy'n gysylltiedig ag angen tai megis costau symud.

Sut i wneud cais am TTD  

 • Os ydych yn cyflwyno cais am gymorth gyda'ch atebolrwydd rhent
 • Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen a'i phostio neu ddod â hi atom, neu
 • Ffoniwch ein Tîm Help a Chyngor ar Les ar 01792 635885 am gyngor wrth ofyn am TTD, neu
 • Dewch i'r Ganolfan Ddinesig i siarad â staff Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt.

PDF Document Ffurflen Gais – Taliad Tai Dewisol (PDF, 54KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Os ydych yn cyflwyno cais am gymorth gyda rhent ymlaen llaw, blaendal neu gostau symud

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen a'i phostio neu ddod â hi atom, neu

Ffoniwch ein Tîm Help a Chyngor ar Les ar 01792 635885 am gyngor wrth ofyn am TTD - Croeso i chi sgwrsio yn Gymraeg, neu

Dewch i'r Ganolfan Ddinesig i siarad â staff Budd-daliadau yn y Ganolfan Gyswllt.

PDF Document Ffurflen Gais Taliadau Tai Dewisol ar gyfer Treiliau Symud (PDF, 56KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Sut bynnag y byddwch yn cyflwyno cais, nodwch gymaint o wybodaeth â phosib i'n helpu i ddeall pam mae eich amgylchiadau'n arbennig.

Pryd gallwn wneud Taliad Tai Dewisol

Dyma enghreifftiau o'r sefyllfaoedd lle gallwn dalu TTD:

 • Os oes gennych dreuliau ychwanegol oherwydd amgylchiadau arbennig megis bod rhywun o'ch aelwyd yn yr ysbyty.
 • Os ydych yn profi caledi dros dro oherwydd colli swydd neu golli budd-dal wrth ddychwelyd i'r gwaith.
 • Os ydych mewn perygl o golli'ch cartref lle'r ydym yn meddwl y gallai TTD atal hyn.
 • Os cafodd eich dyraniad Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol ei leihau oherwydd meini prawf maint y sector cymdeithasol (y dreth ystafell wely) ac mae angen cymorth arnoch gyda'r costau symud i eiddo llai.

Pryd na allwn wneud taliad

Nid yw'r taliad ychwanegol hwn ar gael at y dibenion canlynol:

 • Cymorth gyda Threth y Cyngor.
 • Ar gyfer dŵr, prydau, tanwydd neu unrhyw daliadau gwasanaeth anghymwys arall sydd wedi'u cynnwys yn eich rhent.
 • Talu am unrhyw ddiffyg mewn Budd-dal Tai oherwydd adennill unrhyw ordaliadau.
 • Talu rhent sy'n amlwg yn ormodol.
 • Talu cynnydd yn eich rhent oherwydd ôl-ddyledion rhent sy'n weddill.
 • Talu cost cosbau a gostyngiadau penodol mewn budd-daliadau e.e. cosb gwrth-dwyll.
 • Os nad yw eich Credyd Cynhwysol yn cynnwys elfen tai.

Ar ôl i chi wneud cais

 • Os ydym yn penderfynu ein bod yn gallu gwneud taliad, byddwn yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych faint gaiff ei dalu ac am faint o amser.
 • Os ydym yn penderfynu na allwn wneud taliad, byddwn yn ysgrifennu atoch ac yn dweud wrthych y rhesymau dros ein penderfyniad.
 • Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad, mae gennych hawl i ofyn am adolygiad. Rhaid i'r person a wnaeth gais am y TTD (neu ei gynrychiolydd)  wneud ei gais yn ysgrifenedig ac o fewn mis calendr o ddyddiad llythyr y penderfyniad. 

Telir TTD naill ai yn yr un ffordd â'ch Budd-dal Tai neu os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, drwy'r dull a ddewisoch yn eich cais.

Pethau i'w cofio

 • Ni all TTD eich helpu gyda'ch Treth y Cyngor.
 • Cyflwynwch gais cyn gynted â'ch bod yn meddwl bod angen cymorth ychwanegol arnoch.
 • Rhowch gymaint o wybodaeth â phosib i'n helpu i ddeall pam mae eich amgylchiadau'n arbennig.

 

Cwestiynau cyffredin am daliadau tai dewisol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am daliadau tai dewisol (TTD).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM