Toglo gwelededd dewislen symudol

Dweud eich dweud - Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft

Hoffem gael eich adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft ar gyfer Abertawe.

Cyclist resting under a tree on Swansea PromCefndir

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn pwysleisio pwysigrwydd cynnwys pobl leol pan fydd awdurdodau lleol yng Nghymru'n cynllunio'u rhwydweithiau o lwybrau cerdded a beicio. Mae'n bwysig bod barn pobl sy'n newydd i gerdded a beicio, yn ogystal â'r rheini sydd eisoes yn mynd o gwmpas y lle ar droed ac ar gefn beic, yn cael ei hystyried yn llawn.

Mae Cyngor Abertawe'n bwriadu darparu rhwydwaith o lwybrau teithio llesol a fydd yn caniatáu i gerdded a beicio ddod yn ffyrdd naturiol ac arferol o fynd o gwmpas y lle wrth deithio'n lleol. Bydd hyn hefyd yn hyrwyddo iechyd a lles pawb ac yn gwneud Abertawe'n lle mwy anheddol.

Mae'r ffocws ar lwybrau ar gyfer teithiau pob dydd yn hytrach na llwybrau at ddefnydd hamdden yn unig.  Mae hyn yn golygu bod gennym ddiddordeb penodol mewn llwybrau presennol a rhai'r dyfodol sy'n cysylltu ag ysgolion, siopau neu safleoedd cyflogaeth. 

Yn yr ymgysylltiad cychwynnol ar ddechrau 2021, gofynnwyd i aelodau'r cyhoedd am eu barn ar welliannau i lwybrau teithio llesol, a'r bylchau mewn llwybrau teithio llesol ar draws yr ardal. Mae'r adborth hwn wedi'n helpu i lywio datblygiad map drafft sy'n dangos llwybrau newydd posib y gellir eu rhoi ar waith yn y dyfodol. Cynigir bod y llwybrau hyn yn rhai defnydd a rennir, i bobl sy'n cerdded ac yn beicio, a chaiff union natur y llwybrau eu cadarnhau yn y map terfynol. Mae'n arbennig o bwysig bod y map yn nodi'r holl lwybrau teithio llesol posib ar gyfer y dyfodol oherwydd os na chaiff llwybr cerdded neu feicio'i gynnwys yn y map, ni all y cyngor wneud cais am gyllid i'w roi ar waith. 

Mae llwybrau'r dyfodol a ddangosir ar y map drafft yn cynrychioli syniadau am rwydwaith tymor hwy a'n nodau tymor hwy.  Bydd yn cymryd sawl blwyddyn i ddarparu'r llwybrau hyn ar gyfer y dyfodol - caiff ei wneud fesul cam a bydd yn amodol ar sicrhau cyllid addas. Fodd bynnag, mae diffinio'r llwybrau ar fap yn gam cyntaf pwysig a fydd yn caniatáu i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol.  Wrth i ni ddarparu llwybrau newydd a gwelliannau i lwybrau sydd eisoes yn bod, bydd proses dylunio ac ymgynghori'n berthnasol i bob un ohonynt.

Bydd ein Map Rhwydwaith Teithio Llesol newydd yn disodli ac yn cymryd lle'r ddau fap rydym yn eu defnyddio ar hyn o bryd - sef y Map Llwybrau Presennol a'r Map Rhwydwaith Integredig. 

Dweud eich dweud

Mae ein map drafft yn sail i ymgynghoriad 12 wythnos lle'r ydym yn annog pawb i gael dweud ei farn.  Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan  15/11/2021.

Hoffem glywed eich barn am y llwybrau presennol a'r llwybrau newydd arfaethedig a gynhwysir ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft. Os oes rhywbeth ar goll, dywedwch wrthym amdano.  Efallai eich bod yn gwybod am lwybr troed da sy'n cysylltu ardal breswyl ag ysgol neu lwybr beicio yr hoffech ei ddefnyddio i gyrraedd y siopau.  Neu efallai fod gennych syniad am le y gallai llwybr defnyddiol fynd.

Hoffem glywed eich sylwadau hefyd ar ba lwybrau ar gyfer y dyfodol y dylid eu rhoi ar waith fel blaenoriaeth yn eich tyb chi.

Dangosir map rhwydwaith cyffredinol a mapiau ardaloedd lleol isod.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft [4MB]

Cyfres Mapiau [23MB]

Rhestr o lwybrau [197KB]

Arddangosfeydd cyhoeddus

Yn ystod mis Medi a mis Hydref, byddwn yn cynnal arddangosfeydd a digwyddiadau i esbonio'r mapiau a rhoi cyfle i bawb gael dweud ei farn. Cadwch lygad ar ein gwefan am fanylion y rhain.  Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan.

Sut byddwn yn defnyddio'ch sylwadau

Unwaith ein bod wedi casglu'ch holl adborth ynghyd, byddwn yn adolygu'r map, yn gwneud newidiadau lle y bo'n briodol ac yna'n cyflwyno'r map i Lywodraeth Cymru yn hwyr yn 2021 am gymeradwyaeth. Bydd y map yn sail i'r gwaith rydym yn ei wneud dros y pymtheng mlynedd nesaf i wella cerdded a beicio ar draws Abertawe, er y byddwn yn ymgynghori eto ar fersiwn ddiwygiedig o'r map bob tair blynedd.

Llenwch yr arolwg ar-lein

Mae'r ddolen isod yn mynd â chi i arolwg ar-lein lle gallwch ddewis pa ardal leol yr hoffech wneud sylw amdani. Gallwch wneud sylw ar fwy nag un map ardal leol.

Dweud eich dweud - arolwg Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft