Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Rheolwr Profion a Gosodiadau Trydanol (dyddiad cau: 20/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous wedi codi oddi mewn i adran Fecanyddol a Thrydanol Gwasanaethau Adeiladu.

Swyddog Cymorth Trawsnewid a Chomisiynu Dros Dro (dyddiad cau: 20/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae'r tîm Datblygu a Chomisiynu Busnes yn chwilio am unigolyn deinamig a brwdfrydig i gefnogi'r rhaglenni trawsnewid a chomisiynu yng Ngwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Swyddog Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (dyddiad cau: 05/09/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i weithio yn Is-adran Gwasanaethau Strategol Tai yn Swyddog Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.

Uwch Swyddog Cymorth Busnes (dyddiad cau: 21/08/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe wedi gweithredu methodoleg Arwyddion Diogelwch ar draws y gwasanaeth cyfan ac maent wedi ymrwymo i ddull o weithio gyda theuluoedd sy'n canolbwyntio ar atebion.

Cydlynydd Dros Dro Byw'n Annibynnol (am 10 mis) (dyddiad cau: 22/08/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Gyda'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Newydd, daw pwyslais cryfach fyth ar Ddewis, Rheolaeth a Hyblygrwydd, gan roi'r unigolyn yn y canol wrth gynllunio ei gymorth. O ganlyniad, rydym yn gweld llawer mwy o ddefnydd ar daliadau uniongyrchol, a hynny'n bennaf oherwydd yr hyblygrwydd a'r rheolaeth y mae'r rhain yn eu cynnig i bobl.

Swyddog Clercyddol Rhan-amser Dros Dro (dyddiad cau: 27/08/19)

£19,554 - £20,344 pro rata. Mae cyfle wedi codi ar gyfer Swyddog Clercyddol rhan-amser yn swyddfa Tai Dosbarth Townhill am 2.5 diwrnod yr wythnos (dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher am yn ail).

Swyddog Prosesu Hysbysiadau Tâl Cosb x2 (dyddiad cau: 27/08/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae gan Gyngor Abertawe'r pwerau i orfodi rheoliadau parcio ledled ardal Abertawe. Yn Swyddog prosesu Hysbysiadau Tâl Cosb byddwch yn ymdrin ag apeliadau mewn perthynas â cherbydau sydd wedi parcio yn groes i'r rheoliadau parcio.

Swyddog Monitro Contractau (dyddiad cau: 27/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae swydd barhaol ar gael ar gyfer swyddog monitro contractau. Byddai gwybodaeth am wasanaethau gofal cymdeithasol oedolion a phrofiad blaenorol o hynny yn fantais.

Uwch Gydlynydd Ardal Leol Dros Dro x2 (dyddiad cau:28/08/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Rydym yn recriwtio 2 Uwch Gydlynydd Ardal Leol a fydd yn gweithio mewn cymuned ddaearyddol yn Abertawe. Bydd ganddynt hefyd gyfrifoldeb rheoli llinell dros nifer o Gydlynwyr Ardal Leol. Mae'r ddwy swydd yn rhai dros dro am 1 flwyddyn yn y lle cyntaf.

Swyddog Monitro Contractau (dyddiad cau: 28/08/19)

£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Mae swydd dros dro (12 mis) ar gael ar gyfer swyddog monitro contractau. Byddai gwybodaeth am wasanaethau gofal cymdeithasol pobl hŷn ac oedolion iau a phrofiad blaenorol o hynny yn fantais.

Swyddog Broceriaeth Dros Dro (dyddiad cau: 28/08/19)

£21,166 - £23,836 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion yn ceisio recriwtio swyddog broceriaeth dros dro (am 12 mis i ddechrau).

Translation Required: Emergency Duty Senior Social Worker (closing date: 30/08/19)

Translation Required: £37,849 - £39,782 per annum. We have a vacancy for a qualified senior social worker post in the Emergency Duty Team, Swansea. Applicants will have relevant Social Work experience with a minimum of three years post qualifying experience in a statutory social work setting in either child care or adult services. Also, to hold the Approved Mental Health Professional (AMHP) qualification and maintain a warrant to undertake AMHP duties under the Mental Health Act 1983/2007.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM