Toglo gwelededd dewislen symudol

Grant Tlodi Bwyd Abertawe 2021/22

Mae Cyngor Abertawe yn sicrhau bod arian ar gael i fynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd yn Abertawe.

Arweiniad i ymgeiswyr

Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i'w gynnig i sefydliadau er mwyn mynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd yn Abertawe.

Pwy sy'n gymwys i gyflwyno cais?

Sefydliadau elusennol neu wirfoddol, y rheini ag amcanion elusennol a sefydliadau nid er elw preifat.

Meini prawf y gronfa

Pwrpas y cyllid yw cefnogi nifer cynyddol o bobl sy'n wynebu tlodi bwyd trwy wella mentrau bwyd cymunedol, gan gynnwys canolbwyntio ar weithgareddau sy'n helpu i fynd i'r afael â gwir achosion tlodi bwyd. Mae amodau a thelerau'r grant yn nodi'r canlynol:

Dylai cyllid cyfalaf gefnogi sefydliadau er mwyn iddynt gael gafael ar, storio a dosbarthu cyflenwadau ychwanegol o fwyd o ansawdd da, gan gynnwys bwyd da sy'n weddill, yn arbennig symiau uwch o fwyd ffres, a fydd yn gwella'u gallu i ddarparu bwyd maethlon o safon i'w cwsmeriaid.  Gall gynnwys y canlynol ond nid yw'n gyfyngedig iddo:

  • Prynu oergelloedd, rhewgelloedd ac offer coginio
  • Prynu offer TG i helpu i hwyluso system gyfeirio electronig a chysylltu â chwsmeriaid

Enghreifftiau o arian cyfalaf:

  • Datblygu prosiectau fel archfarchnadoedd cymdeithasol, caffis cymunedol, clybiau cinio a dosbarthiadau coginio cymunedol
  • Datblygu a gwella partneriaethau bwyd er mwyn creu systemau bwyd lleol iach a chynaliadwy er mwyn helpu i fynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd
  • Darparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer mentrau fel gwaith allgymorth, hyfforddiant i wirfoddolwyr a datblygu canolfannau cymunedol sy'n cydleoli amrywiaeth o wasanaethau cefnogi.

 

Felly, byddem yn croesawu ceisiadau am arian cyfalaf a/neu refeniw er mwyn mynd i'r afael â materion sy'n perthyn i dlodi bwyd, gan gynnwys gwella darpariaeth bwyd mewn argyfwng, datblygu sgiliau coginio a maeth a phrosiectau a lleoliadau tyfu bwyd cymunedol.

Sut i gyflwyno cais

Llenwch y ffurflen gais atodedig a chyflwynwch yr wybodaeth ychwanegol angenrheidiol sy'n ofynnol.

Gall peidio â chyflwyno'r wybodaeth sy'n ofynnol arwain at oedi wrth asesu'ch cais neu gall y cais fod yn anghymwys i'w ystyried.

Gwneud cais ar lein Cyflwyno cais am grant Tlodi Bwyd Abertawe

Lefelau ariannu

Asesir pob cais ar sail ei haeddiant, ac ni roddir uchafswm neu leiafswm ar gyfer ceisiadau. Mae cyfanswm o £100,365 o arian cyfalaf a £80,919 o arian refeniw ar gael i Abertawe.

Bydd angen gwario'r cyllid erbyn 31 Mawrth 2022.

Dyddiadau cau

Rownd un

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 4 Awst 2021.

Os oes digon o gyllid.

Rownd dau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Iau 30 Medi 2021.

Gall ymgeiswyr wneud cais yn ystod pob rownd.

 

Meini prawf y cais a'r asesiad

Caiff yr holl geisiadau eu hasesu yn erbyn y meini prawf isod a bydd angen i ymgeiswyr arddangos y canlynol:

  • Statws sefydliadol/amcanion elusennol (C2 a C3)
  • Bydd yr arian yn mynd i'r afael ag un o feini prawf y gronfa neu angen tlodi bwyd a nodwyd. (C4, 5 a 6)
  • Hygyrchedd a chyfleoedd cyfartal. (C8).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch tacklingpoverty@abertawe.gov.uk