Chwilio'r wefan
English
Information

Coronafeirws a newidiadau i wasanaethau tai

Gwybodaeth am y ddarpariaeth gwasanaethau tai yn ystod pandemig coronafeirws.

Yn ystod y pandemig coronafeirws presennol, rydym yn gweithio'n galed i ddarparu'n holl wasanaethau. Fodd bynnag, yn dilyn cyngor gan y Llywodraeth, mae angen i ni flaenoriaethu pa wasanaethau tai sy'n hanfodol. Rydym wedi llunio rhestr o wasanaethau tai yr effeithiwyd arnynt a'r rheini sy'n parhau i gael eu darparu. Byddwn yn ymdrin â'r rhan fwyaf o geisiadau am wasanaeth dros y ffôn neu drwy e-bost. Os oes angen i ni weld rhywun yn bersonol byddwn yn gwneud hyn, ond bydd angen iddo ateb rhai cwestiynau sgrinio iechyd. 

Mae'r gwasanaeth tai'n parhau i gefnogi'r rheini sy'n ddigartref neu'n ddiamddiffyn, yn ogystal â thenantiaid presennol drwy ddarparu gwasanaethau rheng flaen pwysig.

PDF Document Canllaw Coronafeirws hawdd ei ddarllen Iechyd Cyhoeddus Cymru (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd

 

Cyngor ar dai a digartrefedd

Mae'r gwasanaeth Opsiynau Tai'n parhau i fod ar gael dros y ffôn (01792 533100) rhwng 8.30am a 5.00pm, o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8.30am a 4.30pm ddydd Gwener, neu drwy e-bost yn opsiynautai@abertawe.gov.uk. Mae'r gwasanaeth yn parhau i brosesu ceisiadau tai, a gellir parhau i wneud y rhain dros y ffôn neu drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein.  Ar hyn o bryd mae gennym ôl-groniad o geisiadau Tai oherwydd y nifer sy'n cael ei dderbyn a'r oedi oherwydd COVID-19. O ganlyniad i hyn, mae'r broses gychwynnol i gofrestru ceisiadau bellach yn cymryd rhwng 4 a 6 wythnos.

 

Swyddfeydd Tai Rhanbarthol a'r gwasanaeth rheoli tenantiaethau/stadau

Mae pob Swyddfa Dai Ranbarthol (SDR) ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i denantiaid ffonio'u SDR leol fel arfer, a chaiff galwadau eu dargyfeirio i naill ai SDR Penlan, Gorseinon, Treforys, Blaen-y-maes neu Townhill, lle gall swyddogion helpu o hyd gydag ymholiadau tai/taliadau rhent.

Mae llinellau ffôn ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm o ddydd Llun i ddydd Iau ac 8.30pm tan 4.00pm ddydd Gwener.

Swyddfa Dai Ranbarthol Blaen-y-maes

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholBlaenymaes@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 534060

Swyddfa Dai Ranbarthol Pen-lan

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholPenlan@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 582704

Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholCanolyDref@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 650486

Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholWestCross@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 402500

Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholGorseinon@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 516810

Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholTownhill@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 513900

Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholTreforys@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 601720

Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholEastside@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 791251

Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon

E-bost: SwyddfaDaiRanbartholGorseinon@abertawe.gov.uk
Rhif ffôn: 01792 897700

 

Taliadau rhent a chyngor

Rydym yn deall y gall coronafeirws gael effaith ddifrifol ar incwm tenantiaid, a gallwn roi cyngor a chefnogaeth i chi. Ni ddylai unrhyw un fod yn ddigartref yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac ni fydd unrhyw un yn cael ei droi allan o eiddo'r cyngor yn ystod yr argyfwng hwn. Os yw tenantiaid yn cael problemau neu os oes angen cyngor arnynt, gellir cysylltu â'r Tîm Rhenti drwy ffonio 01792 534094 neu drwy e-bostio: rhenti@abertawe.gov.uk. Ar gyfer taliadau rhent, y ffordd orau i dalu yw trefnu taliad debyd uniongyrchol misol (dewis o 2 ddyddiad) neu wythnosol, neu drwy ddefnyddio system talu ar-lein y cyngor a fanylir isod ynghyd â ffyrdd eraill o dalu rhent:

Debyd uniongyrchol 

Gallwch ofyn am ffurflen Debyd Uniongyrchol oddi wrth y Tîm Rhenti drwy ffonio 534094 neu e-bostiwch eich cais i rhenti@abertawe.gov.uk

Ar-leinEwch i www.abertawe.gov.uk/taliadau a dewiswch Rhent y Cyngor. Bydd angen eich cyfeirnod rhent arnoch.
Dros y ffôn

Ffoniwch y Tîm Rhenti ar 534094
Ffoniwch eich Swyddfa Dai Ranbarthol

Os ydych chi'n gwybod eich cyfeirnod rhent, gallwch ffonio'n gwasanaeth awtomataidd ar unrhyw adeg.
Saesneg 0300 456 2765
Cymraeg 0300 456 2775

Swyddfa'r PostBydd angen eich cerdyn talu arnoch
Payzone

Gallwch ddefnyddio'ch cerdyn talu Payzone i dalu yn unrhyw gyfleuster sy'n arddangos logo Payzone. I weld y rhestr lawn o gyflenwyr, ewch i www.payzone.co.uk

 

Gosod eiddo

Byddwn yn parhau i osod llety i'r rheini ag anghenion ailgartrefu brys, yn ogystal â chynnig pecynnau tenantiaethau wedi'u dodrefnu, ond bydd angen i ni ofyn i denantiaid newydd gydweithredu â ni i sicrhau y gallwn wneud y gwaith hwn yn ddiogel.

 

Ceisiadau i ddod â thenantiaethau i ben

Gallwch wneud ceisiadau o hyd drwy ffonio'r SDR a byddwn yn trefnu i Swyddog Cymdogaeth gysylltu â chi.

 

Cyd-gyfnewid cartrefi (ceisiadau i gyfnewid eiddo)

Ni allwn brosesu ceisiadau niferus i gyfnewid eiddo ar hyn o bryd, wrth i staff flaenoriaethu gwaith argyfwng a brys. Gall tenantiaid barhau i gofrestru gyda Homeswapper i chwilio am eiddo posib i'w gydgyfnewid, ond ni fyddwn yn gallu cymeradwyo unrhyw geisiadau tan i bopeth ddychwelyd i'r drefn arferol.

 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG)

Nid yw'r Uned Cefnogi Cymdogaethau (UCC) yn cynnal patrolau troed rheolaidd yn ystod y cyfnod hwn, i osgoi unrhyw deithio diangen yn unol â chyfyngiadau presennol. Bydd yr UCC yn parhau i ymateb i ddigwyddiadau o YG dros y ffôn, fodd bynnag ni fydd staff yn bresennol yn rheolaidd. Gallwch gysylltu â'r UCC drwy ffonio 01792 648507 24 awr y dydd. Gallwch adrodd am ddigwyddiadau YG ar-lein o hyd.

 

Niwsans sŵn

Byddwn yn parhau i ymchwilio i bob achos o ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn cymryd camau gweithredu priodol lle ceir tystiolaeth ohono. Gallwch roi gwybod am niwsans sŵn ar-lein neu i'r SDR neu'r Tîm Cefnogi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol drwy ffonio 01792 534060 yn ystod oriau gwaith. Gallwch hefyd adrodd i'r UCC am hyn UCC y tu allan i oriau gwaith ac ar y penwythnos drwy ffonio 01792 648507.

 

Gwasanaeth Gofal Stadau

Mae'r tîm yn gweithredu gwasanaeth cyfyngedig ar draws y ddinas ar hyn o bryd. Gallwch wneud ymholiadau yn y SDR leol.

 

Gwasanaeth Tai Lloches

Mae ceidwaid tai lloches yn parhau i gynnig gwasanaethau i breswylwyr sy'n byw dan gynlluniau tai lloches y cyngor, ond maent yn cysylltu â nhw drwy'r system cortyn tynnu a thros y ffôn i leihau cysylltiad wyneb yn wyneb. Byddant serch hynny'n ymateb yn briodol os oes argyfwng, a bydd y system llinell fywyd yn parhau i weithredu 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos.

 

Cynllun tenantiaethau wedi'u dodrefnu

Mae'r cynllun yn canolbwyntio ar ddosbarthu nwyddau i'r nifer gostyngol o bobl rydym yn eu hailgartrefu ar hyn o bryd, yn ogystal â chyfnewid offer ar frys i denantiaid presennol a chanddynt becynnau (e.e. ffyrnau diffygiol etc.) Gallwch gysylltu â'r tîm drwy ffonio 01792 584042 o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8.30am a 4.30pm, neu drwy e-bostio tenantiaethauwediudodrefnu@abertawe.gov.uk.

 

Yr Uned Cefnogi Tenantiaid (UCT)

Mae'r UCT yn dal i weithredu i dderbyn atgyfeiriadau, cynnal asesiadau a darparu cefnogaeth sy'n ymwneud â thai. Nid yw'r UCT yn gallu cynnal ymweliadau wyneb yn wyneb ond mae'n darparu cefnogaeth i denantiaid a phreswylwyr ar draws Abertawe dros y ffôn neu drwy e-bost. Mae'r llinellau ffôn ar agor ac mae Swyddog Dyletswydd ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 4.30pm ar gyfer atgyfeiriadau, ymholiadau cefnogaeth tai ac i roi cymorth. Ffoniwch 01792 774360, llenwch y ffurflen atgyfeirio ar-lein neu e-bostiwch uct@abertawe.gov.uk.

 

Atgyweiriadau

Coronafeirws - cyngor i denantiaid ar atgyweiriadau i dai cyngor

 

Gwaith mewnol sylweddol

Am unrhyw ymholiadau, ffoniwch y Tîm Gwelliannau Tai ar 01792 635117 neu e-bostiwch Housing.ImprovementTeam@abertawe.gov.uk.

 

Gwasanaethau lesddaliad

Mae'r tîm lesddaliadau'n parhau i ddarparu cyngor a chefnogaeth i lesddeiliaid dros y ffôn (01792 635223/635011) neu drwy e-bost ynlesddaliad@abertawe.gov.uk.

 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) 

Mae pob gwasanaeth grantiau a benthyciadau tai, gan gynnwys GCA yn parhau yn ôl yr arfer. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, e-bostiwch AdnewydduTrefol@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 635330.

 

Prosiectau tai cyngor newydd

Gohiriwyd yr holl waith adeiladu ym Mharc yr Helyg, Gellifedw. Ar hyn o bryd rydym yn parhau â pheth gwaith ar y seiliau ar safle Colliers Way ym Mlaen-y-maes. Gallwch gysylltu â'r Tîm Rhagor o Gartrefi drwy ffonio 01792 635047.

 

Ymholiadau tai cyffredinol

Gallwch gyfeirio'r rhain i tai@abertawe.gov.uk neu gall tenantiaid ymuno â'n grŵp Facebook, 'Swansea Council Housing', sy'n cael ei ddiweddaru â'r newyddion diweddaraf.

 

Neges oddi wrth ein staff tai i denantiaid

Coronafeirws - cyngor i denantiaid ar atgyweiriadau i dai cyngor

Oherwydd Coronafeirws ac arweiniad y llywodraeth, bu'n rhaid i ni newid y ffordd rydym yn atgyweirio a chynnal eich cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM