Chwilio'r wefan
English

Cyflwyno a Monitro Cynllunio

Bydd y cyngor yn monitro'r broses o gyflwyno'r cynigion cynllunio a hyrwyddir yn y CDLl, a bydd yn ceisio hwyluso gweithredu datblygiad drwy asesiadau perthnasol, gan gynnwys arfarniadau dichonoldeb ariannol. Mae'r broses hon yn hanfodol er mwyn sicrhau bod amcanion creu lleoedd y cyngor yn cael eu bodloni a bod y cynigion yn gallu symud tuag at y cam gweithredu yn y modd a rhagwelir. Mae'r dudalen hon yn nodi'r gwaith a wnaed a'r wybodaeth sydd ar gael mewn perthynas â monitro ac asesu cynlluniau datblygu.

Adroddiad Monitro Blynyddol

Cyflwynir Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) CDLl Abertawe i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn fel rhan statudol o broses y cynllun datblygu. Mae'n ffordd bwysig o fonitro gweithrediad ac effeithiolrwydd y CDLl ac yn y pen draw mae'n pennu a oes angen diwygio'r cynllun. Mae'n asesu i ba raddau y bodlonir strategaeth y CDLl a'i brif amcanion, ac mae'n monitro a yw'r polisïau a'r cynigion amrywiol a nodir yn y cynllun yn llwyddiannus o ran datblygiadau'n mynd rhagddynt.Ar ôl cwblhau pob AMB, fe'u cyhoeddir ar y we-dudalen hon. Bydd AMB CDLl Abertawe ar gael i'w lawrlwytho maes o law yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.

Model Dichonoldeb Datblygu (MDD)

Mae'r cyngor wedi gweithio mewn partneriaeth â chynghorau eraill ar draws y rhanbarth, ochr yn ochr â'r ymgynghorwyr Cynllunio a Datblygu Trefi, Burrows-Hutchinson Ltd, i sefydlu offeryn asesu Model Dichonoldeb Datblygu (MDD. Crëwyd y MDD fel model cynhwysfawr hawdd ei ddefnyddio y gellir ei ddefnyddio gan hyrwyddwyr safleoedd a phenderfynwyr at ddiben asesu dichonoldeb ariannol cynnig datblygu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM