Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Lady laughing with a carer

Man looking up at carer
Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlu gofal cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.

Swyddog Gofal Plant Preswyl (dyddiad cau: 30/11/22)

£21,748 - £24,491 y flwyddyn. Mae'r Cyngor yn gobeithio datblygu gwasanaethau gofal preswyl newydd i blant a phobl ifanc yn Abertawe. Bydd y gwasanaethau fel arfer yn cefnogi pobl ifanc rhwng 10 a 18 oed sy'n arddangos ymddygiad heriol a/neu sydd wedi profi trawma, esgeulustod a cham-drin. Rydym wedi ymrwymo i helpu'r bobl ifanc i gyrraedd eu potensial llawn a mwynhau dyfodol disglair.

Aseswyr Annibynnol Lles Gorau a meddygon adran 12

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am Aseswyr Lles Gorau Annibynnol a meddygon adran 12 i gwblhau asesiadau ar gyfer y Tîm Diogelu rhag Colli Rhyddid. Byddech yn gweithio ar sail hunangyflogedig a byddwn yn talu ffi asesu o £150 i chi am aseswyr lles gorau i gwblhau'r Ffurflen 3 a £180 i feddygon adran 12 gwblhau'r Ffurflen 3a a 4. Nid ydym yn talu milltiroedd.

Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Swyddog Cynnwys Plant a Phobl Ifanc (dyddiad cau:26/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe yn dyheu am fod yn llais blaenllaw i'r plant, y bobl ifanc a'r teuluoedd a'r nod yw sicrhau bod grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd i lywio a llunio'r gwasanaethau a'r gefnogaeth y maent yn eu derbyn, a gwaith y sefydliad yn ei gyfanrwydd. Rydym yn chwilio am rywun i'n helpu i barhau i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau plant, pobl ifanc a theuluoedd wrth galon popeth a wnawn.

Swyddog Cynnwys Pontio'r Cenedlaethau (dyddiad cau:26/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe yn anelu at fod yn llais blaenllaw i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd ynghyd ag oedolion hŷn 50+ oed a'u nod yw sicrhau bod ganddynt y grym i hysbysu a llunio'r gwasanaethau a'r cymorth y maent yn eu derbyn, a gwaith y sefydliad cyfan. Rydym yn chwilio am rywun i'n helpu i barhau i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau plant, pobl ifanc a'u teuluoedd ynghyd ag oedolion hŷn 50+ oed wrth galon popeth a wnawn.

Swyddog Heneiddio'n Dda (dyddiad cau: 26/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae Cyngor Abertawe wedi ymrwymo i wrando ar lais pobl hŷn, gan anelu at sicrhau eu bod yn cael eu grymuso i hysbysu a llunio'r gwasanaethau a'r cymorth y maent yn eu derbyn, ar draws y sefydliad yn gyffredinol. Rydym yn chwilio am rywun i'n helpu i barhau i sicrhau bod lleisiau a phrofiadau pobl hŷn wrth galon popeth a wnawn.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 29/09/22)

£39,571 - £41,591 y flwyddyn. Os ydych chi'n berson sydd; Eisiau dysgu wrth wneud gwahaniaeth Eisiau hyrwyddo datblygiad personol i chi'ch hun ac eraill Eisiau cefnogi rhywun i gael annibyniaeth, cyflogaeth, llety a sgiliau bywyd Eisiau gweithio ar y cyd ag eraill, mewn ffordd sy'n seiliedig ar gryfderau sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau. Ar hyn o bryd mae gan Dîm Anableddau Dysgu Cymunedol Abertawe swyddi gwag am un Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol amser llawn (37 awr) ac un rhan-amser parhaol (18.5awr). Dylai fod gan ymgeiswyr gymhwyster gwaith cymdeithasol cydnabyddedig a chofrestriad gyda Gofal Cymdeithasol Cymru.

Gweithiwr Cymorth Dydd Dros Dro (dyddiad cau: 29/09/22)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Mae Gwasanaeth Cymorth Dydd Dwys Whitethorns yn chwilio am unigolyn sy'n berson hyderus, llawn cymhelliant, brwdfrydig a gofalgar i gyflawni rôl Gweithiwr Cymorth Dydd.

Swyddog Cyllid (dyddiad cau: 30/09/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â'r Tîm Cyllid/Comisiynu i weithio'n Swyddog Cyllid yn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol ar sail parhaol amser llawn.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol - Hwb Maethu Therapiwtig (dyddiad cau: 04/10/22)

Cyflog: £39,571 - £41,591. Mae Maethu Cymru Abertawe yn wasanaeth Maethu Awdurdod Lleol blaenllaw sydd wedi'i leoli o fewn Gwasanaethau Plant a Theuluoedd. Rydym yn chwilio am Uwch Ymarferydd llawn amser i ymuno â'n Hwb Maethu Therapiwtig newydd ei greu.

Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau:05/10/22)

£39,571 - £41,591, y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag am Uwch Ymarferydd llawn amser yn y Tîm Gwaith Cymdeithasol Hirdymor Cymunedol.

Swyddog Cymorth Cyfathrebu ac Ymgysylltu Rhanbarth Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 05/10/22)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn. Mae'n bleser gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio yn rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

Arweinydd Tim Comisiynu (dyddiad cau: 06/10/22)

£44,624 - £48,701 y flwyddyn Mae cyfle cyffrous wedi codi I ymuno a Gwasanaethau Plant a Theuluoedd fel Rheolwr Tim Comisiynu ar sail amser llawn, parhaol.

Gweithiwr Cyfranogiad a Chymorth Plant (dyddiad cau: 06/10/22)

£25,927 - £29,174 y flwyddyn (pro rata). Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd gyffrous o fewn Gwasanaeth Mabwysiadu Bae'r Gorllewin. Rydym yn chwilio am Weithiwr Cyfranogiad a Chymorth i Blant i ymuno â'n tîm cymorth mabwysiadu deinamig a therapiwtig. Rhan-amser - 18.5 awr yr wythnos.

Cydlynydd Cynrychiolydd Gwirfoddolwyr Gorllewin Morgannwg (dyddiad cau: 06/10/22)

£34,373 hyd at £38,553 y flwyddyn. Braf gennym gyhoeddi cyfle cyffrous i unigolyn deinamig a brwdfrydig weithio yn rhan o Dîm Trawsnewid Gorllewin Morgannwg.

West Glamorgan Regional Transformation Project Manager (closing date: 07/10/22)

£34,373 - £38,553 per annum. We are pleased to announce an exciting opportunity for a dynamic and enthusiastic individual to work as a Project Manager as part of the West Glamorgan Transformation Programme Office.

Gweithiwr Cymdeithasol - Newydd Gymhwyso (dyddiad cau: 14/12/22)

£33,486 y flwyddyn. Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,129 - £24,920 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£19,293 y flwyddyn (pro rata) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£19,293 y flwyddyn (pro rata.) Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£20,444 - £21,269 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.
Close Dewis iaith