Toglo gwelededd dewislen symudol

Cymorth gyda chostau tanwydd ac ynni

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd ac ynni.

Cronfa Bulb Energy

Gan weithio mewn partneriaeth â Bulb, mae Cyngor ar Bopeth Plymouth yn darparu gwybodaeth i aelodau Bulb a all fod yn profi tlodi tanwydd neu galedi ariannol, gan helpu gydag ymholiadau am ynni, budd-daliadau, a Chronfa Ynni Bulb.

Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid EDF Energy

Mae'r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yn dyfarnu grantiau i rai o gartrefi cwsmeriaid mwyaf agored i niwed EDF. Ei nod yw rhoi dechrau newydd a sefydlogrwydd ariannol i gwsmeriaid. Gall eich helpu i gadw allan o ddyled tanwydd a fforddio costau ynni parhaus yn well.

Cronfa E.ON Energy

Mae menter Cronfa Ynni E.ON wedi'i sefydlu i helpu cwsmeriaid presennol neu flaenorol i dderbyn cymorth ychwanegol. Os ydych yn bodloni'r meini prawf, gallai'r Gronfa Ynni eich helpu i dalu eich biliau E.ON cyfredol neu eich bil terfynol, helpu i amnewid offer a hyd yn oed atgyweirio boeleri nwy.

Cronfa E.ON Next Energy

Nod Cronfa Ynni E.ON Next yw helpu cwsmeriaid E.ON Next sy'n profi caledi ariannol ac sy'n ei chael hi'n anodd.

Cronfa OVO Energy

Mae OVO Energy yn cynnig cynlluniau talu a chronfeydd ynni i helpu cwsmeriaid i dalu eu biliau ynni.

Cronfa galedi Scottish Power

Oherwydd bod rhai cwsmeriaid yn cael trafferth talu eu biliau oherwydd incwm isel neu amgylchiadau eraill, mae gan Scottish Power Gronfa Galedi i'w helpu i dalu eu biliau ynni.

Cymru Gynnes

Mae Cymru Gynnes yn gweithio i fynd i'r afael â thlodi tanwydd drwy gynnig cyngor a chefnogaeth am ddim i sicrhau bod gan bobl ledled Cymru a De-orllewin Lloegr gartrefi cynnes a diogel.

Cyngor ar Bopeth Abertawe Castell-nedd Port Talbot

Darparu cyngor di-dâl, cyfrinachol a diduedd ar ystod eang o faterion, er enghraifft: dyled, budd-daliadau, tai a chyflogaeth.

Cyswllt 'Switched On' yn y gymuned

Enw
Cyswllt 'Switched On' yn y gymuned
Rhif ffôn
07395 875 228

Gofal a Thrwisio Bae'r Gorllewin

Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Gweithredu Ynni Cenedlaethol (NEA)

Mae gwasanaeth cynghori Cartrefi Cynnes a Diogel NEA yn wasanaeth cymorth am ddim sy'n rhoi cyngor i ddeiliaid tai ar eu biliau ynni a chadw'n gynnes ac yn ddiogel yn eu cartrefi. Gallant hefyd helpu gyda chyngor ar fudd-daliadau a manteisio i'r eithaf ar eich incwm.

Nest Cymru

Mae cynllun Nyth yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau effeithlonrwydd ynni am ddim i'ch cartref fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn ostwng eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch lles.

Turn2us

Mae Turn2Us yn elusen genedlaethol sy'n helpu pobl mewn caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a gwasanaethau cymorth - ar-lein, dros y ffon.

Western Power Distribution - Power Up

Cyngor diduedd am ddim ar arbed ynni i aelwydydd yn Ne, Canolbarth a Gorllewin Cymru (yn awdurdodaeth Western Power Distribution).

Ymddiriedolaeth British Gas Energy

Gall unigolion a theuluoedd wneud cais am grantiau i glirio dyledion nwy a thrydan domestig. Mae'r grantiau ar gael i gwsmeriaid Nwy Prydain a chwsmeriaid cyflenwyr ynni eraill.
Close Dewis iaith