Chwilio'r wefan
English
House

Rhoi gwybod am newid amgylchiadau a all effeithio ar eich gostyngiad Treth y Cyngor

Os ydych chi'n derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ac mae'ch amgylchiadau (neu amgylchiadau aelod o'ch aelwyd) yn newid, mae'n rhaid i chi gysylltu â ni ar unwaith gan y gall hyn effeithio ar eich hawl i'r gostyngiad. Dylech hefyd ddweud wrthym os bydd eich cyfeiriad yn newid.

Eich Preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

 

Cliciwch yma i Dweud am newid mewn amgylchiadau ar-lein

Os nad ydych yn dweud wrthym am newid yn eich amgylchiadau o fewn mis o'r newid, gallwch golli allan ar gynnydd yn eich budd-dal neu os bydd eich budd-dal yn lleihau, gallwch dderbyn gormod o arian y bydd rhaid i chi ei ad-dalu.

Yn dilyn cyfarwyddiadau'r Llywodraeth yn ddiweddar, mae llinellau ffôn ar gau dros dro. E-bostiwch eich ymholiad at budd-daliadau@abertawe.gov.uk a byddwn yn ceisio eich ateb cyn gynted ag y bo modd. Rydym yn ymdrin â nifer mawr o ymholiadau ar hyn o bryd, felly byddwch yn amyneddgar gyda ni.

Pa newidiadau y dylwn i sôn wrthych amdanynt?

Dyma rhai enghreifftiau o newidiadau y dylech ddweud wrthym amdanynt. Os nad ydych yn siŵr a ddylech chi adrodd am newid neu beidio, cysylltwch â ni i wirio.

 • Rydych chi neu eich partner yn dod yn gymwys ar gyfer Credyd Cynhwysol neu mae eich dyfarniad Credyd Cynhwysol yn newid.
 • Mae eich incwm neu eich cyfalaf chi, eich partner neu rywun arall yn eich cartref yn newid*.
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch cartref yn gorffen derbyn Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Credyd Pensiwn neu Gredyd Cynhwysol.
 • Os ydych yn derbyn Credyd Cynilion Pensiwn ac mae eich cyfalaf * yn cynyddu i dros £16,000.
 • Os ydych chi, eich partner neu aelod o'ch cartref yn dechrau gweithio.
 • Os yw swm eich taliadau gofal plant yn newid.
 • Os yw nifer y bobol sy'n byw yn eich cartref yn newid
 • Os ydych yn newid cyfeiriad.
 • Os yw unrhyw un o'ch plant yn gadael yr ysgol.
 • Os rydych chi neu'ch partner yn mynd i'r carchar.
 • Os rydych chi neu'ch partner yn penderfynu aros mewn cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio'n barhaol.
 • Os ydych chi'n gadael eich cyfeiriad am gyfnod dros dro e.e. os ydych yn mynd ar wyliau, yn mynd i'r ysbyty neu i gartref gofal preswyl.
 • Rydych chi neu eich partner yn dod yn fyfyriwr ac/neu nid oes newid i'ch incwm myfyriwr.

*cyfalaf - unrhyw gyfrif gyda banc neu sefydliad arall, cynilion, buddsoddiadau, eiddo neu dir

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, mae angen i chi roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich amgylchiadau drwy ffonio'r Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol ar 0345 6000 723 neu 0845 6000 723. Yna byddant yn rhoi gwybod i ni am y newid i'ch Credyd Cynhwysol. 

Cliciwch yma i Anfonwch eich copïau electronig o'ch dogfennau atom gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. 

Lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen isod a'i hanfon drwy e-bost i budd-daliadau@abertawe.gov.uk . Gallwch gyflwyno unrhyw dystiolaeth gefnogol drwy e-bost hefyd.

I gael mwy o wybodaeth am sut mae hunangyflogaeth yn effeithio ar Gostyngiad Treth y Cyngor , ewch i'n tudalen gwybodaeth am hunangyflogaeth

Os nad oes modd i chi ddarparu peth o'r dystiolaeth hon cysylltwch â ni a gallwn siarad am ffyrdd eraill i ni gael y prawf, efallai o ffynhonnell arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM