Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Syrfëwr Asbestos (dyddiad cau: 19/06/19)

£24,799 - £27,905 y flwyddyn. Rydym yn chwilio am berson cymwys sydd â P402 neu gymhwyster cyfwerth ac sydd wedi ei hyfforddi mewn Arolygu a Samplu Asbestos gyda hanes profedig o o leiaf ddwy flynedd.

Cynorthwyydd Addysgu Dwyieithog (dyddiad cau: 26/06/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn (pro rata yn ystod y tymor yn unig). Rydym yn ceisio penodi cynorthwyydd addysgu dwyieithog Arabeg-Saesneg amser llawn (yn ystod y tymor yn unig) ar gontract cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2022.

Swyddog Polisi Rhan-amser Dros Dro (12 mis) (dyddiad cau: 27/06/19)

£24,799 - £27,905 pro-rata. Dyma gyfle cyffrous i weithio yn yr Is-adran Gwasanaethau Strategol Tai yn Swyddog Polisi.

Uwch Weithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 28/06/19)

£37,849 - £39,782 y flwyddyn. Rydym ni'n hysbysebu am Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol parhaol yn ein hybiau cynllunio gofal â chymorth.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM