Chwilio'r wefan
English
House

Dylunio trefol a gwledig

Mae dylunio trefol yn derm cyffredinol ar gyfer dylunio lleoedd trefol a gwledig eu natur.

Mae dylunio trefol yn ystyried sut mae lleoedd yn cael eu defnyddio, yn hytrach na'u golwg yn unig, ac mae'n ceisio sicrhau bod lleoedd llwyddiannus yn cael eu creu a'u cynnal er lles pawb.

Mae hyn yn golygu ystyried amrywiaeth o elfennau, gan gynnwys y berthynas rhwng lleoedd, y symudiad rhwng y rhain a ffurf ffisegol adeiladau, strydoedd a chymdogaethau, mewn lleoliadau trefol a gwledig. Mae hefyd yn ystyried y berthynas rhwng natur a'r amgylchedd adeiledig. Wrth wneud hyn, mae'n dod ag amrywiaeth o agweddau ar yr amgylchedd adeiledig ynghyd, a gall dylunio trefol da ddarparu llawer o fanteision - rhai economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol - yn ogystal â manteision iechyd cyhoeddus.

Yn anad dim, mae anghenion pobl wrth wraidd dylunio da. Y nod yw creu adeiladau a lleoedd diogel a deniadol, sy'n perfformio'n effeithlon, sy'n hawdd eu cyrchu ac sy'n diwallu anghenion ehangach y cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Gall datblygu newydd a blaengar, a ysbrydolir gan dreftadaeth gyfoethog y sir a'i harddwch naturiol, helpu i greu hunaniaeth unigryw i Abertawe. Mae creu lleoedd deniadol hefyd yn annog twristiaeth a datblygiad diwylliannol, mae'n cefnogi busnesau a diwydiant ac mae ganddo rôl ganolog wrth adfywio Abertawe'n barhaus.

Cyngor dylunio ar safleoedd strategol a phrosiectau adfywio

Fel rhan o'r gwaith parhaus i adfywio Abertawe, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn yr is-adran adfywio i wella mannau cyhoeddus allweddol yng nghanol ein dinas ac ardaloedd eraill. Mae'r gwaith cyfredol i ddiwygio fframwaith strategol canol y ddinas yn rhan bwysig o hyn. Bydd y ddogfen hon yn amlinellu'r egwyddorion a fydd yn arwain newidiadau i gynllun a dyluniad canol y ddinas yn y dyfodol. Gellir gweld fframwaith strategol presennol canol y ddinas drwy ddilyn y ddolen hon Fframwaith Adfywio Ardal Abertawe Ganolog

Cyngor ar ddatganiadau dylunio a mynediad

Bydd angen cyflwyno Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) gyda'r rhan fwyaf o geisiadau am ganiatâd cynllunio ac adeiladau rhestredig (heblaw am rai eithriadau wedi'u diffinio).

Mae'r DAS yn rhoi cyfle i esbonio'r ymagwedd ddylunio a fabwysiadwyd a dangos bod amcanion dylunio da wedi cael eu hystyried yn ystod y broses ddatblygu. Mae hyn yn ein helpu ni a chymunedau lleol i ddeall manylion y cynigion. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y tudalen cyngor ar ddatganiadau dylunio a mynediad

Canllawiau dylunio

Mae canllawiau dylunio'n cael eu paratoi ar amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys estyniadau i aelwydydd, gosodiad tai newydd ac adeiladau uchel. Mae'r rhestr lawn o ganllawiau dylunio a chanllawiau cynllunio atodol (CCA) eraill ar gael drwy dudalen y CCA a fabwysiadwyd.

Dolenni defnyddiol eraill

Datganiadau dylunio a mynediad

Newidiodd y gofyniad statudol i gyflwyno Datganiad Dylunio a Mynediad (DAS) gyda'r rhan fwyaf o geisiadau caniatâd cynllunio ac adeiladau rhestredig ar 16 Mawrth 2016. Mae'r adran hon yn nodi'r gofynion diwygiedig pan fo angen DAS a'r hyn y mae'n rhaid iddo ei gynnwys.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM