Chwilio'r wefan
English
Rosette

Dirprwy Arglwydd Faer

Y Cynghorydd Mark Child a Mrs Marian Child.

Ganed Mark ym 1959 yn Rickmansworth. Symudodd ei deulu i Abertawe ym 1963 ac maent wedi byw yma ers hynny. Ef yw'r hynaf o 3 o blant.

Aeth i Ysgol Gynradd Mayals ac Ysgol Gyfun yr Esgob Gore. Bu'n gweithio i gwmni Dŵr Cymru yn Abertawe, yna yng Nghaerdydd, ac yna yn yr adran TG ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Roedd yn gynrychiolydd NALGO i ddechrau, yna'n gynrychiolydd UNSAIN cyn dod yn ysgrifennydd cangen UNSAIN. Parhaodd i weithio ym maes TG gyda LogicaCMG yn gyntaf ac yna gyda CGI cyn ymddeol yn gynnar i ganolbwyntio ar waith y cyngor.

Cyfarfu Mark â Marian pan oedd yn gweithio i Dŵr Cymru. Maent yn briod ac mae ganddynt 3 o blant. Ganed Marian yn Scurlage ac aeth i ysgolion Tŷ Cilá a Thre-gŵyr. Mae hi'n gweithio  yn Llys y Goron Abertawe fel tywysydd.

Etholwyd Mark ar Gyngor Cymuned y Mwmbwls ym 1995 cyn cael ei ethol i gynrychioli ward West Cross dros y blaid Lafur ar Gyngor Abertawe ym 1999, pan oedd yn 39 oed.

Dewiswyd Mark i arwain y Pwyllgor Craffu Plant a Theuluoedd a sefydlwyd fel ymateb penodol i'r ffaith bod y cyngor yn destun mesurau arbennig ar gyfer y ddarpariaeth hon. Canmolwyd gwaith y pwyllgor am gynorthwyo i wella'r safonau ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yn Abertawe gan y Bwrdd Ymyriadau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru. Enillodd y pwyllgor hwn wobr y DU hefyd am ei waith.

Ers 2013, mae Mark wedi bod yn Aelod y Cabinet ar Gyngor Abertawe, gan gyflawni nifer o swyddi Cabinet sy'n canolbwyntio ar y Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant ac Oedolion, Atal, Gofal a Dinas Iach. Ef yw Aelod y Cabinet dros Ofal, Iechyd a Lles. Ers 2017, mae e' wedi bod yn aelod o Fwrdd Iechyd PABM (Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe bellach) Mae Mark hefyd yn aelod o'r Bwrdd Partneriaeth Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol sy'n cynghori Llywodraeth Cymru. Yn flaenorol, treuliodd Mark 10 mlynedd ar fwrdd elusen (ddigartrefedd) Caer Las, ac mae'n aelod o fwrdd Pwll Cenedlaethol Cymru ar hyn o bryd.

Mae Mark wedi chwarae rôl allweddol yn aelodaeth Abertawe o rwydwaith Dinasoedd Iach Ewropeaidd SIB, gyda mentrau fel Y Dechrau Gorau mewn Bywyd, Traethau Di-fwg a Bywyd Nos Iach y mae Abertawe wedi ennill statws "Baner Borffor" yn rheolaidd ar ei gyfer i gydnabod gwaith yn y maes hwn.

Mae'n aelod o glwb hwylio'r Mwmbwls. Mae e'n mwynhau hwylio ac meddai mai "Bae Abertawe yw'n parc mwyaf". Mae e' hefyd yn mwynhau nofio, beicio a cherdded, mae'n gefnogwr brwd o'r Gweilch ac yn aelod o CAMRA.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM