Chwilio'r wefan
English
Group of people

Fforwm Landlordiaid

Rydym yn gweithio'n galed i wella perthnasoedd a rhoi cyfleoedd i landlordiaid preifat ac asiantiaid rheoli yn y ddinas.

Rydym am sicrhau bod pawb sy'n gweithio ym maes tai'r sector preifat yn cael y diweddaraf am y gyfraith, yr hyn mae'r cyngor yn ei wneud a sut gellir datblygu perthnasoedd gwell. Fel rhan o hyn, rydym yn cynnal Fforwm Landlordiaid.

Dyma fanylion cyfarfod nesaf Fforwm Landlordiaid Abertawe:

Dyddiad:          Dydd Mercher, 20 Tachwedd 2019
Amser:             4.30pm i ddechrau am 5.00pm(darperir lluniaeth wrth gyrraedd)
Lleoliad:           Neuadd Brangwyn, Neuadd y Ddinas, Abertawe SA1 4PE (Ewch i mewn drwy'r brif fynedfa Neuadd Brangwyn ar ochr Neuadd y Ddinas)

Bydd cyflwyniadau gan:

  • Bethan Jones (Rheolwr Gweithredol) a Huw Saunders (Rheolwr Cydymffurfio a Rheoliad), Rhentu Doeth Cymru. Bydd Bethan a Huw yn rhoi'r diweddaraf i ni am Rentu Doeth Cymru a throsolwg o'r gwaharddiad o ran ffioedd tenantiaid.
  • PCSO James O'Neale, Swyddog Diogelwch Cymunedol Gorllewinol, de  Cymru. Bydd yr Heddlu yn siarad â ni am 'Linellau Sirol - y bygythiad i'n cymunedau'.
  • Newid i'r agenda - bydd Julie Mallinson o Undeb Credyd Celtic yn siarad yn lle Deri Thomas a Mark Hurry o'r Adran Gwaith a Phensiynau. Bydd Julie Mallinson yn siarad am Undeb Credyd Celtic, y gwaith y maent yn ei wneud a sut maen nhw'n ymgysylltu â landlordiaid a thenantiaid i hwyluso trosglwyddiad taliadau rhent misol yn rheolaidd ac yn amserol.

Bydd Paula Livingstone (Swyddog Adrannol, Rheoli Llygredd a Thai'r Sector Preifat), Steve Porter (Rheolwr Gweithrediadau, Gwasanaethau Tai Cymunedol), Marie Muldoon (Rheolwr Gweithrediadau Tai), Jody Davies, (Cydlynydd Uned Cefnogi Tenantiaid) a chydweithwyr o The Wallich a thîm Gwastraff ac Ailgylchu'r cyngor yn bresennol ac yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych mewn perthynas â'u gwaith.

Byddwn hefyd yn cynnal stondin a gynhelir gan Undeb Credyd CelticYn agor mewn ffenest newydd

Mae gennym 150 o leoedd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn. I gadw lle am ddim, anfonwch eich enw, eich e-bost a'ch rhif ffôn at jo.dowling@abertawe.gov.uk erbyn dydd Llun 11 Tachwedd.Bydd pob un sy'n bresennol yn cael eu cynnwys mewn raffl am ddim.

Os oes gennych ofynion mynediad arbennig neu ofynion penodol eraill, gwnewch hynny'n glir wrth gadw lle. (Bydd mynediad lefel arall i'r neuadd a dolen glyw ar gael ar gais).

Croesawn gyfraniadau i'r cyfarfod yn Gymraeg.  Rhowch wybod i ni erbyn 11 Tachwedd os ydych am ddefnyddio'r Gymraeg yn y cyfarfod fel y gallwn wneud trefniadau i gael gwasanaeth cyfieithu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM