Toglo gwelededd dewislen symudol

Taliad cymorth costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth costau byw o £150 fel rhan o'r Cynllun Cymorth Costau Byw a weinyddir gan gynghorau lleol.

 

Pwy fydd yn derbyn y Taliad Costau Byw

I fod yn gymwys ar gyfer y taliad mae'n rhaid i berson naill ai fodloni  amod a) neu b):

a) Byw mewn eiddo sydd ym mand A-D Treth y Cyngor a bodloni'r holl feini prawf canlynol:

 • Bod yn atebol i dalu Treth y Cyngor ar yr eiddo ar 15 Chwefror 2022 a
 • Heb fod yn derbyn eithriad Treth y Cyngor ar gyfer yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022 a
 • Byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa neu eu preswylfa bennaf ar 15 Chwefror 2022 a
 • Bod yn gyfrifol am dalu'r biliau cyfleustodau a biliau rheolaidd eraill ar yr eiddo hwnnw ar 15 Chwefror 2022.

Mae'r aelwydydd hynny mewn eiddo band E sy'n derbyn gostyngiad band anabledd, gan leihau eu band i fand D, hefyd yn gymwys ar yr amod eu bod y datganiadau uchod yn wir.

b) Byw mewn eiddo y maent yn derbyn cymorth ar ei gyfer drwy'r Cynllun Gostyngiadau Treth y Cyngor (prawf modd) ar 15 Chwefror 2022.

Dim ond un taliad o £150 fydd yn cael ei wneud i bob aelwyd. Nid oes gwahaniaeth i ba grŵp y mae'n perthyn.

Bydd cronfa ddewisol hefyd i helpu aelwydydd eraill sydd efallai'n ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau byw. Nid yw manylion y cynllun dewisol yn hysbys eto. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru pan fydd rhagor o fanylion yn hysbys am y cynllun dewisol. Amcangyfrifir y bydd manylion ar gael rhywbryd ym mis Mai 2022.

Unwaith y bydd rhagor o wybodaeth ar gael am y gronfa ddewisol, byddwn yn ei hychwanegu at y dudalen hon felly gwiriwch yn ôl dros y misoedd nesaf.

 

Pwy sydd ddim yn gorfod cofrestru ar gyfer y Taliad Costau Byw

NID OES yn rhaid i'r aelwydydd canlynol gofrestru:

 1. Bydd y rheini sy'n talu eu Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol yn derbyn taliad yn awtomatig i'w cyfrif banc ar yr amod bod y debyd uniongyrchol hwn eisoes wedi'i sefydlu erbyn 22 Mawrth 2022.
  • Rhoddwyd taliad ar 8 Ebrill 2022 a disgwylir iddo gyrraedd eich cyfrif banc o 12 Ebrill 2022 ymlaen.
 2. Bydd y rheini sydd eisoes wedi derbyn Grant Tanwydd Gaeaf drwy Gyngor Abertawe'n cael eu talu'n awtomatig gan ddefnyddio'r manylion banc a ddefnyddiwyd ar gyfer y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf. Anfonwyd e-bost atoch ar 8 Ebrill 2022 yn cynnig cyfle i chi newid eich manylion banc, os oes angen gwneud hyn. Os nad ydych wedi derbyn e-bost, gwiriwch eich ffolder post sgrwtsh. Gallwch ddefnyddio'r cofrestriad isod i nodi unrhyw newidiadau i fanylion eich cyfrif banc neu newid dull talu.
  • Disgwylir i chi dderbyn eich taliad erbyn diwedd mis Ebrill, unwaith bod eich manylion banc wedi'u gwirio.
  • Sylwer: os yw'ch manylion banc wedi newid ers i chi gael y grant yna bydd angen i chi gofrestru

Bydd angen i unrhyw un arall sy'n gymwys gofrestru er mwyn darparu ei fanylion banc (gan gynnwys os oeddech wedi derbyn grant tanwydd gaeaf ond wedi newid eich manylion banc ers hynny).

 

Cyn i chi gofrestru ar gyfer y Taliad Costau Byw

Sylwer: does dim angen i chi gofrestru os ydych yn talu'ch Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol (ar 22 Mawrth 2022) neu os ydych wedi derbyn taliad Grant Tanwydd Gaeaf gennym (gweler uchod).

Mae'r cyfnod cofrestru'n cychwyn ddydd Gwener 8 Ebrill 2022 ac yn dod i ben am 5.00pm ddydd Gwener 30 Medi 2022.

Cyn i chi gofrestru, gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

 • eich cyfeirnod Treth y Cyngor
 • eich côd didoli a'ch rhif cyfrif banc
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • eich cyfeiriad e-bost
 • rhif ffôn cyswllt

Os cawsoch Daliad Tanwydd Gaeaf ond mae eich manylion banc wedi newid ers hynny

Gallwch nodi'ch cyfeirnod Treth y Cyngor wrth gofrestru a chewch yr opsiwn i gadarnhau a yw'ch manylion banc yn gywir. Os ydych am newid y manylion bydd gofyn i chi gwblhau'r broses gofrestru lawn, lle gallwch ddarparu manylion cyfrif banc newydd neu ddewis dull gwahanol o dalu.

Eich taliad

Gallwch ddisgwyl taliad o fewn pedair wythnos i dderbyn eich cofrestriad. Caiff e-bost yn cadarnhau'ch cofrestriad ei anfon unwaith y byddwch wedi cofrestru.

Ar gyfer y rheini nad oes ganddynt gyfrif banc, bydd dull arall o dalu ar gael. Fodd bynnag, oherwydd yr amser sydd ei angen i wneud y trefniadau ar gyfer hyn, bydd o leiaf 4 wythnos o oedi cyn i chi dderbyn y taliad o ddyddiad y cofrestriad. Mae opsiwn i ddewis i dalu drwy'r dull hwn yn ystod y broses gofrestru. Bydd unrhyw ddiweddariadau ynghylch eich taliad yn cael eu e-bostio atoch yn ddiweddarach.

Os yw'ch cyfrif banc yn ddyledus gallwch wneud cais i'ch cyfrif banc fel bod yr arian o'ch taliad costau byw yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y biliau penodol y mae angen i chi eu talu yn hytrach na'i ddefnyddio i dalu'r arian sy'n ddyledus. Gelwir hyn yn 'hawl gyntaf i ddosbarthu'. Mae llythyr enghreifftiol a chyngor ar sut i ofyn i'ch banc am hyn ar gael gan y Llinell Ddyled Genedlaethol ar y ddolen ganlynol.

 

Cofrestru'ch manylion ar gyfer y Taliad Costau Byw

Sylwer: does dim angen i chi gofrestru os ydych yn talu'ch Treth y Cyngor drwy ddebyd uniongyrchol (ar 22 Mawrth 2022) neu os ydych wedi derbyn taliad Grant Tanwydd Gaeaf gennym (gweler uchod).

Cofrestru'ch manylion ar gyfer y Taliad Costau Byw Cofrestru'ch manylion ar gyfer y Taliad Costau Byw

Dyddiad cau ar gyfer cofrestru: 5.00pm, Dydd Gwener 30 Medi 2022

Help i gofrestru

I'r rheini nad oes ganddynt rywun arall i'w helpu i gwblhau'r cofrestriad ar-lein, byddwn yn gallu darparu cymorth i gwblhau'r cofrestriad.

Disgwylir y bydd tua 80,000 o aelwydydd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn ac oherwydd y galw disgwyliedig, darperir y cymorth hwn ar sail apwyntiad yn unig. Efallai y bydd angen i chi aros sawl wythnos cyn bod apwyntiad ar gael.

Gallwch wneud cais am y cymorth hwn drwy gysylltu â ni:

 • drwy e-bostio costaubyw@abertawe.gov.uk
 • neu drwy ffonio 01792 636311 - Dydd Llun i ddydd Gwener 10.00am i 3.00pm (ac eithrio gwyliau banc)

Byddwn yn trefnu apwyntiad ar eich cyfer lle bydd rhywun yn eich ffonio chi nôl i'ch helpu.

 

Cwestiynau cyffredin

Alla' i gyflwyno cais ar ran rhywun arall os na all y person hwnnw wneud hynny ei hun?

Gallwch, ond dylech sicrhau bod y person sy'n atebol am Dreth y Cyngor wedi rhoi caniatâd i chi wneud hynny. Rhaid talu'r taliad costau byw i gyfrif banc yn enw'r person  rydych yn cofrestru ar ei gyfer.

Er enghraifft, os yw rhywun yn gwneud cais ar ran ei riant gan nad yw'n gallu mynd ar-lein ei hun, byddai'r taliad yn cael ei wneud i gyfrif banc y rhiant.

Mae adran yn ystod y cam cofrestru lle bydd angen i chi roi rhai manylion personol er mwyn atal twyll.

Oes angen i mi ad-dalu'r £150?

Nac oes. Taliad cynllun cymorth Llywodraeth Cymru yw hwn i'ch helpu gyda'r cynnydd mewn costau byw a does dim angen ei ad-dalu.

Nid wyf yn gymwys ar gyfer y prif gynllun, a fydda i'n gymwys ar gyfer y cynllun dewisol?

Nid yw manylion llawn y cynllun dewisol yn hysbys eto ac felly ni allwn ddarparu unrhyw fanylion ynghylch pwy fydd yn gymwys ar hyn o bryd. Daliwch ati i wirio'r wedudalen hon am fanylion y cynllun dewisol pan fyddant ar gael.

Rwy'n derbyn gostyngiad person sengl (25%) oddi ar fy Nhreth y Cyngor gan fy mod yn byw ar fy mhen fy hun. Ydw i'n gymwys ar gyfer y cynllun os ydw i'n byw ym mand Treth y Cyngor E i I?

Nac ydych. Bydd angen i chi fodloni'r meini prawf cymhwysedd fel a nodir uchod. Y Gostyngiad Treth y Cyngor sy'n gwneud pobl yn gymwys ar gyfer y cynllun costau byw yw'r gostyngiad prawf modd a allai leihau'r swm y mae angen i chi ei dalu hyd at 100%.

Nid wyf yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ar hyn o bryd, ydw i'n gallu gwneud cais nawr er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cynllun costau byw?

Dim ond y rheini a oedd yn derbyn Gostyngiad Treth y Cyngor ar 15 Chwefror 2022 sy'n gymwys ar gyfer y cynllun, os nad ydynt yn gymwys dan gategori Band A-D Treth y Cyngor. Gellir ôl-ddyddio gostyngiad Treth y Cyngor mewn rhai amgylchiadau, ond dim ond am gyfnod o dri mis ar y mwyaf o ddyddiad eich cais.

Sut ydw i'n gwneud cais am Ostyngiad Treth y Cyngor?

Gallwch gael rhagor o wybodaeth a manylion ynghylch sut i gyflwyno cais yma: Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Rwyf wedi symud i Abertawe cyn 15 Chwefror 2022 ar ôl byw y tu allan i'r ardal ac rwy'n aros i adran Treth y Cyngor anfon fy hysbysiad galw am dalu cyntaf ata i - sut ydw i'n gwneud cais am y taliad costau byw?

Os ydych wedi derbyn taliad costau byw gan gyngor arall, dylech gysylltu â nhw i roi gwybod iddynt eich bod wedi derbyn taliad yn anghywir.

I hawlio'r taliad yn Abertawe, bydd angen i chi aros nes eich bod wedi derbyn eich bil Treth y Cyngor newydd. Yna gallwch gysylltu â'n tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid a fydd yn gwirio'ch cymhwysedd ac yn caniatáu i chi gofrestru ar gyfer y cynllun.

Rwyf wedi trefnu taliad debyd uniongyrchol yn ddiweddar er mwyn talu fy Nhreth y Cyngor - a fydda i'n derbyn taliad yn awtomatig?

Dim ond aelwydydd sydd wedi talu drwy ddebyd uniongyrchol cyn neu ers 22 Mawrth 2022 sy'n gymwys ar gyfer taliad awtomatig. Byddwn yn ysgrifennu at yr holl aelwydydd cymwys i roi gwybod iddynt:

 • a fyddant yn derbyn taliad awtomatig neu
 • a fyddant yn cael eu gwahodd i gofrestru drwy ein ffurflen ar-lein.

Rwy'n byw mewn eiddo Band E, ond rwy'n derbyn cymorth band anabl felly rwy'n talu ffi Band D - a fydda i'n derbyn y taliad costau byw o £150?

Byddwch. Gan eich bod yn derbyn Cymorth Band Anabl ac yn talu ffi Band B, mae hyn yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Band A i D a byddwch yn gymwys ar gyfer y taliad costau byw.

Rwy'n byw mewn eiddo Band F ond rwy'n derbyn Cymorth Band Anabl felly rwy'n talu ffi Band E - a fydda i'n derbyn y taliad costau byw o £150?

Na fyddwch. Gan eich bod yn derbyn Cymorth Band Anabl ac yn talu ffi Band E, nid yw hyn yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Band A i D ac ni fyddwch yn derbyn y taliad costau byw o £150.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y cynllun ar wefan Llywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-pecyn-cymorth-costau-byw

 

Sut i gysylltu â ni am ragor o wybodaeth

Os oes angen rhagor o help arnoch neu wybodaeth na allwch ddod o hyd iddi ar y dudalen hon, anfonwch e-bost atom yn: