Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am bridiannau tir lleol

Cwestiynau cyffredin am bridiannau tir lleol.

Sut rwy'n gwneud cais am chwiliad? 
Mae'n rhaid cyflwyno cais am bob canlyniad chwilio trwy e-bost i Pridiannau tir lleol. Yn anffodus, ni allwn dderbyn ceisiadau trwy'r post.

Sut rwy'n talu am fy chwiliad?
Dylid gwneud taliad trwy BACS ar ôl derbyn ein hanfoneb misol. Sicrhewch fod rhif ein hanfoneb wedi'i nodi wrth gyflwyno'r taliad er mwyn i'n hadran cyllid gysoni'r taliadau.  

Dyma'n manylion banc:

  • Côd Didoli: 30-00-00
  • Lloyds Bank
  • Rhif y Cyfrif: 00283290
  • Dyfynnu Cyf: 01 251 25027 800001 00000 000000    

Faint o amser a gymerir i gynnal fy chwiliad?
Rydym yn ceisio dychwelyd canlyniadau chwilio o fewn 10 niwrnod gwaith. Mewn ymdrech i leihau amserau prosesu, rydym yn gofyn i ddefnyddwyr beidio â ffonio neu e-bostio i holi pryd caiff y chwiliad ei gwblhau o fewn y cyfnod hwn.  

Oes angen cynllun arnoch i gynnal chwiliad?
Oes, bydd angen cynllun ar gyfer pob cais. Dylid cyflwyno hyn ynghyd â ffurflenni swyddogol LLC1 a CON29. I osgoi oedi yn eich chwiliad, bydd angen i chi ddarparu cynllun clir sy'n diffinio'r ffiniau, ar raddfa 1:1250 o ddewis.

Pa ffurflenni dylwn i eu defnyddio?
Dylid defnyddio ffurflenni LLC1 a CON29. Gellir cael y rhain o swyddfa cyfreithiwr neu gellir eu harchebu ar-lein gan ysgrifennydd cyfreithiol megis Oyez.  Yn anffodus, ni allwn ddarparu ffurflenni oherwydd rheolau hawlfraint.  

Ydych chi'n ymateb i ymholiadau am ddraenio?
Nac ydym. Ffoniwch Dŵr Cymru ar 01443 331063.

Ydych chi'n cyflymu chwiliadau?
Nac ydym, ni allwn gyflymu chwiliadau. Rydym yn ceisio dychwelyd canlyniadau chwilio o fewn 10 niwrnod gwaith.  

Sut byddaf yn derbyn fy chwiliad?
Caiff pob chwiliad (ar wahân i NLIS) ei ddychwelyd trwy e-bost.

O ble y gellir cael copïau o ddogfennau?
E-bostiwch fanylion dogfen(nau) i postaffeilio.cyfreithiol@abertawe.gov.uk. Codir ffi am hyn, gan ddibynnu ar faint y ddogfen.  

Oes angen trefnu apwyntiad am chwiliad personol?
Oes, mae angen rhybudd o 5 diwrnod gwaith ar gyfer chwiliadau personol ac mae cyfyngiad ar waith o 5 chwiliad y dydd i bob cwmni/asiant. Mae'r uned yn cadw'r hawl i adolygu'r arfer hwn os caiff nifer mawr o chwiliadau eu derbyn ar unrhyw ddiwrnod penodol.  

Dylid e-bostio ceisiadau i llc.chwiliadpersonol@abertawe.gov.uk erbyn 11.00am fan bellaf 3 diwrnod cyn bod angen y canlyniadau. Rhaid derbyn cais am apwyntiad ar:

  • Ddydd Llun erbyn 11.00am ar y dydd Llun blaenorol
  • Dydd Mawrth erbyn 11.00am ar y dydd Mawrth blaenorol
  • Dydd Mercher erbyn 11.00am ar y dydd Mercher blaenorol
  • Dydd Iau erbyn 11.00am y dydd Iau blaenorol

Sylwer: angen mwy o rybudd dros wyliau banc.

Gellir gweld y canlyniadau ar gyfrifiadur yn y brif dderbynfa o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 10.00am a 12.00 canol dydd a 2.00pm - 4.00pm.

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

Pa wybodaeth a ddatgelir ar chwiliad personol?
Mae chwiliad personol yn datgelu data crai yn unig o'r Gofrestr Pridiannau Tir Lleol a cheisiadau cynllunio a gymeradwywyd ar y Gofrestr Gynllunio.  Dylid gwneud cais am wybodaeth o gofrestrau cyhoeddus gan adrannau unigol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM