Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am ailgylchu

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am ailgylchu.

Pam y mae angen i ni wahanu deunyddiau i'w hailgylchu i wahanol fagiau? Pam nad ydym ni'n gallu cael un bag ar gyfer yr holl ailgylchu?

Er mwyn dod o hyd i gwmnïau ailgylchu sy'n derbyn deunyddiau i'w hailgylchu, mae angen i ni sicrhau bod safon y deunydd yn dda. Dyma pam rydyn ni'n gofyn i breswylwyr ddefnyddio sach werdd ar gyfer papur/cerdyn, sach werdd ar gyfer tuniau/gwydr a sach/bag ar gyfer plastig.

Gall cymysgu'r deunyddiau hyn gynyddu lefelau halogiad sy'n golygu bod llai o ddeunyddiau'n cael eu hailgylchu. Hefyd, mae gwahanu deunyddiau i'w hailgylchu sy'n cael eu rhoi mewn un sach yn broses ddrud iawn.

Sut ydw i'n gallu cael sachau ailgylchu/bin gwastraff bwyd newydd?

Mae sachau ailgylchu a biniau gwastraff bwyd ar gael ym mhob Swyddfa Tai Rhanbarthol, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref a'r mwyafrif o llyfrgelloedd.

Gweler rhestr lawn o fannau lle gallwch gael mwy ohonynt

Mae gan sachau ailgylchu gwyrdd a leinwyr gwastraff bwyd dag cofnodi. Rhowch y tag cofnodi hwn ar eich sach bin bwyd ar eich diwrnod casglu a bydd y criw yn rhoi sachau newydd i chi.

Sut bydd y cyngor yn gorfodi'r rheol newydd hon?

Ar ôl 25 Chwefror, bydd ein swyddogion ailgylchu'n dechrau chwilio am yr aelwydydd nad ydynt yn ailgylchu.

Ar gyfer y mwyafrif o achosion, byddai hyn yn cael ei wneud drwy wirio pwysau a siâp y sach, gan gynnal prawf 'clinc' hefyd, yn hytrach nag agor y sachau du.

Bydd swyddogion yn cofnodi'r cyfeiriadau lle ceir swm sylweddol o ddeunyddiau ailgylchadwy yn eu sachau, yn curo ar y drws i annog ailgylchu ac yn gadael llythyr sy'n esbonio nad yw deunyddiau ailgylchadwy penodol yn gallu mynd yn y sachau du.

Bydd y llythyr yn cynnwys ffyrdd o helpu a thaflen, ond bydd hefyd yn dweud y bydd ymweliadau pellach.

Yn y casgliad nesaf pythefnos yn ddiweddarach, byddai'r swyddogion yn gwirio'r cyfeiriadau y cysylltwyd â nhw'n flaenorol unwaith eto ac, os na chafwyd unrhyw welliannau, byddant yn rhoi hysbysiad o gosb benodol sy'n nodi'r deunyddiau na ddylid eu rhoi mewn sachau du eto ac yn dweud y gellid rhoi hysbysiad o gosb benodol os nad ydynt yn cydymffurfio.

Ar y diwrnod casglu nesaf, byddai llythyr rhybuddio terfynol yn cael ei roi os na chafwyd unrhyw welliannau.

Byddai hyn yn arwain at gyflwyno hysbysiad o gosb benodol yn ystod yr ymweliad nesaf, os na chafwyd unrhyw welliannau.

Yn ystod y broses hon, byddent yn diolch i'r preswylwyr sydd wedi newid eu hymddygiad.

Oes rhaid i breswylwyr ailgylchu?

Oes, mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 yn galluogi'r cyngor i benderfynu pa ddeunyddiau sy'n cael mynd mewn cynhwysyddion, gan gynnwys sachau du, neu beidio.  Pan gadarnheir y gofynion hyn drwy roi hysbysiad, gall peidio â chydymffurfio â'r hysbysiad arwain at ddirwy neu erlyniad, fodd bynnag, ateb olaf fyddai hyn yn unig i'r rheiny sy'n gwrthod ailgylchu.

Beth sy'n digwydd os bydd rhywun yn gadael eu sachau du y tu allan i fy eiddo?

Os yw hyn wedi digwydd, rhowch wybod i ni.

Ystyrir bod hyn yn dipio anghyfreithlon a gallai'r troseddwr wynebu camau gorfodi.

Pam nad oes gan Abertawe finiau gydag olwynion?

Oherwydd y math o dai yn Abertawe a thopograffi'r ardal, dim ond 30% o breswylwyr Abertawe sy'n gallu cael biniau gydag olwynion. Felly, yn hytrach na chael dau ddull casglu gwahanol, rydym yn casglu sachau rhydd o'r tu allan i aelwydydd yn unig.

Beth sy'n digwydd i'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i'w hailgylchu?

Rydym yn gwneud ein gorau glas i ddod o hyd i farchnadoedd lleol ar gyfer y deunyddiau a gesglir. Er enghraifft, mae gwastraff bwyd yn mynd i gwmni ym Mhen-y-bont ar Ogwr lle mae'r gwastraff bwyd yn cael ei droi'n drydan a chompost. Mae papur yn cael ei droi'n bapur newydd neu gerdyn, mae gwydr yn cael ei ailgylchu'n ddeunyddiau gwydr newydd ac mae alwminiwm yn cael ei ddefnyddio yn y broses o greu dur. Dyma rai o'r enghreifftiau sy'n dangos bod ailgylchu'n fuddiol a gellir defnyddio'r deunyddiau sy'n cael eu gwahanu i greu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio caniau dur tro ar ôl tro, heb golli ansawdd.

Sut ydw i'n mynd ati i ailgylchu?

Edrychwch ar yr holl wybodaeth ar-lein

Wedi'i bweru gan GOSS iCM