Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedau parcio

Os oes cilfach barcio i breswyliwr ar eich stryd neu mewn stryd gerllaw, gallwch wneud cais am hawlen ddigidol.

Ffoniwch 01792 637366 os oes gennych unrhyw ymholiadau: Dydd Llun - dydd Gwener 8.00pm - 6.00pm; dydd Sadwrn 8.00pm - 4.00pm; dydd Sul a gwyl y banc 8.00pm - 4.00pm.

Hawlen barcio i breswylwyr

Mae hawlenni parcio am ddim a'r bwriad yw eu bod yn galluogi preswylwyr i barcio'n agos at eu heiddo.

Hawlen Pris Arbennig ar gyfer Preswylwyr

Mae Hawlenni Pris Arbennig ar gyfer Preswylwyr am ddim ac maent yn caniatáu i breswylwyr Abertawe barcio am bris gostyngol ym meysydd parcio'r cyngor.

Gwneud cais am gilfachau parcio i breswylwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am gynllun parcio preswylwyr ar gyfer y stryd rydych yn byw arni.

Trwyddedau cynorthwywyr gofal

Gellir cyflwyno'r math hwn o drwydded i sefydliadau neu gwmnïau sy'n darparu gofal er mwyn i'w staff allu parcio mewn cilfannau parcio preswylwyr pan fyddant yn ymweld â chleientiaid i ddarparu gofal.

Hawlen parcio ar gyfer Ymwelwyr ar eu Gwyliau

Gall ymwelwyr sy'n byw y tu allan i Abertawe fel arfer ac a fydd yn aros yn yr ardal ddefnyddio'r hawlen barcio hon i barcio mewn cilfach parcio i breswylwyr pan fyddant yma.

Cofrestru ar gyfer hawlenni parcio i breswylwyr tai amlfeddiannaeth

Os ydych chi'n byw mewn tŷ amlfeddiannaeth ac ni allwch gael Cyfeirnod Treth y Cyngor gan eich landlord, bydd angen i chi roi gwybod i ni fel y gallwn eich cofrestru ar ein system cyn y gallwch gyflwyno cais am hawlen.

Hepgoriadau parcio

Rhoddir ildiadau hawl i adeiladwyr a masnaschwyr y mae angen mynediad arnynt i lwytho/dadlwytho cerbyd mewn ardaloedd cyfyngedig neu barthau parcio i breswylwyr at ddibenion gwaith.

Gwneud cais am farc bar 'H' ar draws mynedfa gerbydau neu gerddwyr

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i wneud cais am farc bar 'H' ar gyfer y stryd rydych yn byw ynddi.

Amodau a thelerau hawlenni parcio

Mae'n drosedd rhoi gwybodaeth anwir neu gamarweiniol wrth wneud cais am hawlen barcio.
Close Dewis iaith