Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Cynorthwyydd Trwyddedu (dyddiad cau: 26/02/19)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn. Rydym ni ar hyn o bryd yn dymuno penodi Cynorthwyydd Trwyddedu i ymuno â'n hadran, i brosesu ceisiadau am drwyddedau.

Mentor Gweithffyrdd+ Dros Dro (tan 30/09/19) (dyddiad cau: 28/02/19)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Lleolir y swydd dros dro hon o fewn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllid Allanol, rhan o'r Is-adran Adfywio'r Economi a Chynllunio.

Rheolwr y Rhaglen Newid Busnes (dyddiad cau: 25/02/19)

£46,627 - £50,631 y flwyddyn. Bydd ar yr ymgeisydd llwyddiannus angen profiad o reoli rhaglenni cymhleth a dealltwriaeth o ddatblygiadau polisi gofal cymdeithasol ac iechyd, ynghyd â phrofiad o reoli gweinyddu a chynorthwyo prosiectau trwy lunio achosion busnes a darparu dogfennaeth ariannol berthnasol ar gyfer ceisiadau am gyllid.

Rheolwr Cynnal a Chadw Ardal (Secondiad am 2 flynedd) (dyddiad cau: 04/03/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn. Mae'r gwasanaethau adeiladu yn awyddus i recriwtio Rheolwr Cynnal a Chadw Ardal i weithio oddi mewn i'r adran Cynnal a Chadw Ymatebion.

Cynorthwyydd Gweinyddol Rhan Amser Dros Dro (dyddiad cau: 07/03/19)

£17,173 - £17,391 y flwyddyn (pro rata). Mae Dechrau'n Deg Mynydd-bach a Sea View yn dymuno penodi Cynorthwyydd Gweinyddol rhan amser sy'n brofiadol ac yn hynod o fedrus. 12 awr yn Sea View / 6 awr ym Mynydd-bach, tan 31/03/19.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM