Chwilio'r wefan
English

Diogelu Oedolion

Mae Diogelu Oedolion yn derm sy'n cael ei ddefnyddio i esbonio sut mae asiantaethau (fel yr heddlu, y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd) yn ogystal â'r gwaith cyhoeddus cyffredinol yn gweithio gyda'i gilydd i gadw oedolion sy'n wynebu risg yn ddiogel rhag perygl esgeulustod neu gam-drin.

Mae oedolyn sy'n wynebu risg yn oedolyn:

  • sy'n cael, neu sy'n wynebu risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso;
  • y mae arno anghenion am ofal a chymorth (p'un a yw'r awdurdod  lleol yn diwallu unrhywun neu rai o'r anghenion hynny ai peidio); ac
  • nad yw'n gallu, o ganlyniad i'r anghenion hynny, amddiffyn ei hun rhag cael, neu'r risg o gael, ei gam-drin neu ei esgeuluso.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gwybod 

Mae defnyddwyr gwasanaeth sydd mewn ysbytai neu gartrefi gofal a gofrestrir o dan Ddeddf Safonau Gofal 2000 yn cael eu hamddiffyn gan gyfres o drefniadau diogelu o'r enw  Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid (DoLS) .

Mae diogelu'n gyfrifoldeb i bawb. Os ydych chi'n drwgdybio bod cam-drin neu esgeulustod yn digwydd, dylech adrodd am eich pryderau . Ni ddylech anwybyddu eich pryderon neu dybio y bydd rhywun arall yn adrodd am y cam-drin.

I adrodd am gam-drin honedig, cysylltwch â'r Gwasanaethau Cymdeithasol. 

Ffôn: 01792 636854   Bydd rhywun ar ddyletswydd o 8.30 tan 5.00 dydd Llun - dydd Iau ac o 8.30 tan 4.30 dydd Gwener. 

E-bost:  adult.safeguarding@swansea.gov.uk

Os ydych yn tybio bod trosedd wedi digwydd neu efallai wedi digwydd, gallwch ffonio'r heddlu ar 01792 456999 neu 101. Mewn argyfwng difrifol, ffoniwch 999.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM