Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Lady laughing with a carer

Man looking up at carer
Yng Nghyngor Abertawe rydym yn falch o'n gweithlu gofal cymdeithasol a phopeth y maent yn ei wneud ac mae ein cynnig yn cynnwys cyfleoedd i weithio'n hyblyg, cynllun pensiwn, hyfforddiant a llawer mwy.

Gallai eich profiadau bywyd a'ch angerdd i ofalu am bobl a'u helpu i gael y bywyd gorau posib eich helpu i ddod o hyd i swydd nawr.

Yr hyn sy'n bwysig i ni fel gwasanaeth gofalgar a chefnogol yw eich agwedd a faint rydych chi am ofalu ac yn gyfnewid am hynny, byddwn ni'n gofalu amdanoch chi a'ch gyrfa.

Gweler yr hysbysebion rôl isod i weld beth sydd ar gael. Mae gan bob un fanylion cyswllt rhywun y gallwch chi ei e-bostio neu ei ffonio i ddarganfod mwy.


Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiau cau: 05/04/23)

£32,020 - £35,411 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso). £36,298 - £40,478 y flwyddyn. Ni yw'r Tîm Gwaith Cymdeithasol Cymunedol, ac rydym yn gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau corfforol, eiddiledd neu fregusrwydd sy'n gymwys i gael cymorth gartref neu mewn gofal preswyl dros gyfnod hirach o amser.

Gweithiwr Clwb Ieuenctid - (dyddiad cau:07/04/23)

£22,369- £23,194 y flwyddyn. Ydych chi'n frwdfrydig, yn frwdfrydig ac yn wydn, yn rhywun sy'n chwilio am yrfa heriol gyda phwrpas?

Gweithiwr Cymdeithasol x 4 (dyddiad cau: 12/04/23)

Gradd 8 (newydd gymhwyso) £32,020 - £35,411 y flwyddyn. Gradd 9 (cymwysedig) £36,298 - £40,478 y flwyddyn. Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer 3 x swydd wag llawn amser (37 awr yr wythnos) ac 1 x swydd wag rhan amser (22.5 awr yr wythnos).

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 31/03/23)

£41,496 - £43,516 y flwyddyn. Mae ein Tîm Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn bwriadu recriwtio Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol llawn amser ar sail tymor penodol o 12 mis ar gyfer cyfnod mamolaeth deiliad presennol y swydd.

Cynorthwyydd Cegin Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.98 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gynorthwywyr Cegin Wrth Gefn i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Gweithiwr Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £10.79 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer nifer o Gweithiwr Domestig Cyflenwi i weithio ar draws y gwasanaethau i oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol yn Abertawe.

Cynorthwyydd Gofal Nos/Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

£22,369 - £23,194 y flwyddyn (pro rata). Bydd gofyn i chi gefnogi oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl neu berson hŷn yn seiliedig ar eu hanghenion unigol mewn amrywiaeth o leoliadau megis preswyl, gwasanaethau dydd a chludiant.

Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/23)

Tâl o £12.47 yr awr. Mae'r Tîm Cefnogaeth Adnoddau (TCA) yn recriwtio ar gyfer Swyddogion Gofal Preswyl Hyblyg Wrth Gefn i weithio ar draws y Gwasanaethau i Oedolion mewn cartrefi preswyl amrywiol.

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau:10/05/23)

Gradd 8, £35,411 y flwyddyn (newydd gymhwyso), Gradd 9 £36,298 - £40'478 y flwyddyn (cymwysedig). Yn Abertawe credwn mai ein gweithlu yw ein hased mwyaf a byddwn yn sicrhau bod gennych y gefnogaeth gywir a'r amgylchedd gwaith cadarnhaol i ddarparu gofal cymdeithasol rhagorol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwydnwch a ddangosant drwy oresgyn heriau bob dydd. Bydd Gweithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal ar gyfer ein plant sy'n destun cynlluniau plant sy'n derbyn gofal a chymorth plant, cynlluniau amddiffyn plant ac Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus yn dibynnu ar brofiad unigol.

Uwch-ymarferydd Gwaith Cymdeithasol (dyddiad cau: 08/06/23)

£41,496 - £43,516 y flwyddyn. Yn Abertawe rydym yn credu mai ein gweithlu yw ein caffaeliad mwyaf, a byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y cymorth cywir ac amgylchedd gweithio cadarnhaol er mwyn darparu gofal cymdeithasol eithriadol i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Rydym yn cydnabod bod gweithwyr cymdeithasol yn ymgymryd â rôl heriol ond gwerth chweil ac yn gwerthfawrogi'r gwytnwch y maen nhw'n ei ddangos drwy oresgyn heriau o ddydd i ddydd. Bydd Uwch Weithwyr Cymdeithasol yn ein Timau Cynllunio Gofal â Chymorth yn gyfrifol am reoli cynllunio risg a gofal i'n plant sy'n destun cynlluniau plentyn sydd angen gofal a chymorth, cynlluniau amddiffyn plant a'r Amlinelliad Cyfraith Gyhoeddus.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £10.50 yr awr. Mae amrywiaeth o swyddi Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol ar gael ledled ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oedran (plant ac oedolion), cefndir a gallu.