Chwilio'r wefan
English
Parking outline

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswylwyr ar eich stryd neu ar stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen a fydd yn ddilys ar unwaith - ni fyddwch yn derbyn hawlen bapur.

Mae'r system hawlenni parcio wedi newid ar gyfer hawlenni  y system barcio ar gyfer hawlenni preswylwyr, gwyliau ac ymwelwyr i system trydydd parti allanol ac nid yw'n ddwyieithog eto. 

Bydd angen rhif eich cyfrif treth y cyngor arnoch er mwyn gwneud cais i adnewyddu eich hawlen. Os nad oes gennych eich rif cyfrif, gofynnwch am gopi o'ch bil yn www.abertawe.gov.uk/copiofiltrethycyngor. Mae angen i fyfyrwyr gysylltu â'u landlord i gael y rhif cyfrif treth gyngor.

Os ydych yn byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac os nad oes gennych y cyfeirnod Treth y Cyngor, llenwch y ffurflen hon i roi eich cytundeb tenantiaeth i ni. Bydd rhaid gwneud nifer o groeswiriadau cyn i benderfyniad gael ei roi.

Ni chodir ffi am hawlenni preswylwyr, gwyliau ac ymwelwyr.

Gwnewch gais am hawlen preswylydd, gwyliau neu ymwelwyrYn agor mewn ffenest newydd

Ffoniwch 01792 637366 os oes gennych unrhyw ymholiadau, Dydd Llun - dydd Iau 8.30 - 5.00, dydd Gwener 8.30 - 4.30.

Trwydded ymwelydd teuluol

Os ydych yn berthynas person y mae angen lefelau sylweddol o ofal a chefnogaeth arno oherwydd salwch neu oedran, gallwch wneud cais am drwydded i barcio yn y lleoedd parcio i breswylwyr yn ei stryd.

Trwyddedau cynorthwywyr gofal

Gellir cyflwyno'r math hwn o drwydded i sefydliadau neu gwmnïau sy'n darparu gofal er mwyn i'w staff allu parcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yn ymweld â chleientiaid i ddarparu gofal.

Trwydded barcio ar gyfer ymwelwyr ar eu gwyliau

Gall ymwelwyr sy'n byw y tu allan i Abertawe fel arfer ac a fydd yn aros yn yr ardal am o leiaf 3 diwrnod ddefnyddio un o'r trwyddedau parcio hyn i barcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yma.

Cytundebau tenantiaeth i gefnogi parcio preswylwyr

Os ydych yn byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac os nad oes gennych y cyfeirnod Treth y Cyngor, llenwch y ffurflen hon i roi eich cytundeb tenantiaeth i ni. Bydd rhaid gwneud nifer o groeswiriadau cyn i benderfyniad gael ei roi.

Hepgoriadau parcio

Rhoddir ildiadau hawl i adeiladwyr a masnaschwyr y mae angen mynediad arnynt i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio i breswylwyr at ddibenion gwaith. Yna rhaid symud y cerbydau i leoliad priodol.

Gwneud cais am farc bar 'H' ar draws mynedfa gerbydau neu gerddwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am farc bar 'H' ar gyfer y stryd rydych yn byw ynddi.

Amodau a thelerau hawlenni parcio

Mae'n drosedd rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol wrth wneud cais am hawlen barcio.

Gwneud cais am gynllun parcio preswylwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am gynllun parcio preswylwyr ar gyfer y stryd rydych yn byw arni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM