Chwilio'r wefan
English

Hygyrchedd

Mae Glynn Vivian ar gael i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu.

PDF Document Datganiad hygyrchedd (PDF, 385KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cyflwyniad

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian, sydd yng nghanol dinas Abertawe, yn cyflwyno arddangosfeydd o gelf gyfoes a hanesyddol yn ogystal â gweithdai a digwyddiadau. Mae Glynn Vivian hefyd yn cynnal digwyddiadau yn y Ddarlithfa sydd ar gael i'w llogi ymlaen llaw.

Mae Glynn Vivian ar gael i bawb ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.ukneu ffoniwch 01792 516900

Cyn i chi gyrraedd: I gael gyfarwyddiadau llawn o ran sut i gyrraedd, ewch i'n gwefan, www.orielglynnvivian.org/ymweld. I gael gyfarwyddiadau gyrru llawn, ewch i www.theaa.com/route-planner a nodwch eich côd post chi yn ogystal â'n côd post ni, sef SA1 5DZ.

Mae gan y cwmnïau tacsis canlynol dacsis hygyrch a gellir eu cysylltu â nhw fel a ganlyn:

Datacabs - 01792 474747

Rhaid cadw lle ymlaen llaw

Mae adeilad yr oriel yn hollol hygyrch i'r holl ymwelwyr.

Er nad oes parcio ar safle'r oriel, mae dwy gilfach barcio ar gyfer pobl anabl â thrwyddedau priodol, tair cilfach barcio un awr a dwy gilfach i goetsis, yn union y tu allan i'r adeilad.


Prif fynedfa

O ochr ogleddol Heol Alexandra (gyferbyn â Choleg Celf Abertawe), mae prif fynedfa ag arwydd yn yr adain fodern gyda drysau awtomatig dwbl sydd ar yr un gwastad â'r palmant.

Nid oes unrhyw risiau yn y brif fynedfa na'r dderbynfa ac maent yn hollol hygyrch.

Mae cyfleusterau dolen glyw ar gael yn y brif dderbynfa. Nodir y rhain yn glir; siaradwch ag aelod o staff am gymorth.

Mae meinciau a chadeiriau ar gael o amgylch yr oriel fel bod ymwelwyr yn gallu gorffwys a myfyrio ar y darnau o gelf.

Mae'r lleoedd wedi'u goleuo'n dda, y mae rhai ohonynt â golau naturiol a'r rhan fwyaf â sbotoleuadau.

Mae lefelau gwahanol yr oriel yn gwbl hygyrch trwy ddefnyddio'r lifft yn y dderbynfa.


Y Siop

Mae'r siop yn y brif dderbynfa, yn union i'r chwith o ddrysau'r brif fynedfa.

Mae'r llawr yn wastad trwy'r holl ardal hon.

Mae'r cownter yn cynnwys rhan isel.

Ceir rhai nwyddau yn uchel ar silffoedd, felly gofynnwch i staff am gymorth os oes ei angen arnoch.

Bydd staff yn sicrhau bod digon o le rhwng stondinau nwyddau fel bod y siop yn gwbl hygyrch. Os oes unrhyw broblemau, mae ein stondinau nwyddau ar olwynion a gellir eu symud, felly siaradwch â staff os oes angen cymorth arnoch.


Caffi Coast

Mae'r caffi gerllaw'r siop yn y dderbynfa, drwy'r brif fynedfa ac i'r chwith.

Gellir cael gwybodaeth am alergeddau drwy ofyn i staff y caffi. Rhowch wybod i staff y caffi cyn archebu unrhyw beth os oes gennych unrhyw anghenion deietegol penodol.

Bydd staff y caffi yn hapus i aildrefnu byrddau a chadeiriau i ddiwallu anghenion unigol.

Darperir cadeiriau uchel ar gyfer babanod.

Mae toiledau a chyfleusterau Changing Places hygyrch ar gael gerllaw'r caffi.

Mae'r cownter ar uchder canolog, ond mae'r holl fwydlenni wedi'u harddangos yn glir ac mae staff bob amser yn falch o helpu.


Toiledau hygyrch

Ceir toiledau hygyrch a chyfleusterau newid babanod ar wahân yn ogystal â thoiledau dynion a menywod ar y safle. Siaradwch ag aelod o staff yn y dderbynfa os oes angen cymorth arnoch.

Mae toiledau hygyrch yn y dderbynfa ar yr un gwastad â'r palmant ac ar yr ail lawr ger y lifft y tu allan i Ystafell 9.

Mae'r drysau i fynd i mewn i'r toiledau hygyrch yn 92cm o led.

Gosodir canllawiau gyferbyn â'r toiled ar yr ochr chwith yn y dderbynfa ac ar yr ochr dde ar yr ail lawr.

Nid oes angen unrhyw allwedd i gael mynediad i'r toiled hygyrch.


Changing Places

Lleolir y cyfleuster hwn gerllaw'r caffi yn y brif dderbynfa.

Mae angen allwedd i gael mynediad iddo. Siaradwch ag aelod o staff yn y dderbynfa am gymorth.

Ceir mwy o wybodaeth yn www.abertawe.gov.uk/article/12178/Changing-Places-toilets


Ystafell Gypyrddau

Mae ystafell gypyrddau gyhoeddus ar gyfer cotiau a bagiau ar gael yn yr islawr, ond nid yw'r ardal hon yn gwbl hygyrch.

Os oes angen i chi adael eich cotiau a'ch bagiau, siaradwch ag aelod o staff yn y dderbynfa a fydd yn falch o'ch helpu.


Ystafelloedd cymunedol

Mae'r Ddarlithfa (Ystafell 1, ar gael i'w llogi), y Stiwdio Ddysgu (Ystafell 2), y Llyfrgell ac Ystafell yr Ardd ar Lawr 1 yn yr adeilad gwreiddiol o 1911. Gellir defnyddio'r lifft i fynd i'r rhain ac nid oes unrhyw risiau ar y llawr hwn.

Gellir cael mynediad i'r ardd ar y llawr hwn drwy fynd drwy Ystafell yr Ardd ac mae ganddi ardal batio wastad fawr. Wrth ymyl hon, ceir rhai ardaloedd uwch y gellir cael mynediad iddynt drwy ddefnyddio'r grisiau ac ardaloedd y gellir cyrraedd drwy ddefnyddio'r ramp.


Arddangosfeydd a chasgliadau

Gellir dod o hyd i'r holl weithgareddau, sgyrsiau a theithiau cysylltiedig ar ein gwefan, www.orielglynnvivian.org, neu ffoniwch 01792 516900.

Mae lifft fawr iawn ar gael er mwyn cyrraedd y lloriau uwch.

Oherwydd natur celf gyfoes, weithiau dangosir darnau o gelf a allai achosi pryder neu fod yn amhriodol ar gyfer rhai cynulleidfaoedd; ffoniwch 01792 516900 i drafod eich anghenion unigol.

Nid oes unrhyw risiau ger drysau mynediad i unrhyw ran o'r oriel.

Mewn rhai arddangosfeydd, efallai y bydd effeithiau strôb, synau uchel neu dywyllwch; bydd gan y rhain rybuddion. Os oes gennych unrhyw bryderon, ffoniwch 01792 516900 neu e-bostiwch oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk.

Ar lawr 2 yr adain fodern, mae gennym un fan artistig fawr ar gyfer arddangosfeydd dros dro, sef Ystafell 3. Gellir defnyddio'r lifft i gyrraedd yr ystafell hon ac nid oes unrhyw risiau ar y llawr hwn.

Ar lawr 3 yr adeilad sy'n dyddio o 1911, mae gennym chwe man artistig, sef ystafelloedd 4-9. Gellir defnyddio'r lifft i gyrraedd yr ystafelloedd hyn ac nid oes unrhyw risiau ar y llawr hwn.

Ar lawr 4 yr adain fodern, mae un ardal adnoddau, sef Ystafell 10. Gellir defnyddio'r lifft i gyrraedd yr ystafell hon ac nid oes unrhyw risiau ar y llawr hwn.

Rydym yn cynnal amrywiaeth o arddangosfeydd ac mae rhai yn cynnwys celf ryngweithiol a allai beri problemau o ran hygyrchedd a synhwyraidd eraill. Os oes gennych unrhyw bryderon am ein harddangosfeydd presennol, ffoniwch 01792 516900 neu e-bostiwch oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk. 

Mae map/cynllun o'r oriel ar gael yn y dderbynfa ac ar ein gwefan, www.orielglynnvivian.org.

 


Gwybodaeth ychwanegol

Mae ein staff yn derbyn hyfforddiant rheolaidd sy'n cynnwys hyfforddiant eang am ymwybyddiaeth o anabledd.

Mae gennym weithdrefnau llym ar gyfer gadael yr adeilad neu argyfwng ac, os bydd angen gwacáu'r adeilad, gall aelod o staff eich cynorthwyo naill ai i adael yr adeilad neu i gyrraedd man lloches.

Croesewir cŵn cymorth yn Oriel Gelf Glynn Vivian.

O ran lle i aros dros nos, mae gan y Dragon Hotel, sydd 10 munud i ffwrdd o'r oriel ar droed, gyfleusterau hygyrch sy'n addas i gadeiriau olwyn.


Gwybodaeth Gyswllt

Cyfeiriad: Oriel Gelf Glynn Vivian, Heol Alexandra, Abertawe SA1 5DZ

Rhif ffôn: 01792 516900

E-bost:oriel.glynn.vivian@abertawe.gov.uk

Gwefan: www.orielglynnvivian.org   

Oriau agor: 10am - 5pm o ddydd Mawrth i ddydd Sul a gwyliau'r banc

Wedi'i bweru gan GOSS iCM