Chwilio'r wefan
English

Proffiliau Ardaloedd Cymunedol

Nodwyd Ardaloedd Cymunedol yn Abertawe i ddadansoddi gwahaniaethau lles mewn ardaloedd lleol.

Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae angen i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru lunio asesiad lles lleol; dadansoddiad o les economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ei ardal a'r 'ardaloedd cymunedol' a nodwyd ynddo. Mae rhagor o wybodaeth am yr asesiad (a wnaed yn 2017) a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Abertawe ar gael.

At ddiben yr asesiad, rhannwyd Abertawe'n chwe ardal gymunedol, sy'n cynnwys grwpiau o 'Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is' (ACEHI) cyfagos - daearyddiaeth ystadegol.  Datblygwyd proffiliau ystadegol o'r ardaloedd hyn yn seiliedig ar fformat proffil ein ward, yn rhannol i gynorthwyo dadansoddiad lleol o les. Mae'r data a gynhwysir yn gyffredinol yn cynrychioli swm yr ystadegau lefel ACEHI ar gyfer pob ardal, neu'r ardal ddaearyddol agosaf sydd ar gael (e.e. incwm yr aelwyd a phrisiau tai ar lefel Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol neu ACEHG). Mae fersiynau diweddaraf y proffiliau (Chwefror 2020) i'w gweld isod:

Mae'r ardaloedd yn amrywio mewn poblogaeth (amcangyfrifon canol 2018) o 29,000 (Gorllewin y Bae) i 58,500 (Cwm Tawe), ac mewn ardal o 9.2 cilometr sgwâr (Penderi) i 157.6 (Gorllewin y Bae).

Yn wreiddiol, roedd yr ardaloedd cymunedol hyn yn seiliedig ar Ofal Sylfaenol Iechyd Cyhoeddus Cymru neu Ardaloedd Clwstwr Meddygon Teulu. Mae pum ardal o fewn ardal awdurdod lleol Abertawe sy'n rhan o rwydwaith o ardaloedd clwstwr yng Nghymru a ddefnyddir yn helaeth ar gyfer trefnu a darparu gwasanaethau gofal sylfaenol a chymunedol ar draws y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Fodd bynnag, er bod y Bwrdd Iechyd Lleol wedi nodi'r ACEHI sy'n rhan ohono ym mhob ardal yn Abertawe (yn 2016), mae'r ardaloedd clwstwr hyn i bob pwrpas yn gyfuniadau o feddygfeydd teulu ac yn cyfeirio at lle mae eu cleifion cofrestredig yn byw. At ddibenion asesiad 2017, oherwydd ei phoblogaeth fawr ac arwynebedd y tir, rhannwyd ardal clwstwr y 'Bae' yn ddwy, sef ardaloedd cymunedol 'Dwyrain y Bae' a 'Gorllewin y Bae'. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y proffiliau hyn neu mae angen mwy o wybodaeth ystadegol arnoch am ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM