Toglo gwelededd dewislen symudol

Cwestiynau cyffredin am ailgylchu a sbwriel

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgylchu, biniau, sbwriel a thipio'n anghyfreithlon.

Pam y mae angen i ni wahanu deunyddiau i'w hailgylchu i wahanol fagiau? Pam nad ydym ni'n gallu cael un bag ar gyfer yr holl ailgylchu?

Er mwyn dod o hyd i gwmnïau ailgylchu sy'n derbyn deunyddiau i'w hailgylchu, mae angen i ni sicrhau bod safon y deunydd yn dda. Dyma pam rydyn ni'n gofyn i breswylwyr ddefnyddio sach werdd ar gyfer papur/cerdyn, sach werdd ar gyfer tuniau/gwydr a sach/bag ar gyfer plastig.

Gall cymysgu'r deunyddiau hyn gynyddu lefelau halogiad sy'n golygu bod llai o ddeunyddiau'n cael eu hailgylchu. Hefyd, mae gwahanu deunyddiau i'w hailgylchu sy'n cael eu rhoi mewn un sach yn broses ddrud iawn.

Oes rhaid i breswylwyr ailgylchu?

Oes, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn galluogi'r cyngor i benderfynu pa ddeunyddiau sy'n cael mynd mewn cynhwysyddion, gan gynnwys sachau du, neu beidio.  Pan gadarnheir y gofynion hyn drwy roi hysbysiad, gall peidio â chydymffurfio â'r hysbysiad arwain at ddirwy neu erlyniad, fodd bynnag, ateb olaf fyddai hyn yn unig i'r rheiny sy'n gwrthod ailgylchu.

Beth sy'n digwydd os bydd rhywun yn gadael eu sachau du y tu allan i fy eiddo?

Os yw hyn wedi digwydd, rhowch wybod i ni. Ystyrir bod hyn yn dipio anghyfreithlon a gallai'r troseddwr wynebu camau gorfodi.

Pam nad oes gan Abertawe finiau gydag olwynion?

Oherwydd y math o dai yn Abertawe a thopograffi'r ardal, dim ond 30% o breswylwyr Abertawe sy'n gallu cael biniau gydag olwynion. Felly, yn hytrach na chael dau ddull casglu gwahanol, rydym yn casglu sachau rhydd o'r tu allan i aelwydydd yn unig.

Beth sy'n digwydd i'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i'w hailgylchu?

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i farchnadoedd lleol ar gyfer y deunyddiau a gesglir. Er enghraifft, mae gwastraff bwyd yn mynd i gwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae'r gwastraff bwyd yn cael ei droi'n drydan a chompost. Mae papur yn cael ei droi'n bapur newydd neu gerdyn, mae gwydr yn cael ei ailgylchu'n ddeunyddiau gwydr newydd ac mae alwminiwm yn cael ei ddefnyddio yn y broses o greu dur. Dyma rai o'r enghreifftiau sy'n dangos bod ailgylchu'n fuddiol a gellir defnyddio'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i greu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio caniau dur tro ar ôl tro, heb golli ansawdd.

Pam nad ydych chi'n casglu plastigion meddal?

Ni fydd cwmnïau ailgylchu plastig yn derbyn eitemau plastig meddal bellach, gan gynnwys bagiau siopa, haenen lynu blastig neu ddeunydd lapio. Mae hyn oherwydd nid yw'n bosib ailgylchu nifer o eitemau plastig meddal yn hawdd, a phan gânt eu cymysgu ag eitemau anhyblyg fel poteli, tybiau a hambyrddau, maent yn anodd iawn i'w gwahanu, sy'n angenrheidiol er mwyn eu hailgylchu.

Dylid rhoi plastigion meddal yn eich sachau du sy'n cael eu casglu wrth ymyl y ffordd. Gallwch barhau i ailgylchu rhai eitemau plastig meddal 'sy'n ymestyn' megis bagiau siopa a bagiau bara yn y safleoedd sydd ar gael mewn archfarchnadoedd mawr, os yw'n bosib mynd â nhw yna.

Pam mae'r cyngor yn cael gwared ar rai biniau sbwriel neu finiau baw cŵn?

Rydym yn darparu nifer sylweddol o finiau sbwriel a biniau baw cŵn trwy'r ardal. Mae'r rhain yn cael eu gwagio'n rheolaidd ar sail eu defnydd cyffredinol a gwybodaeth swyddogion. Mae biniau sbwriel mewn ardaloedd â nifer uchel o ymwelwyr megis canol y ddinas ac ardaloedd siopa eraill, er enghraifft, yn cael eu gwagio o leiaf unwaith y diwrnod. 

Mae rhai biniau wedi cael eu camddefnyddio gan 'bobl anhysbys' anghyfrifol sy'n eu llenwi â gwastraff cartref/domestig/masnach etc. Pan fydd hyn yn digwydd, nid yw'r biniau'n cael eu defnyddio'n ôl y bwriad (h.y. ar gyfer sbwriel a baw cŵn) ac, mewn rhai achosion, nid yw eu gwagio'n barhaus yn gynaliadwy. Nid oes gennym yr adnoddau i wagio biniau llawn gwastraff cartref/domestig/masnach yn barhaus.

Os bydd pobl yn parhau i gamddefnyddio'r bin, gallwn benderfynu cael gwared arno (ar sail dros dro mewn rhai achosion) neu ail-leoli'r bin yn yr ardal gyfagos. Fel arfer, dim ond os bydd popeth arall yn methu y byddwn yn gwneud hyn yn dilyn monitro'r bin yn barhaus a methiant y cyhoedd i gydymffurfio â'n hysbysiadau 'Bin Sbwriel yn Unig - Dim Gwastraff Cartref - Defnyddiwch y bin hwn yn gywir. Fel arall, byddwch yn ei golli' sy'n cael eu gosod ar y biniau sbwriel cyn cae gwared arnynt. 

Gallwn benderfynu cael gwared ar finiau baw cŵn am y rhesymau a nodir uchod neu mewn achosion lle mae tystiolaeth o gamddefnydd parhaus gan berchnogion cŵn sy'n defnyddio'r biniau baw cŵn fel ffordd arall o gael gwared ar faw cŵn o'u cartrefi preifat a gasglwyd dros gyfnod o amser. Mae'r arfer hwn hefyd yn cael ei ystyried yn gamddefnydd gan nad oedd bwriad i finiau baw cŵn gael eu defnyddio yn y modd hwn ond yn achlysurol gan berchnogion cŵn pan fydd angen wrth gerdded eu cŵn.

Pam nad yw'r cyngor yn defnyddio swyddogion gorfodi neu deledu cylch cyfyng i wylio biniau sy'n cael eu camddefnyddio ac ardaloedd lle mae pobl yn tipio'n anghyfreithlon? 

Nid oes gennym yr adnoddau/gweithlu i fonitro pob bin yn yr ardal 24/7. Heb eithriad, mae'r rhai sy'n gyfrifol am gamddefnyddio biniau'n ymwybodol bod yr arfer yn annerbyniol ac felly'n mynd i drafferth i osgoi cael eu dal. Er enghraifft, awgrymwyd eu bod yn llenwi'r biniau'n hwyr yn y nos/yn gynnar yn y bore a newid y biniau y maent yn eu defnyddio i gael gwared ar eu gwastraff cartref. Felly mae'r siawns o ddal y rhai sy'n gyfrifol yn isel iawn. 

Ond, mae gwybodaeth leol yn bwysig ac os oes gan unrhyw aelod o'r cyhoedd unrhyw wybodaeth am finiau sy'n cael eu camddefnyddio, rydym yn ei annog i roi gwybod i ni am y mater trwy ffonio Parciau a Glanhau ar Is-adran.parciau@abertawe.gov.uk / 01792 280210.

Er bod defnydd cyfyngedig o deledu cylch cyfyng mewn rhai achosion, mae goblygiadau cyfreithiol ac adnoddol sylweddol sy'n aml yn rhy fawr o'u cymharu â'r buddion. 

Pam mae gweithredwyr glanhau sy'n codi sbwriel yn cario sachau glas a gwyrdd?

Rydym wedi cyflwyno menter ailgylchu ar gyfer ein gwaith rheolaidd i godi sbwriel oddi ar ffyrdd a throedffyrdd ac mewn ardaloedd mabwysiedig eraill gan gynnwys ar rai traethau sy'n eiddo i'r cyngor. Oni bai bod amodau tywydd eithafol yn golygu na allwn wneud hynny, byddwn yn rhoi'r holl ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu mewn sach las ac unrhyw duniau/caniau, gwydr neu gynwysyddion plastig meddal megis poteli diod/llaeth yn y sach werdd.

Wrth wneud hyn, rydym yn cyfrannu at gynyddu cyfraddau ailgylchu cyffredinol y cyngor a lleihau nifer y deunyddiau sy'n cael eu hanfon i safle tirlenwi.