Chwilio'r wefan
English
Open book

Cofrestru marwolaeth

Dylech gofrestru marwolaeth o fewn 5 niwrnod o ddyddiad y farwolaeth yn y rhanbarth y digwyddodd.

Sut rydw i'n cofrestru marwolaeth?

Ar gyfer marwolaethau yn Abertawe, rhaid i chi gofrestru'r farwolaeth yn y Swyddfa Gofrestru, Canolfan Ddinesig, Abertawe SA1 3SN. Gallwch gofrestru marwolaethau drwy wneud apwyntiad yn unig. Ffoniwch 01792 637444 i wneud apwyntiad.

Os na allwch ddod i'r Swyddfa Gofrestru yn Abertawe, efallai y gallwch wneud datganiad yn eich Swyddfa Gofrestru leol. Ffoniwch ni ar 01792 637444 am fwy o wybodaeth.

Pwy sy'n gallu cofrestru marwolaeth?

Mae pobl sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol i gofrestru marwolaeth yn cynnwys:

 • Perthynas.
 • Person a oedd yn bresennol adeg y farwolaeth.
 • Deiliad yr eiddo lle bu'r farwolaeth petai ef/hi'n gwybod amdani.
 • Y person sy'n gyfrifol am drefnu'r angladd (nid yw hyn yn cynnwys y trefnwr angladdau).

Pa wybodaeth y bydd ei hangen ar y cofrestrydd a pha ddogfennau y dylwn ddod â hwy i'r apwyntiad?

Bydd Cofrestrydd yn siarad â chi'n breifat yn y Swyddfa Gofrestru a bydd yn gofyn i chi am y canlynol:

 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth.
 • Enw llawn a chyfenw'r person sydd wedi marw (ac enw cyn priodi os oedd y person sydd wedi marw'n fenyw briod/partner sifil).
 • Dyddiad a lleoliad y farwolaeth.
 • Swydd y person sydd wedi marw ac, os oedd y person sydd wedi marw'n briod neu mewn partneriaeth sifil, enw llawn a swydd ei briod neu ei bartner sifil.
 • Ei gyfeiriad arferol.
 • Dyddiad geni'r priod neu'r partner sifil sydd dal yn fyw.
 • Manylion unrhyw bensiwn sector cyhoeddus e.e. gwasanaeth sifil, athro/athrawes neu'r lluoedd arfog.

Mae'n hanfodol eich bod yn dod â Thystysgrif Feddygol Achos y Farwolaeth y mae'r ysbyty neu'r meddyg wedi'i rhoi i chi. Heb hon, ni allwn gofrestru'r farwolaeth. Sylwer bod y weithdrefn yn wahanol os cafwyd post mortem.

Byddai'n ddefnyddiol i'r Cofrestrydd weld tystysgrif geni a thystysgrif briodas/partneriaeth sifil (os yw'n berthnasol) y person sydd wedi marw. Dewch â Cherdyn Meddygol GIG y person sydd wedi marw os gallwch ddod o hyd iddo'n hwylus.

Unwaith y byddwn wedi cwblhau'r cofrestru, bydd y Cofrestrydd yn gofyn i chi wirio bod yr holl fanylion yn gywir cyn llofnodi'r gofrestr. Dylech wirio'r wybodaeth yn ofalus cyn ei llofnodi oherwydd bydd rhaid cywiro unrhyw gamgymeriadau y deuir o hyd iddynt ar ôl y broses gofrestru yn ôl gweithdrefn gywiro ffurfiol.

A yw'r weithdrefn yn wahanol os yw'r crwner yn rhan o'r broses?

Sylwer y bydd adegau pan fydd angen i'r meddyg neu'r cofrestrydd gysylltu â'r crwner. Ar adegau o'r fath, efallai y bydd y cyfnod cofrestru'n hwy. Os bydd post mortem neu gwest, bydd y crwner yn rhoi gwybod i chi am y broses. Ffoniwch ni ar 01792 637444 am fwy o wybodaeth.

Pa ddogfennau y bydd y cofrestrydd yn eu rhoi i mi?

Byddwch yn cael ffurflen werdd neu felen yn dweud wrthych chi y bydd angen i'ch trefnwr angladdau barhau â'r trefniadau ar gyfer yr angladd. Byddwch hefyd yn derbyn ffurflen i hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Gallwch brynu tystysgrifau marwolaeth am £11.00 yr un.

Beth yw Dweud Wrthym Unwaith?

Dweud wrthym unwaithYn agor mewn ffenest newydd yw gwasanaeth a ddarperir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Ar adeg y cofrestru, gall y Cofrestrydd roi cyfeirnod unigryw i chi y gellir ei ddefnyddio i hysbysu adrannau amrywiol y llywodraeth a'r awdurdod lleol am y farwolaeth e.e. Y DVLA, y Swyddfa Basbort, AGPh. Bydd y Cofrestrydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi yn eich apwyntiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM