Chwilio'r wefan
English

Proffiliau Ardaloedd Cymunedol

Nodwyd chwe Ardal Gymunedol yn Abertawe i ddadansoddi gwahaniaethau lles mewn ardaloedd lleol.

Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae angen i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru lunio asesiad lles lleol; dadansoddiad o les economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol ei ardal. Rhaid i'r asesiad hefyd nodi a dadansoddi 'ardaloedd cymunedol' yn yr ardal (Dinas a Sir Abertawe). Dylent fod yn ardaloedd lleol ag ymdeimlad o hunaniaeth ond sy'n ddigon mawr i ddangos y gwahaniaeth rhyngddynt.

At ddiben yr asesiad, rhennir Abertawe'n chwe ardal gymunedol, sy'n cynnwys grwpiau o 'Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is' (ACEHI) cyfagos - daearyddiaeth ystadegol:

Mae proffiliau ystadegol cychwynnol o'r ardaloedd hyn wedi cael eu datblygu, yn seiliedig ar ein fformat proffil ward, yn rhannol i helpu i ddadansoddi lles yn lleol. Mae'r data'n fras yn cynnwys swm yr ystadegau lefel ACEHI am bob ardal, neu'r ddaearyddiaeth agosaf sydd ar gael (e.e. incwm aelwydydd a phrisiau tai mewn Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol neu lefel ACEHG).

Mae'r ardaloedd yn amrywio mewn poblogaeth (amcangyfrif canol 2017) o 29,100 (Gorllewin y Bae) i 58,300 (Cwm Tawe), ac mewn ardal o 9.2 cilometr sgwâr (Penderi) i 157.6 (Gorllewin y Bae).

Mae mwy o wybodaeth am asesiad lles lleol a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn Abertawe hefyd ar gael. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y proffiliau hyn neu mae angen mwy o wybodaeth ystadegol arnoch am ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf yn Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM