Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Prynu i Dalu (P2P) cwestiynau cyffredin

Cwestiynau cyffredin am y gwasanaeth prynu i dalu.

Beth yw anfonebu electronig?
Dull o gyfnewid dogfen anfonebu rhwng cyflenwr a phrynwr mewn fformat electronig integredig yw anfonebu electronig (e-anfonebu). Yn draddodiadol, mae llawer iawn o waith ynghlwm wrth anfonebu, fel unrhyw broses sy'n seiliedig ar bapur, a gall gwallau dynol ddigwydd gan arwain at fwy o gostau a chylchau bywyd prosesu hwy i gwmnïau.

Pam y dylwn i ddefnyddio anfonebu electronig?
Anfonebu electronig yw'r dull derbyn anfonebau a ffefrir gan Ddinas a Sir Abertawe. Rhagwelwn mai hon fydd yr unig ffordd y bydd y cyngor yn derbyn anfonebau gan gyflenwyr yn y dyfodol. Ar gyfer contractau presennol, ni all y cyngor warantu taliad prydlon os bydd cyflenwyr yn parhau i anfon anfonebau papur.

A yw anfonebu electronig yn ofyniad ar gyfer gwneud busnes â'r cyngor?
Nac ydy, ond mae'r cyngor wrthi'n dileu prosesu anfonebau papur yn raddol er mwyn manteisio ar y buddion a ddarperir i ni a'n cyflenwyr wrth ddefnyddio anfonebu electronig.

Beth yw buddion anfonebu electronig i fi fel cyflenwr?
Dyma fuddion a manteision anfonebu electronig:

 • Taliadau cyflymach
 • Lleihau papur a chostau argraffu a phostio
 • Cwsmeriaid yn fwy bodlon oherwydd derbynnir anfonebau'n uniongyrchol i'r system Symiau sy'n Daladwy
 • Lleihau ôl troed carbon
 • Gwella amlygrwydd a dulliau rheoli
 • Mae e' am ddim i gyflenwyr

A godir unrhyw ffïoedd am ddefnyddio unrhyw un o'r atebion anfonebu electronig a ddarperir gan Basware?
Nid oes ffïoedd i gyflenwyr am ddefnyddio'r ateb safonol y mae porth Basware yn ei ddefnyddio. Efallai bydd angen talu ffïoedd os oes angen integreiddio'ch system swyddfa gefn i system Basware.

Beth gaiff fy nghwmni pan fydd yn cofrestru gyda Basware?
Pan fydd eich cwmni'n cofrestru gyda Basware, cewch:

 • Gyfrifon diderfyn i ddefnyddwyr
 • Gallu i dderbyn archebion electronig ac anfon anfonebau electronig gyda nifer o sefydliadau'r sector cyhoeddus.
 • Cyfleuster i lanlwytho catalogau electronig neu gysylltu eich gwefan e-Fasnach drwy Punchout
 • Cyfleuster i integreiddio'ch systemau swyddfa gefn presennol i dderbyn archebion/anfon archebion
 • Desg Wasanaeth benodol

A delir drwy'r system Basware?
Na - bydd Dinas a Sir Abertawe'n parhau i dalu drwy ddefnyddio'u systemau presennol.

A yw anfonebu electronig yn ddiogel?
Ydy, mae anfonebu electronig yn fwy diogel na dulliau mwy traddodiadol o anfon a derbyn dogfennau. Mae anfonebu electronig yn defnyddio cyfuniad o lofnodion digidol a thechnoleg amgryptio bwerus i sicrhau y cânt eu hanfon yn ddiogel. Caiff dogfennau eu llofnodi'n ddigidol, gan roi statws cyfreithiol iddynt yn y gwelydd y mae'r gwasanaeth yn gweithredu ynddynt. Mae hyn hefyd yn sicrhau bod y ddogfen yn parhau'n gyfan ac y gellir gwirio dilysrwydd yr anfonwr. Defnyddwyr cofrestredig yn unig all gyrchu dogfennau a'u mewnforio i'w systemau cyfrifo.

Oes angen i mi osod unrhyw feddalwedd?
Nac oes. Nid yw'r gwasanaeth Basware yn effeithio ar systemau cyfrifiadurol. Gall cyflenwyr ddefnyddio porwr mewnrwyd safonol i newid eitemau ar archeb brynu'n anfoneb electronig a dychwelyd hwn i Ddinas a Sir Abertawe. Mae'n debygol y bydd rhaid i gyflenwyr sy'n dewis integreiddio'u systemau swyddfa gefn wneud rhai newidiadau.

A yw anfonebau electronig yn cydymffurfio â rheoliadau TAW a threth?
Ydy, mae anfonebu electronig o rwydwaith Basware yn cydymffurfio â rheoliadau TAW a threth a gall aelodau o'r rhwydwaith gyrchu copïau o'u hanfonebau electronig 24/7 drwy'r Porth Cyflenwyr.

A fydd anfonebu electronig yn ofyniad ar gyfer tendrau newydd a chyflenwyr newydd?
Ar gyfer contractau newydd, bydd y cyngor yn cynnwys amodau a thelerau mewn contractau ar gyfer busnesau yn y dyfodol a bydd yn ofynnol i gyflenwyr ddefnyddio Rhwydwaith Basware i anfon anfonebau'n electronig. Os nad yw cyflenwr yn gallu defnyddio Rhwydwaith Basware, bydd rhaid defnyddio dull amgen o anfonebu electronig. Adolygir hyn pan fydd yr awdurdod yn ymrwymo i gontract gyda'r cyflenwr.

A fydd angen i mi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os yw fy nghyfrif yn cael ei dalu mewn pryd ar hyn o bryd?
Mae Dinas a Sir Abertawe wedi dechrau dileu'r defnydd o anfonebau papur yn raddol. Bydd defnyddio system anfonebu electronig drwy Rwydwaith Basware neu ddull electronig amgen yn sicrhau ein bod yn eich talu mewn pryd.

Beth sy'n digwydd os rwy'n dal i anfon anfonebau papur?
Bydd anfonebau papur yn cael eu dileu'n gyfan gwbl cyn bo hir. Telir anfonebau papur os rhoddir statws eithrio iddynt.

Beth sy'n digwydd os oes problem gyda'r anfoneb a anfonais yn electronig?
Os oes problemau gyda derbyn neu gynnwys eich anfoneb, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost sy'n eich hysbysu o'r rheswm dros ei wrthod, a'r camau y bydd angen i chi eu cymryd i sicrhau y caiff ei dalu.

A gaf i fy nhalu'n gyflymach?
Na chewch, ond mae hyn yn cynyddu ein gallu i'ch talu chi mewn pryd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM