Chwilio'r wefan
English
Hammer

Prosiectau rheoli adeiladu sylweddol

Mae gan Reoli Adeiladu Abertawe'r profiad a'r arbenigedd i fynd i'r afael ag amrywiaeth eang o brosiectau adeiladu. Maent yn amrywio o dai preifat i ddatblygiadau hamdden mawr, sefydliadau addysgol i eiddo masnachol.

Gallwch weld enghreifftiau o'r prosiectau gwahanol niferus rydym wedi bod yn gweithio arnynt ar y tudalennau isod.

Mae Rheoli Adeiladu Abertawe hefyd yn chwarae rhan fawr mewn cynlluniau datblygu sylweddol gan gynnwys Glannau SA1.

Yn ogystal â gweithio ar gynlluniau yn Abertawe, rydym hefyd yn gwirio cynlluniau prosiectau cenedlaethol fel rhan o'n cynllun partneriaeth. Gallwch weld mwy o fanylion y rhain drwy ddilyn y ddolen ar y dde.

Os ydych am wybod mwy am y mathau o brosiectau y gallwn eich helpu â hwy, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar y dde.

The Canolfan Centre

Canolfan Gorseinon a Rheoli Adeiladu Abertawe

Comisiynwyd y prosiect hwn ar hen safle gwaith dur Bryngwyn.

Capstan House.

Tŷ Capstan a Rheoli Adeiladu Abertawe

Cyfres o fflatiau newydd ar gyfer Cymdeithas Tai Abertawe yw hwn ac fe'i lleolir mewn prif safle ar Heol Ystumllwynarth gyda golygfa fendigedig dros Fae Abertawe a'r Mwmbwls.

Cefn Coed Intermediate Care Unit.

Uned Gofal Canolradd Cefn Coed a Rheoli Adeiladu Abertawe

Roedd Interserve Healthcare - Cymru wedi cydweithio â chynrychiolwyr clinigol i wella, trwy flaengaredd, y model gofal y gofynnwyd amdano gan PABM ar gyfer pobl oedrannus â salwch meddal yn eu cymunedau eu hunain.

Life Sciences Building, Swansea University.

Sefydliad Gwyddorau Bywyd a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r adeilad newydd hwn ar gyfer Prifysgol Abertawe yn cynnwys cymysgedd o labordai, cyfleusterau ymchwil mewn swyddfeydd a chyfleusterau ôl-raddedigion mewn adeilad gyda ôl-troed 60,000 o fetrau sgwâr.

Institute of Life Sciences 2 © Girts Gailans.

Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2 a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r cyfleuster hwn yn cynnwys adeilad ffrâm goncrit saith llawr wedi'i atgyfnerthu gyda sgrin law a wal len. Mae'n cynnwys atriwm gwydr maint llawn mawreddog sy'n torri llwybr drwy dŵr y strwythur, sy'n cysylltu'r Brifysgol ag Ysbyty Singleton gyferbyn.

The Liberty Stadium.

Stadiwm Liberty a Rheoli Adeiladu Abertawe

Roedd Adran Rheoli Adeiladu Abertawe'n rhan o'r tîm a fu'n gweithio i ddatblygu'r stadiwm.

Maggie's © Lorenz Haarmaan.

Canolfan Ddydd Gofal Canser Maggie a Rheoli Adeiladau Abertawe

Mae'r lle tawel a chroesawgar hwn ar ffurf drwm yn cynnwys cegin a lle tân cymunedol sy'n arwain i ardaloedd lle trefnir y llety'n fwy penodol, fel ystafelloedd cwnsela, ystafelloedd ymlacio, llyfrgell, etc.

Slow Stream Unit.

Unedau Ffrwd Araf a Rheoli Adeiladau Abertawe

Penodwyd Interserve Project Services Cyf dan Fframwaith Stadau Iechyd Cymru, Cynllun Oes, i ddatblygu model cyflwyno gofal iechyd newydd ac ysbrydoledig ar gyfer cleifion iechyd meddwl ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

St Thomas Community Primary School.

Ysgol Gynradd St Thomas a Rheoli Adeiladau Abertawe

Roedd Rheoli Adeiladau'n rhan o'r tîm a oedd yn gweithio ar ysgol gynradd newydd St Thomas, a agorwyd i ddisgyblion ym mis Ebrill 2007.

Ty Garngoch.

Tŷ Garngoch a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r datblygiad yn rhan o'r rhaglen 'Ail-lunio Gwasanaethau Iechyd Meddwl yn Abertawe' a bwriedir iddo ddarparu cyfleusterau'r unfed ganrif ar hugain i gleifion, ymwelwyr a staff ledled y sir.

Urban Village Apartments.

Fflatiau'r Pentref Trefol a Rheoli Adeiladu Abertawe

Mae'r datblygiad yn cynnwys dau adeilad preswyl, Strand Mews (12 fflat) a Strand Court (64 o fflatiau), sydd uwchben maes parcio trillawr sy'n cael ei awyru'n naturiol gan ddefnyddio siafftau mwg, ac yn darparu 121 o leoedd parcio a rennir rhwng y preswylwyr a'r safleoedd masnachol newydd ar y Stryd Fawr.

Urban Village office.

Swyddfeydd y Pentref Trefol a Rheoli Adeiladu Abertawe

Fel rhan o'r datblygiad defnydd cymysg - masnachol, manwerthu a phreswyl - a adnabyddir fel y Pentref Trefol, mae'r adeilad yn y Stryd Fawr yn darparu 8 uned ar y llawr gwaelod (cyfanswm o oddeutu 570m2), gyda thri llawr o le ar gyfer swyddfeydd masnachol, sef cyfanswm o oddeutu 2,950m2.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM