Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws: y diweddaraf am barcio a chludiant cyhoeddus

Gwybodaeth am y newidiadau i'r gwasanaethau parcio a chludiant cyhoeddus mewn perthynas â coronafeirws.

Meysydd parcio

Mae holl feysydd parcio'r cyngor yng nghanol y ddinas ar agor a rhaid talu i barcio yno. Parcio am bris gostyngol ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant - £1 am 3 awr.

Mae holl feysydd parcio'r traethau/blaendraethau ar agor a rhaid talu i barcio yno.

Mae holl feysydd parcio'r rhai maestrefol ar agor.

Mae peiriannau Talu ac Arddangos newydd yn cael eu gosod mewn meysydd parcio o ddydd Mawrth 11 Awst. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra yn ystod y cyfnod hwn. Bydd y peiriannau hyn yn cael eu gosod yn lle'r hen rai a'r rhai sydd wedi'u difrodi, a byddant yn derbyn arian parod a thaliad gyda cherdyn a bydd yr ap MiPermit ar gael o hyd.

 

Gorfodi parcio sifil

Wrth i Abertawe lacio rheolau'r cyfyngiadau symud, cynhelir patrolau gorfodi parcio ar draws Abertawe i helpu rheoli llif y traffig a sicrhau bod y ffyrdd yn ddiogel ar gyfer holl ddefnyddwyr y ffyrdd.

Felly bydd cilfachau talu ac arddangos ar y stryd, cilfachau llwytho, cilfachau aros cyfyngedig, safleoedd/cilfachau tacsis, safleoedd bysus, cilfachau parcio i breswylwyr, parthau i gerddwyr, cilfachau anabl, llinellau melyn, etc i gyd bellach yn cael eu gorfodi'n llawn os yw cerbydau wedi'u parcio yn groes i'r uchod.

Hoffai'r cyngor atgoffa pawb i barcio'n gyfrifol ac yn unol â'r cyfyngiadau parcio.

 

Parcio a Theithio

Ailddechreuodd y gwasanaethau Parcio a Theithio ddydd Llun 5 Hydref gydag arian gan Lywodraeth Cymru.

 

Gwybodaeth am fysus

Bydd Gorsaf Fysus Dinas Abertawe'n ailagor i'r holl wasanaethau bysus a choetsis o ddydd Sul 12 Gorffennaf 2020.

Beth yw oriau agor yr orsaf fysus?

Bydd y brif orsaf fysus ar agor saith niwrnod yr wythnos rhwng 5.30am ac 11.10pm.

Os ydych chi'n gadael ar goets cyn i'r brif orsaf fysus agor, gallwch gael mynediad i'r ardal ymadael ar gyfer coetsis trwy'r fynedfa ddeheuol drwy bwyso'r seiniwr a dangos eich tocyn teithio i'r gwarchodwr diogelwch sydd ar ddyletswydd.

Mae gwasanaethau bysus sy'n gadael ar ôl 8.30pm hefyd yn defnyddio'r ardal ymadael ar gyfer coetsis.

Ydy'r holl wasanaethau bysus a choetsis yn defnyddio'r orsaf fysus?

Ydyn, mae'r holl wasanaethau bysus a choetsis, gan gynnwys National Express a Megabus yn defnyddio'r orsaf fysus.

Oes unrhyw fesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus?

Oes, mae mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith yn yr orsaf fysus.

Yn ogystal â hyn, darperir seddi o hyd, ond bu'n rhaid lleihau nifer y seddi.

A fydd fy mws yn gadael o'r un cilfan ag o'r blaen, cyn i'r orsaf fysus gau?

Mae nifer o'r cilfannau ymadael wedi newid ers i'r orsaf fysus fod ar agor ddiwethaf. Rydym wedi ceisio lleihau nifer y newidiadau fel y bydd y bysus sy'n teithio tuag at Gastell-nedd a Phort Talbot yn parhau i adael o'r cilfannau deheuol, a bydd bysus sy'n teithio tuag at y Mwmbwls, Gorllewin Abertawe a Llanelli'n parhau i adael o'r cilfannau mwyaf gogleddol.

Caiff gwybodaeth gyfredol am ymadawiadau ei harddangos ym mhob cilfan i'ch helpu i ddod o hyd i'ch bws, er efallai na fydd hyn ar y sgriniau electronig i ddechrau.

Ydy'r orsaf fysus yn cael ei glanhau mor aml ag o'r blaen?

Pan roedd yr orsaf fysus ar gau dros yr haf, glanhawyd ardal ymgynnull y teithwyr yn drylwyr. Rydym yn cyflogi ein staff glanhau ein hunain yn yr orsaf fysus ac maent yn dilyn trefniadau glanhau diwygiedig, sy'n golygu glanhau'r ardaloedd prysuraf a'r 'mannau cyffwrdd' cyson yn amlach.

Ydy'r toiledau cyhoeddus yn yr orsaf fysus ar agor?

Bydd y toiledau cyhoeddus ar agor bob dydd rhwng 8.00am ac 8.30pm. Mae'r ffi o 30c ar waith o hyd, ac mae staff wrth law i reoli'r niferoedd sy'n defnyddio'r cyfleusterau, yn ogystal ag i gynnal gwaith glanhau ychwanegol.

Os oes angen cymorth arnaf yn yr orsaf fysus, i bwy ydw i'n gofyn am help?

Bydd ceidwaid yr orsaf fysus ar ddyletswydd er mwyn rhoi cymorth a bydd desg wybodaeth yr orsaf fysus ar agor rhwng 8.30am a 5.30pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb wrth ddefnyddio'r orsaf fysus i adael bws neu wrth aros am fws?

Yng Nghymru, daeth gorchuddion wyneb yn ofyniad wrth ddefnyddio cludiant cyhoeddus o 27 Gorffennaf.

O 14 Medi, daethant hefyd yn ofyniad mewn mannau dan do, sy'n cynnwys yr orsaf fysus.

Rhagor o wybodaeth

Gellir dod o hyd i'r dolenni ar gyfer gweithredwyr eraill ar wefan Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru

Mae gwasanaeth dros y ffôn am ddim Traveline Cymru ar gael i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar deithio o gwmpas Cymru yn y sefyllfa ddigynsail hon: 0800 464 0000.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM