Toglo gwelededd dewislen symudol

Digwyddiadau amgylcheddol - Mai

View of Clyne Gardens

Dydd Sul 1 - dydd Mawrth 31 Mai - Gerddi Clun yn eu Blodau

Amserau amrywiol bob dydd Sul yn ystod mis Mai.

Dathliad blynyddol o rododendronau ac asaleâu arobryn Gerddi Clun pan fyddant yn eu blodau llawn ac ar eu mwyaf godidog gyda rhaglen arbennig o droeon tywys, gweithdai, gweithgareddau i'r teulu a pherfformiadau cerddorol byw.  Mae Gerddi Clun ar agor i'r cyhoedd o fore gwyn tan nos. Mae mynediad i'r gerddi a gweithgareddau Gerddi Clun yn eu Blodau am ddim ond mae'n rhaid cadw lle ymlaen llaw ar gyfer rhai gweithgareddau. Am fanylion ewch i www.facebook.com/friendsofclyne.

E-bostiwch: Cyfeillion Gerddi Clun yn friends@clynegardens.co.uk

 

Dydd Sul 1 Mai - Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach

4.30am - 6.00pm, ym mynedfa Mynwent y Babell ger 119 Middle Road, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Ymunwch â ni i wrando ar un o ffenomenau mwyaf syfrdanol byd natur, côr y bore bach pan fydd adar yn canu ar doriad y wawr i amddiffyn eu tiriogaethau a denu cymar ar gyfer y tymor bridio.

E-bostiwch: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Dydd Sul 1 Mai - Tro Côr y Bore Bach yng nghanolfan Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir

6.00am-8.00pm, Canolfan Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli, Llwynhendy, Llanelli SA14 9SH

Arweiniad cyfeillgar, arbenigol i'ch helpu i ddeall yr amrywiaeth enfawr o ganeuon adar sy'n darparu synau hudolus y gwlyptir yr adeg hon o'r flwyddyn. Ymunwch â ni i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Côr y Bore Bach gyda digwyddiad cynnig cynnar arbennig iawn i'ch helpu i adnabod unawdwyr penigamp y gwlyptir ar fore ym mis Mai. £8 yr un yw pris tocyn. Mae'n rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw gan mai nifer cyfyngedig sydd ar gael. I archebu tocyn, ffoniwch a gallwch dalu dros y ffôn. Sylwer nad yw mynediad wedi'i gynnwys ym mhris y tocyn digwyddiad arbennig hwn, ac ni fydd y ganolfan yn agor tan 9.30am, fel arfer.

Ffoniwch: Canolfan Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir Llanelli, 01554 741087

 

Dydd Sul 1 Mai - Sesiwn Wirfoddoli Chwarel Rosehill

11am-1pm, Chwarel Rosehill, Mount Pleasant, Abertawe

MANYLION: Sesiwn waith reolaidd: casglu sbwriel, gwaith cynnal a chadw a thasgau cyffredinol eraill. Dewch i archwilio trysor cudd ger canol dinas Abertawe. Darperir te a choffi os yw'r tywydd yn caniatáu.

FFONIWCH: Rosemary ar 07966 581243 neu Viv ar 07917 569263

 

Dydd Llun 2 Mai - Ffair Calan Mai gydag Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr

10.00am - 12.00pm ganol dydd, y Maes Isaf, Reynoldston, Gŵyr SA3 1AB

Ymunwch ag Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr i ddawnsio o gwmpas y fedwen Fai a chymryd rhan mewn dawnsio Morris, gemau a rasys yn ogystal â choroni'r Frenhines Fai. Dewch â phicnic a'ch teulu. Archebwch eich lle ar Evenbrite.

Ffoniwch: Dawn Thomas, Ieuenctid Cyfeillion Gŵyr ar 01792 392919 neu e-bostiwch dawn.thomas@reynoldston.com

 

Dydd Mawrth 3 Mai (a phob dydd Mawrth/dydd Iau) - Sesiwn wirfoddoli Fferm Gymunedol Abertawe

10.00am - 4.00pm, Fferm Gymunedol Abertawe, 2 Pontarddulais Rd, Fforest-fach, Abertawe SA5 4BA

cyfleoedd i ddysgu pethau newydd, cysylltu â phobl, cadw'n heini, cymryd sylw a rhoi rhywbeth yn ôl i'ch cymuned yn unig fferm ddinesig Cymru - mae'r rhain i gyd yn bethau y mae gwyddoniaeth yn dweud y bydd yn gwneud i chi deimlo'n well! P'un a yw hynny'n cynnwys bwydo anifeiliaid a charthu stablau, garddio organig, cymryd rhan mewn tasgau natur a chadwraeth, adeiladu neu gynnal a chadw'r safle, mae gennym rywbeth i bawb sydd am fwynhau'r awyr agored a dysgu sgiliau newydd.

Ffoniwch: Katharine, Fferm Gymunedol Abertawe, ar 07784 810139

 

Dydd Mercher 4 Mai - Glanhau'r Traeth ar Twyni Crymlyn

1yp, Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Rydyn ni'n cwrdd wrth y llwybr pren y tu ôl i'r Neuadd Fawr am 1pm, ond os na allwch chi gyrraedd erbyn hynny bydd bagiau, menig a ffyn codi sbwriel ar gael ar y llwybr bordiau a gallwch chi ymuno â ni unrhyw bryd tan 3pm - rhowch gymaint neu gyn lleied o amser ag y gallwch chi - mae pob dim yn helpu.

Cyswllt: Ben Sampson, wildlife@swansea.ac.uk

 

Dydd Mercher 4 Mai (a bob bore Mercher) - Beicio gyda Chydymaith BikeAbility Wales

10.00am - 12.00pm ganol dydd, Clwb Rygbi Dynfant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Hoffech chi reidio beic mewn grŵp am hwyl a chyfeillgarwch? Ymunwch â ni am sesiynau beicio a gefnogir gan gydymaith a gynhelir bob dydd Mercher o'n safle yn Nynfant. Sesiwn hawdd gyda chefnogaeth oedolyn a chroesewir pob gallu. £3 y person.

Ffoniwch: BikeAbility Wales ar 07584 044284 neu e-bostiwch info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Sadwrn 7 Mai - Bore Gwirfoddoli Mynwent y Babell

10.00am - 12.00pm ganol dydd, ym mynedfa'r fynwent ger 119 Middle Road, Cwmbwrla, Abertawe SA5 8HQ

Helpwch i greu lle ar gyfer natur a phobl yng nghanol Cwmbwrla yn y fynwent hon sydd heb ei thrin ers tro. Dewch i gael rhywfaint o awyr iach ac ymarfer corff, cwrdd â phobl newydd a dysgu rhagor o wybodaeth am yr hanes lleol a'r natur ar garreg eich drws. Mae'r tasgau'n cynnwys torri a chloddio mieri, casglu sbwriel a datblygu gardd. Darperir offer a menig ond gwisgwch hen ddillad a dillad addas a dewch â diod a bisgïen ar gyfer amser egwyl.

E-bostiwch: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Dydd Sadwrn 7 Mai - Bioblitz Twyni Crymlyn

drwy'r dydd, Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Mae Twyni Crymlyn yn un o'r tiroedd gwyllt olaf sy'n weddill o gwmpas Bae Abertawe. Ymunwch â ni i ddarganfod cymaint o fywyd gwyllt ag y gallwn mewn 24 awr. Bydd ystod o deithiau cerdded ymysg y bywyd gwyllt, helfeydd trychfilod, saffarïau ymyl traeth, etc, drwy gydol y dydd. Archwiliwch y safle a rhowch wybod i ni am yr hyn rydych wedi'i weld - bydd arbenigwyr a thywyswyr ar gael i'ch helpu. Bydd croeso i bawb, am ddim! Am ragor o wybodaeth, ewch i'n tudalen Eventbrite.

Cyswllt: Ben Sampson, wildlife@swansea.ac.uk

 

Dydd Sadwrn 7 Mai - Tro Cwm Dulais gyda Cherddwyr Abertawe

11.00am, Comin Bryn-bach, ar heol y mynydd rhwng y Felindre a Phontarddulais (ar gyffordd 6 ffordd)

Tro cylchol cymedrol, hardd, 5 milltir o amgylch bryniau rhannau uchaf Cwm Dulais ger Pontarddulais. Cŵn cymorth cofrestredig yn unig. Rhaid cadw pellter cymdeithasol a dilyn gweithdrefnau Profi ac Olrhain y GIG felly anfonwch eich enw a'ch manylion cyswllt at arweinydd y daith gerdded.

Ffoniwch: Mike Clarke, Cerddwyr Abertawe, ar 07837 411220

 

Dydd Sul 8 Mai - Marchnad y Marina

10.00am - 3.00pm, Sgwâr Dylan Thomas, Marina, Abertawe

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy drwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am ragor o wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ewch i www.uplandsmarket.com

E-bostiwch: info@uplandsmarket.com

 

Dydd Sadwrn 14 Mai - BioBlits Rhos Cadle

10.00am - 3.00pm, Gwarchodfa Natur Leol Rhos Cadle, Portmead, Abertawe SA5 4BA

Ymunwch â'n digwyddiad BioBlits am ddim sy'n archwilio hyfrydwch Rhos Cadle. Bydd yr arbenigwr blodau gwyllt, Barry Stewart, yn arwain troeon tywys ac arolygon (10am ac 1pm), a bydd cofnodwyr o SEWBReC (Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru) wrth law i helpu i nodi a chofnodi rhywogaethau. Mynediad i'r digwyddiad ar draws Rhos Cadle neu drwy Fferm Gymunedol Abertawe.

Ffoniwch: Katharine Aylett, Fferm Gymunedol Abertawe, ar 07784 810139

 

Dydd Sadwrn 14 Mai - Marchnad y Mwmbwls

9.00am - 1.00pm, Maes Parcio'r Llaethdy, y Mwmbwls SA3 4BX

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy drwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am ragor o wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ewch i www.uplandsmarket.com

E-bostiwch: info@uplandsmarket.com

 

Dydd Sadwrn 14 Mai - Tro Gwarchodfa Natur Dynfant a Chwmllwyd

11.00am, y maes parcio ger y llwybr beiciau, Dynfant SA2 7TB

Ymunwch â Cherddwyr Abertawe i archwilio cefn gwlad cudd ger Waunarlwydd a Dynfant ar y tro cymedrol, 6 milltir hwn. I ddechrau, bydd yn dilyn rhan o Lwybr Gŵyr ac yna'n mynd o dan y llwybr beicio i ddarganfod golygfeydd hyfryd ar y ffordd i Warchodfa Natur Cwmllwyd.Mae nant fas i'w chroesi er mwyn cyrraedd y warchodfa felly gwisgwch esgidiau cerdded. Rhaid cadw cŵn ar dennyn byr.

Ffoniwch: Peter Jones, Cerddwyr Abertawe, 07840 542048

 

Dydd Iau 19 Mai - Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Rywogaethau Anfrodorol Ymledol

10.00am - 3.00pm, lleoliad i'w gadarnhau yn nes at y dyddiad

Dewch i ddysgu am brif faterion rhywogaethau anfrodorol ymledol yn y DU ac yn fyd-eang, gan gynnwys sut i'w hadnabod, dulliau rheoli, deddfwriaeth, cofnodi ac ymgyrchoedd. Byddai peth gwybodaeth flaenorol am ecoleg yn ddefnyddiol. Cynhelir yr hyfforddiant yn ystod Wythnos Rhywogaethau Ymledol #WythnosRhywogaethauYmledol www.nonnativespecies.org/news/events.cfm. £100 y person. Mae'n rhaid cadw lle.

E-bostich: Jo Mullett, knotweedcontrol@gmail.com

 

Dydd Sul 22 Mai - Tro gwylio adar yn ystod y bore yng Ngwarchodfa Natur Bae Oxwich

9.30am - 1.00pm, mynedfa maes parcio Bae Oxwich, Oxwich, Gŵyr SA3 1LS

Tro boreol i wylio'r adar o gwmpas twyni tywod a morfeydd heli Bae Oxwich. Croeso i ddechreuwyr a'r rheini nad ydynt yn aelodau. Gwisgwch ddillad diddos ac efallai bydd angen esgidiau cadarn. Gadewch eich cŵn gartref. Rydych yn cerdded ar eich menter eich hun. Rhaid talu ffi i barcio yn y maes parcio. Rhaid cadw lle.

Ffoniwch: Russell Evans, Grŵp RSPB Lleol Abertawe a'r Rhanbarth ar 07801 969618 neu e-bostiwch  rspbswandistgrp@gmail.com

 

Dydd Sadwrn 28 Mai -Marchnad Uplands

9.00am - 1.00pm, Gwydr Square, Uplands, Abertawe SA2 0HD

MANYLION: Marchnad cynnyrch lleol fisol sy'n cyfrannu at Abertawe fwy cynaliadwy drwy gefnogi cynhyrchwyr lleol a lleihau milltiroedd bwyd. Am ragor o wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ewch i www.uplandsmarket.com

E-bostiwch: info@uplandsmarket.com

 

Dydd Mawrth 31 Mai - Plantos ar Deiars gyda BikeAbility Wales

11.30am - 12.00pm, Bikeability Wales, Clwb Rygbi Dynfant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Blantos bach - dewch i chwarae gyda ni. Mae gennym sgwteri, treiciau, beiciau cydbwysedd a llawer mwy. Ymunwch â ni ar gyfer hwyl a gemau i blant bach. £6 y plentyn

Ffoniwch: BikeAbility Wales ar 07584 044284 neu e-bostiwch info@bikeabilitywales.org.uk

 

Dydd Mawrth 31 Mai - Sgiliau beicio gyda BikeAbility Wales

2.00pm - 3.00pm, Bikeability Wales, Clwb Rygbi Dynfant, Cilâ, Abertawe SA2 7RU

Gemau beicio a hyfforddiant sgiliau sylfaenol ar gyfer beicio a chynnal a chadw beiciau yn barod ar gyfer Safonau Cenedlaethol Lefel 1. £10 y plentyn.

Ffoniwch: BikeAbility Wales ar 07584 044284 neu e-bostiwch info@bikeabilitywales.org.uk

 

 


Cynhyrchwyd y rhestriad hwn gan Dîm Cadwraeth Natur Cyngor Abertawe gyda chyllid grant Partneriaeth Natur Leol Llywodraeth Cymru. Sylwer bod gwybodaeth am ddigwyddiadau a gynhelir gan sefydliadau eraill yn cael ei chyhoeddi'n ddidwyll ac ni all Cyngor Abertawe fod yn gyfrifol am anghywirdebau.