Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Lady laughing with a carer

Man looking up at carerYng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlu gofal cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.

Gweithiwr Cymorth Cartref Hyblyg (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer swydd amser llawn yn Weithiwr Cymorth Cartref Hyblyg wedi'i leoli yn y Timau Cymorth i Blant a Theuluoedd yn Abertawe - lle gwych i fyw a gweithio ynddo.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Swydd dros dro yw hon am 6 mis dros gyfnod salwch yn y gwasanaeth.

Swyddog Gwasanaethau Byw'n Annibynnol (dyddiad cau: 26/01/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae hon yn swydd rheng flaen sy'n darparu cymorth lefel isel i Bobl Hŷn sy'n byw yn un o Gynlluniau Byw'n Annibynnol y Gwasanaeth Tai i'w galluogi i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 28/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Maesglas yn chwilio am berson brwdfrydig, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn gwasanaeth dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener fel Gweithiwr Cymorth Dydd Dros Dro.

Gweithiwr Cymorth Dydd (dyddiad cau: 28/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Mae Gwasanaeth Dydd Anghenion Arbennig Trewarren yn chwilio am berson brwdfrydig, brwdfrydig a gofalgar i weithio o fewn gwasanaeth dydd sydd wedi hen ennill ei blwyf, 30 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau: 31/01/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i nifer o Swyddogion Clercyddol Tîm ar draws y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac Oedolion.

Asesydd - IQA ar gyfer Gwasanaethau Oedolion (dyddiad cau: 01/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i IQA/ asesydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol galwedigaethol amser llawn ymuno â'n tîm Cymhwyster Galwedigaethol yn y Ganolfan Asesu yn yr Uned Hyfforddiant Datblygu Staff yn Neuadd y Guildhall (oherwydd cyfyngiadau Covid, mae gennym ddull cyfunol o weithio, mewn swyddfa a gweithio gartref lle bynnag y bo modd).

Gweithiwr Cymorth i Blant a Theuluoedd (dyddiad cau: 01/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i Weithwyr Cymorth Plant a Theuluoedd Dros Dro parhaol a 12 mis yn y Gwasanaethau Cynllunio Gofal â Chymorth, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Abertawe.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 01/02/22)

Gradd 8, £29,577 i £32,910 (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 i £37,910 y flwyddyn. Mae gan Dîm Gwaith Cymdeithasol yr Ysbyty 23 awr swydd wag i Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig i'w lleoli yn Ysbyty Singleton.

Gweinyddwr Systemau WCCIS (dyddiad cau: 02/02/22)

£25,481 - £28,672 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weinyddwr systemau brwdfrydig gefnogi System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru (WCCIS) o fewn Cyngor Abertawe.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 02/02/22)

£38,890 - £40,876 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn cyflawni swydd heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch y maent yn ei ddangos drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Uwch Weithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynlluniau risg a gofal ar gyfer ein plant yn amodol ar gynlluniau gofal a chymorth plant mewn angen, cynlluniau amddiffyn plant a'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/02/22)

£38,890 i £40,876 y flwyddyn. Mae Maethu Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod Lleol blaenllaw wedi'i leoli o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 04/02/22)

£29,577 i £32,910 (Newydd Gymhwyso) £33,782 i £37,910 y flwyddyn. Rydym am recriwtio gweithiwr cymdeithasol amser llawn parhaol a dros dro i Dîm Asesu Cychwynnol Cymunedol Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion.

Pennaeth Gwasanaethau Oedolion a Threchu Tlodi (dyddiad cau: 04/02/22)

£72,301 - £88,986 y flwyddyn. Mae'n adeg amserol a heriol i ymuno â'n Uwch Dîm Arweinyddiaeth mewn rôl allweddol yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 07/02/22)

Gradd 8, £29,577 - £32,910 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9, £33,782 - £37,890 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Gweithiwr Gofal Plant Fesul Un Dros Dro, Rhan-amser (dyddiad cau: 07/02/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn (pro-rata). Yn amodol ar addasiad yn ystod y tymor yn unig os yw'r dyddiad penodi ar ôl dechrau'r flwyddyn academaidd. Mae hon yn swydd 18 awr yr wythnos am 2 dymor i ddechrau. Mae'n rhaid bod gan yr ymgeisydd llwyddiannus Gymhwyster Gofal Plant lefel 3 addas ar gyfer y swydd.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,933 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£18,562 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol (dyddiad cau: 31/03/22)

£20,092 - £20,903 y flwyddyn. Mae gennym amrywiaeth o gontractau 6 mis dros dro a chyflenwi ar gael a'r tâl yn dechrau yn £10.41 yr awr.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.