Chwilio'r wefan
English
book with man on front

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Eich preifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth rydym yn ei chasglu o'r ffurflen hon, ac o'r dystiolaeth ategol rydych yn ei darparu, i brosesu eich cais am gyflogaeth. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn hefyd yn defnyddio'r wybodaeth hon i gyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol penodol a gweinyddu unrhyw wasanaeth neu fuddiant rydym yn gyfrifol amdanynt fel rhan o'ch cyflogaeth, e.e. gwybodaeth ystadegol ac adrodd.

Efallai byddwn yn gwirio gwybodaeth a ddarperir gennych, neu wybodaeth amdanoch a ddarperir gan drydydd parti, gyda gwybodaeth arall sydd gennym ni. Gallwn hefyd gysylltu â thrydydd partïon i gadarnhau cywirdeb yr wybodaeth. Er enghraifft, gallwn gysylltu â'ch cyflogwr blaenorol gyda chwestiynau penodol am eich cyflogaeth gydag ef. Byddwn yn gwneud hyn er mwyn atal neu ganfod twyll yn unig, fel a ganiateir yn ôl y gyfraith.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol i ni brosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ddilyn ein buddion cyfreithlon. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel gwrthrych y data, darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol.

Swyddog Clercyddol Symudol (dyddiad cau: 29/04/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Bydd y Swyddog Clercyddol Symudol yn darparu gwasanaeth cyflenwi a chefnogi gwerthfawr i Wasanaeth y Swyddfeydd Tai Ardal pan fydd angen hynny i sicrhau fod y gwasanaeth hwn a ddarperir i'r cyngor yn rhedeg mor ddidrafferth ac effeithlon ag y bo modd.

Swyddog Clercyddol (dyddiad cau: 30/04/19)

£19,554 - £20,344 y flwyddyn. Dros dro am 12 mis. Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth rheng flaen i denantiaid a phreswylwyr yn nalgylch y Swyddfa Tai Ardal.

Asesydd Ymarfer (dyddiad cau: 01/05/19)

£37,849 - £41,675 y flwyddyn. Gwahoddir ceisiadau gan weithwyr cymdeithasol ac uwch ymarferwyr sydd â phrofiad perthnasol ar gyfer swydd Asesydd/Mentor Ymarfer yn yr Uned Datblygu a Hyfforddi Staff. Dylai fod gan ymgeiswyr ddyfarniad asesydd ymarfer (SWM09), PQ6 neu'r dyfarniad addysgu ymarfer.

Rheolwr Cyllid a Datblygu (dyddiad cau: 08/05/19)

£32,878 - £36,876 y flwyddyn. Mae cyfle secondiad cyffrous wedi codi ar gyfer Rheolwr Cyllid a Datblygu mewn Gwasanaethau Cymdeithasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM