Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mehefin 2021

7172Kingsway3

Contractwr wedi'i benodi ar gyfer cynllun newydd ar Ffordd y Brenin yn Abertawe

Mae contractwr wedi'i benodi i adeiladu datblygiad swyddfeydd uwch-dechnoleg mawr newydd a fydd yn darparu lle i 600 o swyddi yng nghanol dinas Abertawe.

all weather pitch

Galw ar y Cabinet i dalu am gae pob tywydd

Disgwylir i Gyngor Abertawe neilltuo bron £250,000 i ariannu maes chwarae pob tywydd â llifoleuadau ym Mhontarddulais.

Kier_tan-y-lan

Cerddi'n dod o hyd i gartref mewn seiliau ysgol newydd

Mae cerddi a ysgrifennwyd gan ddisgyblion a staff ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi cael cartref parhaol yn seiliau eu hadeilad ysgol newydd gwerth £9.9m

Hubbub

Cynllun i ailgylchu hen ffonau clyfar i helpu eraill

Gofynnir i breswylwyr a busnesau yn Abertawe roi eu hen ffonau clyfar i gynllun sy'n cefnogi eraill i gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau ac i gael mynediad at wasanaethau hanfodol.

West Cross prom lights at night

Cynllun newydd yn bwrw goleuni ar bromenâd yn West Cross

Mae busnesau a beicwyr wedi croesawu cynllun goleuadau newydd gwerth £80,000 ar hyd y promenâd yn West Cross.

Mychoices(E)

Help ar gael i ddisgyblion gynllunio'u dyfodol

Mae cymorth wrth law i ddisgyblion ysgol uwchradd yn Abertawe wrth iddynt gynllunio cam nesaf eu haddysg neu eu hyfforddiant galwedigaethol.

Oystermouth Castle

Angen gwirfoddolwyr i helpu i ofalu am y castell

Mae gwirfoddolwyr sy'n helpu i ofalu am un o gestyll gorau Cymru a'i arddangos yn falch i ymwelwyr yn chwilio am ragor o bobl i'w helpu.

Crucial_safety

Disgyblion yn cael cyngor diogelwch hanfodol oddi wrth weithwyr rheng flaen

Bydd mwy na 2,000 o ddisgyblion ysgolion cynradd yn Abertawe yn derbyn cyngor amhrisiadwy ar ddiogelwch gan y rheini sy'n gweithio ar y rheng flaen.

Rainbow_flag_Guildhall

Y cyngor yn chwifio'r faner ar gyfer Mis Pride

Mae baner yr enfys yn cyhwfan y tu allan i Neuadd y Ddinas i ddathlu mis Pride.

UKG Visit

Cynnydd Bae Copr yn gwneud 'argraff fawr' ar Weinidogion y Llywodraeth

Mae dau o weinidogion Llywodraeth y DU wedi gweld â'u llygaid eu hunain y cynnydd sylweddol sy'n cael ei wneud ar gynllun gwerth £135m yn ardal Cam Un Bae Copr yn Abertawe.

Fforestfach_war_memorial

Cofebion Rhyfel i'w diogelu ar gyfer y dyfodol

Bydd cyngor Abertawe yn sicrhau dyfodol hirdymor yr holl gofebion rhyfel yn y ddinas drwy gymryd cyfrifoldeb am eu cynhaliaeth.

Keith Roberts

Yn eisiau: Atgofion i helpu i ddod â bywyd newydd i safle allweddol yn y ddinas

Mae hanes safle diwydiannol hanesyddol yn Abertawe'n dod yn fyw diolch i atgofion pobl sydd wedi nabod y safle dros y degawdau.

Team Raven

Mae'r Ravens o Gymru'n edrych ymlaen at Sioe Awyr Cymru 2022

Mae ein tîm erobateg cartref, The Ravens, yn bwriadu hedfan dros awyr Abertawe yn Sioe Awyr Cymru 2022.

olchfa-clyne in progress

Llwybr cerdded a beicio 'gwyrdd' newydd drwy Glun bron â'i gwblhau

Bydd rhan o goetir gorau Abertawe ar agor i bawb cyn bo hir diolch i lwybr cerdded a beicio newydd sy'n cysylltu'r Olchfa â'r môr drwy Ddyffryn Clun.

The Former BHS

Penodi tîm arbenigol i helpu i greu hwb canol y ddinas cyhoeddus

Bydd tîm o weithwyr eiddo proffesiynol blaenllaw yn helpu Cyngor Abertawe i greu hwb cymunedol mewn adeilad sydd eisoes yn bodoli yng nghanol y ddinas.

Jessie Donaldson

Anrhydeddu ymgyrchydd atal caethwasiaeth gyda phlac glas

Bydd Jessie Donaldson o Abertawe, a frwydrodd yn ddewr yn erbyn caethwasiaeth yn America tua 170 o flynyddoedd yn ôl, yn cael ei hanrhydeddu gan ei dinas enedigol ar 19 Mehefin (a elwir hefyd yn ŵyl Juneteenth) - y dathliad hynaf y gwyddys amdano o ddiwedd caethwasiaeth yn yr Unol Daleithiau.

Port Eynon

Lleoliadau golygfaol i gael hwb ariannol

Bydd rhai o gyrchfannau treftadaeth, hamdden a harddwch naturiol mwyaf poblogaidd Gŵyr yn cael eu twtio yn y misoedd i ddod.

Barry Plummer and Belle

Cardiau post gan y cyhoedd yn helpu gydag ailagor oriel yn y ddinas

Mae cannoedd o bobl wedi anfon cardiau post i Oriel Gelf Glynn Vivian Abertawe ac maent bellach yn rhan o arddangosfa sy'n helpu'r lleoliad i ailagor yn ddiogel.

Swansea Market

Llwyddiant gradd A i farchnad ynni effeithlon Abertawe

Mae Marchnad Abertawe wedi sicrhau'r sgôr ynni uchaf posib o sgorau ynni Llywodraeth y DU.

Swansea Bay view

Y cyngor i fuddsoddi yn nyfodol cymunedau'r ddinas

Bydd Cyngor Abertawe yn helpu i arwain y ffordd allan o'r pandemig dros y misoedd i ddod, gyda chymorth miliynau o bunnoedd o fuddsoddiad mewn gwasanaethau cymunedol.

Swansea Museum

Yr amgueddfa hynaf yn agor ei drysau

Bydd amgueddfa hynaf Cymru yn agor ei drysau i groesawu ymwelwyr yn ôl am y tro cyntaf mewn 14 mis heddiw (8 Mehefin).

The LC

Cyfleusterau hamdden yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig i dderbyn cymorth ychwanegol gan y cyngor

Bydd Cyngor Abertawe'n ehangu ei gyllideb ar gyfer y pandemig i'w gyfleusterau hamdden allweddol er mwyn sicrhau bod eu gwasanaethau o safon yn parhau i breswylwyr ledled y ddinas.

active travel

Cynlluniau i drawsnewid hen linell reilffordd ranbarthol Abertawe ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Bydd hen linell reillffordd yng ngogledd Abertawe'n cael ei thrawsnewid yn llwybr cerdded a beicio newydd.

Loughor play equipment

Y Cyngor yn buddsoddi £18,000 i roi hwb i ymdrechion cyllido torfol cymunedol

Mae cronfa i wella cyfleusterau lles a phrosiect i gynaeafu ffrwythau ffres wedi denu cymorth ariannol gan gyngor Abertawe.

gum 2021

Rhowch eich gwm cnoi yn y bin

Mae Cyngor Abertawe a BID yn dod ynghyd i annog pobl i beidio â thaflu gwm cnoi ar lawr ar strydoedd yng nghanol y ddinas.

More wild flowers

Y ddinas yn cynnig gwledd o flodau i wenyn Abertawe

Bydd ardaloedd yn Abertawe'n llawn blodau yr haf hwn wrth i fenter plannu blodau gwyllt y cyngor ddechrau mynd rhagddi.

Admiral Swansea Bay 10k

Translation Required: Get your entries in for an Admiral Swansea Bay 10k not to be missed.

Translation Required: RUNNERS are being invited to get their entries in for an 80's themed 2021 Admiral Swansea Bay 10k.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM