Chwilio'r wefan
English

Y Diweddaraf am y Cynllun Gwella Corfforaethol 2014-15

Ceir tystiolaeth dosbarthu pob Amcan Gwella trwy nifer o fesurau perfformiad.

Mae'r mesurau perfformiad yn fesurau o faint mae'r Cyngor yn ei wneud, pa mor dda y mae'r Cyngor yn cyflawni ei wasanaethau ac, lle mae hyn yn fesuradwy ac mae'r mesur mwyaf priodol o lwyddiant, os yw pobl sy'n defnyddio gwasanaethau'r Cyngor yn well eu byd. 

Ers llunio a chyhoeddi'r Cynllun Gwella Corfforaethol, lluniwyd y canlyniadau perfformiad diwedd blwyddyn ar gyfer 2013/14. Gellir gweld y canlyniadau diwygiedig ar gyfer 2013/14 a'r targedau ar gyfer 2014/15 yn y PDF Document Tablau Perfformiad Blynyddol 2013-14 (PDF, 411KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

PDF Document Y Diweddaraf am y Cynllun Gwella Corfforaethol 2014-15 (PDF, 748KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Amcan Gwella A

Darparu cefnogaeth i blant yn Abertawe yn ystod y blynyddoedd cynnar fel y byddant yn barod i ddysgu a gwneud cynnydd datblygiadol.

Amcan Gwella B

Cefnogi gwell presenoldeb ysgol a chyrhaeddiad pob dysgwr 3 i 19 oed fel y gall pob un gyflawni ei botensial.

Amcan Gwella C

Mae pobl yn ddiogel, yn iach ac yn cael eu cefnogi i fyw'n annibynnol (Gwasanaethau Plant a Theuluoedd).

Amcan Gwella Ch

Datblygu partneriaethau, sgiliau a'r isadeiledd er mwyn denu a meithrin economi ar sail gwybodaeth, gan greu swyddi yn y sectorau allweddol.

Amcan Gwella D

Hyrwyddo opsiynau credyd a chynilo fforddiadwy a helpu pobl i fwyafu eu hincwm a'u hawliau.

Amcan Gwella Dd

Gwella tai a chyflenwad tai er mwyn cynyddu argaeledd tai fforddiadwy o ansawdd da.

Amcan Gwella E

Helpu pobl i fabwysiadu a datblygu ffyrdd iach a chynaliadwy o fyw er mwyn gwella eu hiechyd.

Amcan Gwella F

Mae pobl yn ddiogel, yn iach ac yn cael eu cefnogi i fyw'n annibynnol (Gwasanaethau i Oedolion).

Amcan Gwella Ff

Lleihau gwastraff a chynyddu ailgylchu drwy hyrwyddo, gweithio ar y cyd ag eraill a thrwy dargedu ardaloedd â chyfradd ailgylchu ise

Wedi'i bweru gan GOSS iCM