Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Aseswr Dros Dro - Gwiriwr Ansawdd Mewnol Gwasanaethau Oedolion (tan 31/03/19) (dyddiad cau: 18/02/19)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Mae cyfle cyffrous ar gael i asesydd FfCCf amser llawn (asesydd HSC galwedigaethol) i ymuno â thîm croesawus a chyfeillgar y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau yn yr Uned Hyfforddi a Datblygu Staff yn Neuadd y Ddinas. Bydd gan yr unigolyn gymhwyster D32/D33 A1 neu TAQA a dylai fod yn barod i uwchraddio ei gymwysterau i ennill y cymwysterau cyfredol ar gyfer Aseswyr a Gwirwyr Ansawdd Mewnol, h.y. TAQA os oes gennych chi gymhwyster blaenorol.

Gweithiwr Gofal Plant Dechrau'n Deg Rhan Amser Dros Dro (dyddiad cau: 21/02/19)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn (pro rata). Dros dro tan 31 Mawrth 2019 a 35 awr y wythnos, 42 wythnos y flwyddyn. Mae Dechrau'n Deg Mynyddbach yn ceisio penodi gweithiwr gofal plant brwdfrydig ac ymroddgar i ymuno â'u tîm i ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i blant yn y gymuned leol sydd rhwng 2 a 3 blwydd oed. Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd yn siarad Cymraeg ac yn gallu ysgrifennu dogfennaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cynorthwyydd Trwyddedu (dyddiad cau: 26/02/19)

£18,672 - £19,819 y flwyddyn. Rydym ni ar hyn o bryd yn dymuno penodi Cynorthwyydd Trwyddedu i ymuno â'n hadran, i brosesu ceisiadau am drwyddedau.

Mentor Gweithffyrdd+ Dros Dro (tan 30/09/19) (dyddiad cau: 28/02/19)

£23,866 - £27,358 y flwyddyn. Lleolir y swydd dros dro hon o fewn y Tîm Datblygu Economaidd a Chyllid Allanol, rhan o'r Is-adran Adfywio'r Economi a Chynllunio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM