Toglo gwelededd dewislen symudol

Cyfyngiadau parcio yn Abertawe

Mae marciau ffordd megis llinellau melyn, cilfannau llwytho, safleoedd bws a pharthau preswylwyr yn nodi bod cyfyngiad parcio'n berthnasol.

Bydd arwydd yn egluro'r cyfyngiadau parcio ger y marciau ffordd. Cyfrifoldeb y gyrrwr yw sicrhau bod ei gerbyd wedi'i barcio'n gywir ac nad yw'n achosi unrhyw rwystrau. Os ydych wedi parcio'ch cerbyd yn gywir, ni ddylech dderbyn hysbysiadau o gosb benodol.

Arwyddion cyfyngiadau parcio (PDF) [442KB]

Cyfyngiadau aros

Mae cyfyngiadau aros yn berthnasol i'r ffordd gerbydau, y palmant a'r ymyl.

Mae llinellau melyn dwbl ar y ffordd yn golygu na allwch barcio (nac aros yn y cerbyd) yn yr ardal hon ar unrhyw adeg (os yw'r cyfyngiadau'n dymhorol, caiff hyn ei ddangos ar arwyddion gerllaw). Ni ddylai unrhyw ran o olwyn eich cerbyd fod ar y llinellau melyn dwbl. Caniateir i chi aros dros dro ar linellau melyn dwbl i ddadlwytho neu ollwng teithwyr (gweler cyfyngiadau llwytho hefyd). Ar ôl i chi wneud hyn, dylech symud eich cerbyd ar unwaith.

Sylwer bod llinellau melyn dwbl yn golygu dim aros, hyd yn oed os nad oes arwyddion unionsyth yn yr ardal. 

Mae un llinell felen ar y ffordd yn dangos cyfyngiad sy'n gymwys am ran o'r diwrnod a/neu rai diwrnodau'r wythnos. Caiff amser y cyfyngiad ei ddangos ar arwydd ger ymyl y ffordd neu ar yr arwydd mynediad i'r parthau parcio a reolir *.

Mae llinellau dotiog gwyn ar y ffordd yn dangos ardal lle caniateir parcio yn unol â'r cyfyngiadau a ddangosir ar yr arwyddion gerllaw. Gall hyn gynnwys y cyfnod hwyaf y gellir parcio (er enghraifft 2 awr), yr amserau a/neu ddiwrnodau parcio a ganiateir*, y cyfnod dychwelyd a ganiateir a/neu'r drwydded ofynnol. I barcio'n gywir, dylai holl olwynion y cerbyd fod y tu mewn i'r marciau yn y gilfan.

* Os na ddangosir diwrnodau ar yr arwyddion, mae'r cyfyngiadau mewn grym bob dydd, gan gynnwys dydd Sul a gwyliau banc. Os dangosir bod diwrnodau'r cyfyngiad yn cynnwys diwrnodau'r wythnos, mae'r cyfyngiad yn berthnasol i wyliau banc oni bai bod yr arwyddion yn nodi fel arall.

Cyfyngiadau llwytho

Mae marciau melyn ar ymyl y palmant neu ar ymyl y ffordd gerbydau yn golygu ni chaniateir llwytho a dadlwytho.

Mae bar melyn unigol yn golygu na chaniateir llwytho ar yr amserau a ddangosir ar yr arwyddion cyfagos (mae'r termau a ddefnyddir ar yr arwyddion yr un peth â'r rhai a eglurwyd uchod ar gyfer cyfyngiadau aros).

Mae dau far melyn yn golygu na chaniateir llwytho ar unrhyw adeg.

Fel arfer, caiff cilfannau llwytho eu marcio ar y ffordd ac fe'u dangosir ar arwyddion. Ni allwch aros yn yr ardaloedd hyn oni bai eich bod yn llwytho neu'n dadlwytho.

Marciau Ysgol - Cadwch yn glir

Ni ddylech aros, parcio na chodi neu ollwng teithwyr ar ardaloedd a nodir gan farciau ysgol cadwch yn glir.

Cyfyngiadau eraill

Llywodraethir parcio gan reolau 238-252 Rheolau'r Ffordd Fawr. Mae grym y gyfraith yn berthnasol i'r rheolau a gynhwysir yn Rheolau'r Ffordd Fawr ac maent yn berthnasol i yrwyr pob cerbyd a'r teithwyr ynddynt, ac i feicwyr a cherddwyr. Cyfrifoldeb yr holl yrwyr yw bod yn gyfarwydd â Rheolau'r Ffordd Fawr ac ailgyfarwyddo â hwy.

Close Dewis iaith