Chwilio'r wefan
English
House with tick

Hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor

Gallwch wneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor os ydych yn ddi-waith neu'n gweithio, fodd bynnag os oes gennych dros £16,000 o gyfalaf ni fyddwch fel arfer yn gymwys ar gyfer gostyngiad. Dysgwch sut i gael cymorth gyda Threth y Cyngor os ydych ar incwm isel.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

Cliciwch yma i hawlio Gostyngiad Treth y Cyngor (a/neu Fudd-dal Tai) ar-lein

Os nad ydych yn gallu cwblhau ein ffurflen gais ar-lein, yna bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais bapur. Gellir ei chasglu o'r Ganolfan Gyswllt yn y Ganolfan Ddinesig  neu o'ch Swyddfa Dai Ranbarthol leol. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen gais:

PDF Document Cais am Ffudd-dal Tai, Gostyngiad Treth y Cyngor a Phrydau Ysgol am Ddim (PDF, 137KB)Yn agor mewn ffenest newydd

PDF Document Ffurflen gais – Newid cyfeiriad (PDF, 75KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Pa dystiolaeth sydd angen ei darparu gyda'r ffurflen gais?

Fel arfer bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth:

  • Eich Rhif Yswiriant Gwladol chi a'ch partner
  • Pwy ydych chi a'ch partner
  • Eich cyfrifon, cynilion a'ch buddsoddiadau
  • Eich enillion
  • Unrhyw incwm arall
  • Eich budd-daliadau, lwfansau neu bensiynau

Gellir derbyn copïau electronig o'r mwyafrif o ddogfennau, heblaw am brawf o'ch Rhif Yswiriant Gwladol a'ch hunaniaeth. Ni allwn dalu budd-dal i chi nes i ni weld yr holl dystiolaeth rydym wedi gofyn amdani.

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Gallwch argraffu'r ffurflenni hyn a'u cwblhau a'u hanfon atom fel tystiolaeth.

Os na allwch ddarparu peth o'r dystiolaeth hon, cysylltwch â ni a gallwn drafod ffyrdd eraill o gael gafael ar y dystiolaeth.

A fyddaf yn gymwys ar gyfer Gostyngiad Treth y Cyngor?

Gall ein cyfrifiannell gyfrifo amcangyfrif i weld a ydych chi'n debygol o fod yn gymwys ar gyfer gostyngiad.

Pethau i'w cofio

  • Cyflwynwch eich cais cyn gynted â phosib. Bydd eich gostyngiad fel arfer yn dechrau o'r dyddiad y byddwn yn derbyn eich ffurflen gais.
  • Darparwch yr holl dystiolaeth gefnogol yr ydym yn gofyn amdani. Ni fyddwn yn gallu talu eich budd-dal nes i ni weld yr holl dystiolaeth sydd ei hangen arnom.
  • Os oes angen i chi wneud cais ar gyfer Budd-dâl Tai a Gostyngiad Treth y Cyngor, mae'r un ffurflen yn cael ei defnyddio ar gyfer y ddau, felly un yn unig sydd angen ei chwblhau.
  • Ni allwn ddyfarnu Gostyngiad Treth y Cyngor oni bai eich bod yn cyflwyno cais.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM