Toglo gwelededd dewislen symudol

Gofal cymdeithasol a lles

Gofal cymdeithasol a lles i blant, pobl ifanc a theuluoedd

Cyngor a chefnogaeth i blant, pobl ifanc, teuluoedd, eu rhwydweithiau ac eraill sy'n eu cefnogi.

Gofal cymdeithasol a lles i oedolion

Gweithio gyda phobl i fyw'n dda ac yn ddiogel yn ein cymuned - cyflawnwyd hyn drwy ein blaenoriaethau gwasanaeth, sef atal, hyrwyddo annibyniaeth a blaenoriaethu adnoddau.

Gofal cymdeithasol a lles i ymarferwyr / weithwyr

Gwybodaeth ac arweiniad i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol.

Maethu a mabwysiadau

Allech chi roi cartref i blentyn mewn angen?

Anableddau

Cyngor a chefnogaeth arbenigol i bobl ag anableddau.

Gofalwyr ddi-dal

Mae gofalwr di-dal yn rhywun o unrhyw oedran sy'n darparu cefnogaeth ddi-dal i deulu neu ffrindiau na fyddai'n gallu ymdopi heb yr help hwn.

Diogelu a cham-drin

Sut mae ysgolion, yr heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol, y gwasanaethau iechyd a'r cyhoedd yn gweithio gyda'i gilydd i gadw plant ac oedolion sydd mewn perygl yn ddiogel.

Iechyd meddwl

Cefnogaeth yn y gymuned i bobl sydd ag anawsterau iechyd meddwl, eu teuluoedd a gofalwyr.

Cwestiynau cyffredin am wasanaethau cymdeithasol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am wasanaethau cymdeithasol.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol

Er mwyn cysylltu â'r Gwasanaethau Cymdeithasol am y tro cyntaf bydd angen i'r rhan fwyaf o bobl gysylltu ag un o'r timau a rhestrir isod.

Eiriolaeth

Cefnogaeth annibynnol a phroffesiynol i'ch helpu i ddeall eich hawliau, gwneud penderfyniadau gwybodus am eich bywyd, a'ch cefnogi i leisio barn am yr hyn sy'n bwysig i chi

Ffynonellau cyngor a chefnogaeth pellach

Rydym wedi darparu rhestr o sefydliadau lleol a chenedlaethol a allai gynnig cyngor a chefnogaeth bellach i chi dros yr wythnosau nesaf.

Cynlluniau a pholisïau gofal cymdeithasol a'r gymuned

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau ar gyfer gofal cymdeithasol a'r gymuned.
Close Dewis iaith