Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Allwch chi helpu i drawsnewid bywydau?

Parent and child fostering - woman and baby

Mae Cyngor Abertawe unwaith eto yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth 2020 (11-24 Mai), sef ymgyrch flynyddol fwyaf y DU, a syniad yr elusen maethu, y Rhwydwaith Maethu.

Thema eleni yw #dymaywmaethu, sef cyfle ardderchog i dynnu sylw at y gwaith anhygoel mae gofalwyr maeth yn ei wneud, yn enwedig dan amgylchiadau mor anarferol.

Mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed, ac mae angen mwy o ofalwyr maeth  arnyn nhw sy'n gallu cynnig cartrefi cariadus er mwyn iddyn nhw allu gwneud gwahaniaeth go iawn a helpu i gadw plant yn lleol. Beth amdanoch chi?

Os oes gennych ystafell wely sbâr, os ydych dros 21 oed ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, efallai mai maethu yw'r newid gyrfa rydych chi wedi bod yn chwilio amdano.

Er gwaetha'r sefyllfa bresennol gyda Covid-19, rydyn ni'n dal i dderbyn ymholiadau ac yn gobeithio bwrw ymlaen ag ymweliadau cartref drwy gyfrwng galwad fideo fel y gall pobl symud ymlaen â'u cais i faethu heb unrhyw oedi.

 

Gofalwyr yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae gofalwyr maeth yn Abertawe yn defnyddio'u hamser yn ystod yr ynysu i dynnu sylw at yr angen am ofalwyr maeth yn ein hardal ni, edrychwch ar yr hyn y mae maethu'n ei olygu iddyn nhw, wrth iddyn nhw sôn am sut maen nhw wedi cadw eu plant maeth yn brysur yn ystod y cyfyngiadau cymdeithasol ar hyn o bryd.

Mae rhai wedi bod wrthi'n pobi, adeiladu cuddfannau, creu campweithiauartistig a garddio ymhlith gweithgareddau eraill.

Mae Lisa Merrett, sy'n maethu plant gyda gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe, Maethu Abertawe, ei merch ifanc Harriet a'r person ifanc y mae'n gofalu amdani wedi creu dros 40 o bosteri enfys gyda dyfyniadau cadarnhaol y maen nhw wedi'u lamineiddio a'u clymu wrth bolion lampau yn agos at ble maen nhw'n byw. Maen nhw wedi eu galw'n 'Bostiadau Cariad', yn y gobaith o roi cryfder a bod yn gadarnhaol i bobl eraill wrth iddyn nhw fynd am dro bob dydd ac mae'r ymateb eisoes wedi cael adborth hyfryd gan rai sy'n mynd heibio.

Meddai Lisa: "Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i bawb ar hyn o bryd ond mae'n bwysig cadw'n brysur a chadw'n bositif. Bob dydd rydyn ni'n gwneud gwahanol weithgareddau sy'n llawn hwyl ac sy'n newydd. Mae'n ein helpu i ddod drwy'r cyfnod heriol hwn.

"Fy nod yw sicrhau bod fy merch a'r person ifanc rwy'n gofalu amdani yn teimlo'n ddiogel ymysg yr holl ofidion. Rydyn ni hefyd yn defnyddio'r amser i ddysgu sgiliau newydd. "

"Nid yw bod yn ofalwr maeth yn hawdd bob tro a bydd heriau, yn fwy felly ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae'n bwysig bod pobl yn gwybod y byddan nhw'n cael llawer o gefnogaeth ac arweiniad gan dîm Maethu Abertawe, gofalwyr maeth a gweithwyr proffesiynol eraill. Dydych chi byth ar eich pen eich hun. Caiff yr heriau eu gorbwyso gan y boddhad aruthrol a gewch chi o chwarae rhan bwysig ym mywyd plentyn. Hoffwn i annog y bobl hynny sydd â diddordeb mewn dod yn ofalwr maeth, i gysylltu â Maethu Abertawe."

 

Amdanom ni

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw ceisio darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc na all barhau i fyw gyda'u teulu biolegol, heb fod unrhyw fai arnynt hwy.

Darperir lleoliadau gan ein gofalwyr maeth mewnol sy'n gwneud cyfraniad hanfodol at greu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial llawn.

Rydyn ni'n cynnig ffioedd a lwfansau cystadleuol, cefnogaeth helaeth a phecyn hyfforddi cynhwysfawr i'n gofalwyr.

 

Diddordeb?

Os hoffech chi ganfod sut mae maethu yn gweithio, os ydych chi'n credu y byddech chi'n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych chi eisoes wedi penderfynu yr hoffech chi faethu, byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i sgwrsio â chi.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch dod yn ofalwr maeth, ffoniwch ni ar 0300 555 0111 / 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM