Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid (dyddiad cau:14/11/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae cyfle wedi codi i Swyddog Cymorth Busnes/Cyllid Amser Llawn oddi mewn i'r Tîm Rheoli Amcangyfrifon a Chyllidebau, Gwasanaethau Oedolion.

Swyddog Clercyddol Tîm (dyddiad cau:15/11/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Mae Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Abertawe wedi gweithredu methodoleg Arwyddion Diogelwch ar draws y gwasanaeth cyfan ac maent wedi ymrwymo i ddull sy'n canolbwyntio ar atebion wrth weithio gyda theuluoedd. Swydd dros dro yw hon tan 31 Mawrth 2021.

Swyddog Cymorth Cynradd (dyddiad cau: 20/11/19)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*£28,785 - £32,029 y flwyddyn. Byddwch yn gyfrifol am roi cyngor a chymorth ariannol i Gyrff Llywodraethu a Phenaethiaid clwstwr o ysgolion cynradd ac arbennig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM