Toglo gwelededd dewislen symudol

Budd-daliadau

Taliad cymorth costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi taliad cymorth costau byw o £150 fel rhan o'r Cynllun Cymorth Costau Byw a weinyddir gan gynghorau lleol.

Cyfrifianellau budd-daliadau

Os nad ydych yn siŵr a ydych chi'n gymwys ar gyfer unrhyw fudd-daliadau gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau annibynnol i wirio.

Gostyngiad Budd-dal Tai a Threth y Cyngor

Os ydych chi ar incwm isel efallai y gallwch wneud cais am Fudd-dal Tai i'ch helpu gyda chostau rhent a/neu Ostyngiad Treth y Cyngor er mwyn helpu gyda chostau treth y cyngor.

Banc bwyd

Lleoliadau, amserau agor a gwybodaeth am sut i gael mynediad at fanciau bwyd yn Abertawe. Mae hefyd wybodaeth i bobl sydd am roi nwyddau i fanc bwyd.

Cyngor ar ddyledion

Cefnogaeth a chyngor am ddim ar reoli dyled i bobl â phryderon ariannol neu sy'n poeni am ddyled.

Dod o hyd i gyngor a chymorth ar fudd-daliadau

Mae gwerth biliynau o fudd-daliadau prawf modd heb eu hawlio bob blwyddyn. Gall deall yr hyn y mae hawl gennych ei gael a chyflwyno cais ymddangos yn gymhleth, ond mae sefydliadau sy'n gallu'ch helpu.

Cymorth gyda chostau tanwydd ac ynni

Mae cymorth a chefnogaeth ar gael i dalu biliau tanwydd ac ynni.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cynnig taliadau neu gefnogaeth mewn nwyddau i bobl yng Nghymru sydd angen cymorth brys.

Taliadau Tai Dewisol

Mae Taliadau Tai Dewisol (TTD) yn daliadau ychwanegol i helpu gyda chostau rhent neu gostau tai. Maent ar gael i bobl sy'n derbyn naill ai Budd-dal Tai neu elfen dai o Gredyd Cynhwysol yn unig.

Budd-daliadau eraill

Rhagor o wybodaeth am fudd-daliadau lles statudol i bobl mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Taliad Cymorth i Ofalwyr Di-dâl

Gall gofalwyr di-dâl cymwys wneud cais am daliad untro o £500 i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol a gafwyd yn ystod y pandemig.

Grant gwisg ysgol - blwyddyn ysgol Medi 2021 i Fehefin 2022

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Prydau ysgol am ddim

Os ydych yn hawlio rhai budd-daliadau gallech arbed arian drwy hawlio prydau ysgol am ddim i'ch plentyn.

Grantiau a benthyciadau tai ac effeithlonrwydd ynni

Efallai y bydd cymorth ariannol ar gael os ydych am addasu, atgyweirio neu wella eich cartref, gan gynnwys ei wneud yn fwy effeithlon o ran ynni.
Close Dewis iaith