Toglo gwelededd dewislen symudol

Ysgolion a dysgu

Rhestr o ysgolion ar agor / ar gau oherwydd gweithredu diwydiannol

 

Bydd pob disgybl sy'n mynd i ddosbarth Derbyn yn Abertawe ym mis Medi (2022) yn cael cynnig prydau ysgol am ddim.Mae Cyngor Abertawe'n gweithio'n agos gydag ysgolion i ymestyn y cynnig i grwpiau blwyddyn eraill cyn gynted â phosibl wrth i ni weithio tuag at weithredu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i bob disgybl ysgol gynradd dderbyn pryd ysgol am ddim erbyn 2024.

Nid oes angen i deuluoedd plant sy'n dechrau yn y Dosbarth Derbyn wneud cais am y cynnig prydau ysgol gan y byddant yn cael eu cofrestru'n awtomatig yn eu hysgol. Fodd bynnag, gall teuluoedd ar incwm isel fod yn gymwys i gael budd-daliadau eraill fel Grant Gwisg Ysgol ac arian oddi ar dripiau ysgol. Er mwyn asesu cymhwysedd ar gyfer hyn, gellir gwneud cais am brydau ysgol am ddim yma.

Mae angen i rieni y cadarnheir eu bod yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim wneud cais ar wahân am y grant gwisg ysgol o hyd.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan: https://llyw.cymru/hawliwch-help-gyda-chostau-ysgol

 

Ddyddiadau tymhorau a gwyliau ysgol

Manylion am ein holl wyliau ysgol, dyddiadau tymhorau a diwrnodau HMS a diwrnodau cau.

Dod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol

Manylion am ein holl ysgolion yn Abertawe.

Mynediad i ysgolion

Gwybodaeth ynglyn a gosodiad cyntaf, dewis rhiant, cais i symud a gwneud cais am le mewn ysgol.

Addysg ddewisol yn y cartref

Nod Cyngor Abertawe yw darparu arweiniad ar gyfer rhieni sy'n ystyried neu wedi dewis rhoi Addysg Ddewisol yn y Cartref (ADdC) i'w plant. Mae Cyngor Abertawe'n parchu ac yn derbyn hawl rhieni i addysgu eu plant gartref.

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

I bobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn Abertawe.

Cyn ysgol

Gwybodaeth am hedfan dechrau a mynediad i'r cyfeiradur gofal plant Abertawe.

Ysgolion, presenoldeb a lles

Gwybodaeth am bresenoldeb a lles plant, gan gynnwys cyflogaeth plant.

Llywodraethwyr ysgolion

Mae dod yn llywodraethwyr ysgol yn un o'r ffyrdd pwysicaf y gallwch helpu'ch ysgol lleol.

Cludiant ysgol, prydau bwyd a gwisgoedd

Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys bwydlenni prydau ysgol, gwneud cais am sedd fws sbâr a sut i wneud cais i dderbyn grant am wisg ysgol.

Cyllid myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Addysg i oedolion - Dysgu Gydol Oes

Mae ffioedd cyrsiau'n parhau i fod yn isel, £10 am dymor o 10 wythnos. Ni warentir cofrestriad nes y bydd taliad wedi'i dderbyn.

Hysbysiad preifatrwydd: gwybodaeth a gedwir am ddisgyblion

Beth y mae Ysgolion, Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn ei wneud â'r wybodaeth y maent yn ei chadw am Ddisgyblion.

Addysg Gymraeg yn Abertawe

Mae nifer o fanteision i Addysg Gymraeg. Mae ymchwil yn profi mai dyma'r ffordd orau o sicrhau bod plant yn ddwyieithog yn y Saesneg a'r Gymraeg.

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol - CYSAG

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol sefydlu Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol, a elwir yn CYSAG, yn ei ardal lleol.

Cynlluniau a pholisïau ysgolion a dysgu

Cynlluniau, polisïau a strategaethau mewn perthynas â gwasanaethau addysgu a sut y'u cynhelir.

Grantiau addysgol

Mae'r grantiau hyn ar gael ar gyfer addysg bellach.
Close Dewis iaith