Chwilio'r wefan
English

Gwasanaeth nwy blynyddol ar gyfer tenantiaid y cyngor

Fel landlord, mae gan y cyngor gyfrifoldeb cyfreithiol i gynnal gwasanaeth nwy blynyddol yn eich cartref.

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim ac mae'n hynod bwysig i chi, am ei fod yn sicrhau bod gwresogi yn eich cartref yn ddiogel i chi, i'ch teulu, i'ch ymwelwyr ac i'ch cymdogion.

Fel tenant y cyngor mae'n rhaid i chi ganiatáu mynediad er mwyn i'r profion hanfodol cael eu cynnal.

Caiff pob tenant gerdyn apwyntiad drwy'r post o leiaf 2 wythnos cyn cynnal y gwasanaeth.  Bydd yn rhoi gwybod i chi am y dyddiad a'r amser (rhwng 9am a 4pm) y gwasanaeth.

Os nad yw'r dyddiad neu'r amser yn gyfleus neu rydych wedi colli apwyntiad ar gyfer eich gwasanaeth nwy, ffoniwch yr Is-adran Gwresogi ar 01792 511011 i aildrefnu. Gellir trefnu apwyntiadau  ar gyfer y bore neu'r prynhawn ond mae'n rhaid i chi roi o leiaf 24 awr o rybudd.

Sicrhewch fod credyd ar y mesurydd a bod y tân nwy wedi'i ddiffodd cyn i'r gwasanaethu nwy gael ei gynnal.

Pryd bynnag y bydd rhywun yn ymweld, dylech bob amser wirio'i gerdyn adnabod. Bydd gan HOLL weithwyr y cyngor gerdyn adnabod a llun arno y gallwch ofyn i'w weld. Os oes gennych unrhyw amheuon, ffoniwch eich Swyddfa Dai Ranbarthol i wirio.

Gadewch i ni ddod mewn, os gwelwch yn dda.

Er bod y mwyafrif o denantiaid yn cydymffurfio â'n ceisiadau am fynediad, mae rhai yn methu ymateb hyd yn oed ar ôl i ni wneud sawl cais i gysylltu â nhw.  Am fod gwasanaethu eich offer nwy yn ofyniad cyfreithiol, byddwn yn cyflwyno rhybuddion cyfreithiol i denantiaid nad ydynt yn cydymffurfio ar ôl i ni wneud 3 cais i gael mynediad. Os ydych yn parhau i wrthod mynediad o fewn 21 diwrnod i'r gofyniad gael ei gyflwyno, byddwn yn gwneud cais i Lys yr Ynadon am warant i gael mynediad (dan orfodaeth os bydd angen) i'ch cartref i gynnal y gwasanaeth. Gellir codi tâl arnoch am gost hyn.  Nid yw'r cam hwn yn ddelfrydol ond mae'n hanfodol bwysig ar gyfer diogelwch pob tenant, ei gymdogion a'n heiddo ni.

Os oes eisiau unrhyw gyngor arnoch neu unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â'r Is-adran Gwresogi ar 01792 511011 neu e-bostiwch CanolfanAlwadau.AtgyweirioTai@abertawe.gov.uk

Mae'r rhaglen Gwasanaeth Nwy yno i'ch diogelu chi.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM