Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am y newidiadau i'r gwasanaethau parcio a chludiant cyhoeddus mewn perthynas â coronafeirws.

Meysydd parcio

Mae holl feysydd parcio'r cyngor ar agor a rhaid talu i barcio.

Mae'r prisiau parcio yng nghanol y ddinas wedi'u gostwng ar hyn o bryd ar ôl 9.30am - £1 hyd at 2 awr, £2 i barcio trwy'r dydd.

Meysydd parcio canol y ddinas Meysydd parcio canol y ddinas

Parcio A Theithio

Ailddechreuodd y gwasanaethau Parcio a Theithio ddydd Llun 12 Ebrill.

Parcio a Theithio Ffordd Fabian Parcio a Theithio Ffordd Fabian

Parcio a Theithio Glandŵr Parcio a Theithio Glandŵr

Gorfodi parcio sifil

Cynhelir patrolau gorfodi parcio ar draws Abertawe i helpu rheoli llif y traffig a sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

Felly bydd cilfachau talu ac arddangos ar y stryd, cilfachau llwytho, cilfachau aros cyfyngedig, safleoedd/cilfachau tacsis, safleoedd bysus, cilfachau parcio i breswylwyr, parthau i gerddwyr, cilfachau anabl, llinellau melyn, etc i gyd bellach yn cael eu gorfodi'n llawn os yw cerbydau wedi'u parcio yn groes i'r uchod.

Hoffai'r cyngor atgoffa pawb i barcio'n gyfrifol ac yn unol â'r cyfyngiadau parcio.

Gwybodaeth am fysus

Gwasanaeth bysus i ganolfan brechu torfol Ysbyty Maes y Bae

Mae gwasanaeth 51 yn rhedeg rhwng gorsaf fysus Abertawe ac arosfannau dethol ar hyd y ffordd i'r ganolfan brechu torfol yn Ysbyty Maes y Bae ar Fabian Way. Mae'r gwasanaeth am ddim i'w ddefnyddio ar gyfer pobl sy'n mynd i'r ysbyty. Bydd yn gweithredu ar y dyddiau hynny y bydd GIG Bae Abertawe yn rhoi brechiadau neu'n cynnal profion gwaed yn yr ysbyty yn unig.

Er y bydd pobl yn gallu ymuno â'r bws o arosfannau bysus cydnabyddedig ar y ffordd ac ar eu taith yn ôl, dim ond teithwyr sy'n mynd i'r ysbyty neu oddi yno am apwyntiadau fydd yn cael ei ddefnyddio.

Bydd y gwasanaeth yn rhedeg o Safle D yn yr orsaf fysus. Bydd fel arfer yn rhedeg i bob cyfeiriad bob 20 munud rhwng 8am ac 8pm bob dydd, yn dibynnu ar y gwasanaethau brechu yn yr ysbyty.

Beth yw oriau agor yr orsaf fysus?

Mae'r orsaf fysus a'r toiledau ar agor o 5.30pm i 9.00pm bob nos.

Ydy'r holl wasanaethau bysus a choetsis yn defnyddio'r orsaf fysus?

Mae National Express a Megabus wedi gohirio'u gwasanaethau nes clywir yn wahanol.

Oes unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus?

Oes, mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus.

Yn ogystal â hyn, darperir seddi o hyd, ond bu'n rhaid lleihau nifer y seddi.

A fydd fy mws yn gadael o'r un cilfan ag o'r blaen, cyn i'r orsaf fysus gau?

Mae nifer o'r cilfannau ymadael wedi newid ers i'r orsaf fysus fod ar agor ddiwethaf. Rydym wedi ceisio lleihau nifer y newidiadau fel y bydd y bysus sy'n teithio tuag at Gastell-nedd a Phort Talbot yn parhau i adael o'r cilfannau deheuol, a bydd bysus sy'n teithio tuag at y Mwmbwls, Gorllewin Abertawe a Llanelli'n parhau i adael o'r cilfannau mwyaf gogleddol.

Caiff gwybodaeth gyfredol am ymadawiadau ei harddangos ym mhob cilfan i'ch helpu i ddod o hyd i'ch bws, er efallai na fydd hyn ar y sgriniau electronig i ddechrau.

Ydy'r orsaf fysus yn cael ei glanhau mor aml ag o'r blaen?

Pan roedd yr orsaf fysus ar gau dros yr haf, glanhawyd ardal ymgynnull y teithwyr yn drylwyr. Rydym yn cyflogi ein staff glanhau ein hunain yn yr orsaf fysus ac maent yn dilyn trefniadau glanhau diwygiedig, sy'n golygu glanhau'r ardaloedd prysuraf a'r 'mannau cyffwrdd' cyson yn amlach.

Ydy'r toiledau cyhoeddus yn yr orsaf fysus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus ar agor bob dydd rhwng 8.00am ac 8.30pm. Mae'r ffi o 30c ar waith o hyd, ac mae staff wrth law i reoli'r niferoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau, yn ogystal ag i gynnal gwaith glanhau ychwanegol.

Os oes angen cymorth arnaf yn yr orsaf fysus, i bwy ydw i'n gofyn am help?

Bydd ceidwaid yr orsaf fysus ar ddyletswydd er mwyn rhoi cymorth a bydd desg wybodaeth yr orsaf fysus ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio'r orsaf fysus i adael bws neu wrth aros am fws?

Yng Nghymru, daeth gorchuddion wyneb yn ofyniad wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus o 27 Gorffennaf.

O 14 Medi, daethant hefyd yn ofyniad mewn mannau dan do, sy'n cynnwys yr orsaf fysus.

Rhagor o wybodaeth

Gellir dod o hyd i'r dolenni ar gyfer gweithredwyr eraill ar wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru

Mae gwasanaeth dros y ffôn am ddim Traveline Cymru ar gael i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar deithio o gwmpas Cymru yn y sefyllfa ddigynsail hon: 0800 464 0000.