Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithgareddau prosesu ar gyfer cofrestryddion, cofrestryddion arolygol ac awdurdodau cofrestru

Rhestr o weithgareddau prosesu ar gyfer cofrestryddion, cofrestryddion arolygol ac awdurdodau cofrestru.

1. Casglu data

Darparwr y data

Diben

Gwybodaeth

Gwybodaeth bersonol

Y sail statudol

Y sail gyfreithlon (o dan Erthygl 6 o'r Rheolidad Cyffredinol ar Ddiogelu Data)

*Hysbysydd cymwysedig

Llenwi ffurflen cofrestru genedigaeth (gan gynnwys marwenedigaeth)

Rhanbarth ac isranbarth cofrestru'r enedigaeth; Rhif y cofnod, dyddiad a lleoliad yr enedigaeth; Enw a chyfenw; Rhyw; Enw, cyfenw a galwedigaeth y tad (os oes cofnod); Enw, cyfenw a galwedigaeth y fam; Cyfeiriad arfenol; Enw, cyfenw a chyfeiriad arferol yr hysbysydd (os nad yw'r hysbysydd yn fam neu'n dad i'r plentyn); Dyddiad cofrestru; Enw'r cofrestrydd

Ie

A1 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

Rheoliad 7 Rheoliadau Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1987

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

*Hysbysydd cymwysedig

Dibenion ystadegol

Oedran y fam; Oedran y tad neu'r rhiant (os yw wedi cael ei gofrestru); Nifer y plant blaenorol; Dyddiad priodas neu bartneriaeth sifil y rhieni (os yw'n briodol); Unrhyw briodasau neu bartneriaethau sifil a oedd y berthnasol i'r fam cyn y dyddiad hwnnw

Ie, am ei bod yn gysylltiedig â chfrestru genedigaeth

A1 Deddf Ystadegau Poblogaeth 1938

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

*Hysbysydd cymwysedig

Dibenion ystadegol

Statws a diwydiant y gyflogaeth

Ie, am ei bod yn gysylltiedig â chfrestru genedigaeth

Dim darpariaeth (casglwyd yn wirfoddol)

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

*Hysbysydd cymwysedig

Llenwi ffurflen cofrestru marwolaeth

Rhanbarth ac isranbarth cofrestu'r farwolaeth; Rhif y cofnod, dyddiad a lleoliad y farwolaeth; Enw, cyfenw ac enw cen priodi (os yw'n berthnasol); Rhyw; Galwedigaeth a chyfeiriad arferol yr ymadawedig; Dyddiad a man geni'r ymadawedig; Enw, cyfenw a chyfeiriad arferol yr hysbysiad; Achos y farwolaeth; Dyddiad cofrestru; Enw'r cofrestrydd

Ie, mewn perthynas â manylion yr hysbysiad

A15 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaetha 1953

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

*Hysbysydd cymwysedig

Dibenion ystadegol

Sefyllfa'r ymadawedig (hy yn sengl, yn briod, ac ate); Oedran y priod neu'r partner sifil sy'n fyw (os o gwbl)

Ie, am ei bod yn gysylltiedig â chofrestru marwolaeth, ac yn cynnwys manylion yr hysbysydd

A1 Deddf Ystadegau Poblogaeth 1938

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

*Hysbysydd cymwysedig

Dibenion ystadegol

Hyd yr arhosiad mewn sefydliad cymunedol; Statws a diwydiant cyflogaeth yr ymadawedig

Ie, am ei bod yn gysylltiedig â chofrestru marwolaeth, ac cynnwys manylion yr hysbysydd

Dim darpariaeth (caglwyd yn wirfoddol)

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Meddyg sy'n ardystio'r farwolaeth trwy gyfrwng Hysbysydd cymwysedig*

Llenwi ffurflen cofrstru marwolaeth a dibenion ystadegol

Enw ac oedran yr ymadawedig; Achos y farwolaeth; Y cyfnod rhywng dechrau'r afiechyd a'r farwolaeth; lleoliad y farwolaeth, ac, os oedd hynny mewn ysbyty, enw'r ymgynghorydd; Dyddiad y'i gwelwyd yn fyw diwethaf; Manylion ynghylch a gafodd yr ymadwedig ei weld wedi'r farwolaeth ai peidio; Manylion ynghylch a gafodd yr ymadwedig ei gyfeirio at y crwner, a chan bwy; Manylion ynghylch a geisiwyd am fanylion meddygol ychwanegol; Llofnod, preswyliad a chymhwyster y meddyg ardystio

Ie

A22 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y parti mewn priodas

Hysbysiad priodas

Enw a chyfenw; Dyddiad geni; Rhyw; Sefyllfa; Galwedigaeth; Cyfeiriad; Cyfnod preswyl; lleoliad y briodas; Cenedigrwydd

Ie

A27 Deddf Priodasau 1949 Rheoliad 4 Rheoliadau Cofrestru Priodasau 2015

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y parti mewn priodas

Cofrestru priodas

Rhanbarth y briodas; lleoliad y briodas; Rhif y cofnod; Dyddiad y briodas; Enwau a chyfenwau'r partïon mewn priodas; Oedran, sefyllfa, safle neu broffesiwn; Y man preswylio ar adeg y briodas; Enw, sefyllfa a safle neu broffesiwn tad pob parti; Enw, Cyfenw a galwedigaeth mam pob parti; Enw, cyfenw a galwedigaeth llys-rhiant pob parti.os yn briodol; Llofnodion y dau barti a'u tystion; Enw'r unioglyn/ unigolion a gynhaliodd ac a gofrestrodd y briodas

Ie

A53 Deddf Pridasau 1949 Rheoliad 12 Rheoliadau Cofrestru Pridasau 2015

Rheoliadau Cofrestru Priodas 2021 a (Diwygiad Rheoliadau) Cofrestru Priodas 2021

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y part mewn partneriaeth sifil

Hysbysiad partneriaeth sifil

Enw a chfenw; Dyddiad geni; Rhyw; Sefyllfa; Galwedigaeth; Cyfeiriad; Cyfnod preswyl; Y lleoliad lle ffurflwyd y bertneriaeth sifil; Cenedigrwydd

Ie

A8 Deddf Partneriaeth Sifil  2004

Rheoliad 3 Rheoliadau Partneriaeth Sifil (Darpariaethau Cofrestru) 2005

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y parti mewn partneriaeth sifil

Cofrestr y bartneriaeth sifil

Yr Awdurdod Cofrestru lle cofrestryd y bartneriaeth sifil; Dyddiad a lleoliad cofrestru'r bertneriaeth sifil; Enwau a chyfenwau'r partneriaid sifil; Dyddiad geni, rhyw, sefyllfa a galwedigaeth y partneriaid sifil; Enw, cyfenw a galwedigaeth tad pob partner sifil; Enw, cyfenw a galwedigaeth mam pob partner sifil; Enw Llys-rhiant (rhieni), cyfenw a galwedigaeth y partner sifil os yn briodol; Llofnodion y partneriaid sifil; Enwau a chfenwau'r tystion; Llofnod cofrestrydd y bartneriaeth sifil

Ie

A2 Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Rheoliad 11 Rheoliadau Partneriaet hSifil (Darpariaethau Cofrestru) 2005

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

 

2. Rhannu gwybodaeth gofrestru
Y derbynnyddDibenGwybodaethGwybodaeth bersonolY ddarpariaeth statudolY sail gyfreithlon (o dan Erthygl 6 o'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data)
Y Gwasanaethau Cofrestru Sifil
Ymgeisydd am dystysgrifCael copi ardystiedig o gofnod genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifilPan fo ymgeisydd yn gallu nodi'r cofnod perthnasol a thalu'r ffi, gellir rhannu'r holl wybodaeth a gynhwysir ar gofnod genedigaeth, marwolaeth neu briodas; enw, cyfenw a dyddiad geni ar gyfer tystysgrif fer; manylion llawn cofnod partneriaeth sifil, lle gall ymgeisydd ddarparu cyfeiriad y partneriaid sifil; yr holl wybodaeth, ac eithrio cyfeiriad y partneriaid sifil, pan na all ymgeisydd ei ddarparu.Ie

A31 ac A33 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

A64 o'r Ddeddf Priodasau
Rheoliad 15 Rheoliadau Partneriaeth Sifil (Darpariaethau Cofrestru) 2005

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Cofrestrydd ArolygolArdystio cofnodion cofrestruFfurflenni chwarterol o ran cofrestru genedigaethau (gan gynnwys marw-enedigaethau) a marwolaethau gan gofrestryddionIeA26 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Cofrestrydd ArolygolArdystio cofnodion cofrestruFfirflenni chwarterol o ran cofrestru priodasau gan unrhyw un sy'n gymwys i'w cofrestruIeA57 Deddf Priodasau 1949

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Cofrestrydd CyffredinolCrynhi a cynnal cofnod canolog o ddigwyddiadau cofrestruCopïau ardystiedig o gofrestriadau genedigaethau (gan gynnwys marw-enedigaethau) a marwolaethau gan gofrestryddion arolygolIeA27 Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Cofrestrydd CyffredinolCefnogi gofyniad Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig i gynhyrchu gwybodaeth ystadegolY Cofrestrydd Cyffredinol i gasglu manylion cyfrinachol y genedigaethau, y marw-enedigaethau a'r marwolaethauIeA2 Deddf Poblogaeth (Ystadegau) 1938

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

 Cefnogi gofyniad Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig i gynhyrchu gwybodaeth ystadegolManylion gwirfoddol y genedigaethau, y marw-enedigaeth a'r marwolaethauIeDim darpariaeth (casglwyd yn wirfoddol)

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

 Cefnogi gofyniad Awdurdod Ystadegau'r Deyrnas Unedig i gynhyrchu gwybodaeth ystadegolGwybodaeth ychwanegol Tystysgrif Feddygol Achos y FarwolaethIeRheoliad 11 Rheoliadau Cofrestru Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau 1968

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

 Crynhoi a chynnal cofnod canolog o ddigwyddiadau cofrestruCopïau ardystiedig o gofrestriadau priodasau gan gofrestryddion arolygolIeA58 Deddf Priodasau 1949

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

 Adrodd am drosedd neu amheuaeth o droseddDogfennau wedi'u ffugioIe

Rheoliad 72(1)(b) Rheoliadau Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1987 (genedigaethau a marwolaethau)

Rheoliad 23(1) Rheoliadau Cofrestru Priodasau 2015 (priodasau)

Rheoliad 18 Rheoliadau Partneriaeth Sifil (Darpariaethau Cofrestru) 2005 (partneriaethau sifil)

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

 Dibenion ymladd troseddauCeisiadau amheus am dystysgrifau geni, twyll budd-daliadau, dogfennau twyllodrus, ac ati.Ie

Atodlen 6 Deddf Mewnfudo 2014

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Adrannau Eraill y Llywodraeth
Yr Adran Gwaith a PhensiynauMewn perthynas â'i swyddogaethau o dan y Ddeddf Cyfraniadau a Budd-daliadau a Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992

Detholion o gofrestriadau marwolaeth trwy gyfrwng y gwasanaeth Dweud Wrthym Unwaith

 

Trwy ffurflen BD8

 

Nage

 

 

Nage

A125 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992
Rheoliadau Nawdd Cymdeithasol (Hysbysiadau Marwolaeth) 2012

 

Y ddarpariaeth yn cael ei hadolygu

Nid yw'n berthnasol gan nad yw'n wybodaeth bersonol

 

Nid yw'n berthnasol gan nad yw'n wybodaeth bersonol

Yr Adran Gwaith a PhensiynauCefnogi'r gwasanaeth genedigaethau Dweud Wrthym UnwaithGwybodaeth am enedigaethau trwy gofrestriadau a datganiadauIeA19A Deddf Gwasanaeth Cofrestru 1953

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Yr Adran Iechyd a Gofal CymdeithasolCynorthwyo â'r gwaith o gyflawni'r swyddogaethau hynny sy'n ymarferadwy gan y sefydliad mewn perthynas â'r gwasanaeth iechydCofrestriadau marwolaethau o ganlyniad i frechu (ffurflen 111)Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddDarpariaeth sy'n cael ei hadolygu

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Y Swyddfa Gartref (Fisâu a Mewnfudo'r DU/Mewnfudo a Gorfodi)

Camau gorfodi'r Swyddfa Gartref ar gyfer Mewnfudo

Gwybodaeth a gedwir gan y swyddog cofrestru mewn perthynas â phriodasau ffugIe

A24 Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

Rheoliadau Adrodd am Briodasau Amheus a Chofrestru Priodasau (Diwygiadau Amrywiol)

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Swyddfa Gartref (Fisâu a Mewnfudo'r DU/Mewnfudo a Gorfodi)

Camau gorfodi'r Swyddfa Gartref ar gyfer Mewnfudo

Gwybodaeth a gedwir gan y swyddog cofrestru
(pan fydd y swyddog cofrestru yn amau troseddau mewnfudo, e.e. arhoswyr tros amser, unigolion sy'n gweithio'n
Ie

Atodlen 6 Deddf Mewnfudo 2014

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

 

Camau gorfodi'r Swyddfa Gartref ar gyfer Mewnfudo

Gwybodaeth a gedwir gan y swyddog cofrestru, lle daeth cais i lawIeAtodlen 6 o'r Ddeddf Mewnfudo 2014

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

 

Camau gorfodi'r Swyddfa Gartref ar gyfer Mewnfudo (Ysgrifennydd Gwladol)

Dylid cyflenwi dogfennau cenedligrwydd, lle bo amheuaeth y gallai unigolyn fod yn atebol i gael ei symud o'r Deyrnas Unedig, a gallai'r ddogfen honno hwyluso'r broses dan sylw.IeAdran 20A Deddf Mewnfudo a Lloches 1999

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Awdurdodau Lleol
Yr Adran AddysgY swyddogaethau hynny y mae'n ofynnol i'r Awdurdod Lleol eu cyflawniCofrestru genedigaethau a marwolaethauIeA564(3) Deddf Addysg 1996

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Awdurdodau Bilio'r Dreth GyngorAr gyfer y swyddogaethau hynny a nodir yn rhan 1 o Ddeddf Cyllid y Llywodraeth 1992Enw a chyfenw, dyddiad marwolaeth a chyfeiriad ar gyfer marwolaethau'r rheiny a oedd dros 18 mlwydd oedNageParagraff 13 Atodlen 2 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, Rheoliad 5 o Reoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) 1992Nid yw'n berthnasol gan nad yw'n ddata personol
Swyddogion Cofrestru EtholiadolCynnal rhestr gywir o'r rheiny sydd â'r hawl i gofrestru ar y gofrestr etholiadol, yn ogystal â chyfeiriadau cymwysArchwilio'r cofnodion a gedwir (ym mha bynnag ffurf), gydag awdurdodiad i lunio copïau ohonynt. Byddai hyn yn berthnasol i briodasau a marwolaethau.IeA53(3) Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983
Rheoliad 35 Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Bwrdd Diogelu Plant LleolSwyddogaethau fel y'u nodir yn A1(1) Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008Cofrestru marwolaethau y rheiny sydd o dan 18 mlwydd oedIe, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddA31 Deddf Plant a Phobl Ifanc 2008

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Adran twyllDibenion ymladd troseddauTroseddau'n ymwneud â budd-dal y dreth gyngor neu'r budd-dal taiIeAtodlen 6 Deddf Mewnfudo 2014

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Y Tîm DiogeluAmddiffyn plant ac oedolionAmheuaeth o gam-drin oedolyn neu blentynIeAtodlen 6 Deddf Mewnfudo 2014

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Eraill
Y CrwnerYmchwiliadauMarwolaethau sy'n perthyn i'r categorïau a nodir yn rheoliad 41 Rheoliadau Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1987Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysydd

Deddf Cofrestru Genedigaethau a Marwolaethau 1953

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Bwrdd Comisiynu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Grwpiau Comisiynu Clinigol ac awdurdodau lleol (Lloegr)Cynorthwyo â'r gwaith o gyflawni'r swyddogaethau hynny sy'n ymarferadwy gan y sefydliad mewn perthynas â'r gwasanaeth iechydCofrestru genedigaethau (gan gynnwys marw-enedigaethau) a marwolaethauIeA269(2) Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol 2006

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Byrddau Iechyd Lleol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru)Cynorthwyo'r Byrddau Iechyd Lleol i gyflawni eu swyddogaethau mewn perthynas â'r gwasanaeth iechydCofrestru genedigaethau a marwolaethauIeA200(2) Deddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Talwyr pensiwn cyhoeddusCynorthwyo adrannau'r llywodraeth â'r gwaith o weinyddu pensiynauCofrestriadau marwolaethau pensiynwyr y gwasanaeth cyhoeddus (ffurflen 111)Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddY ddarpariaeth yn cael ei hadolygu

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Y Cyngor Fferyllol CyffredinolTynnu enwau oddi ar y gofrestrHysbysiadau o farwolaethau (ffurflen 111) fferyllwyr cofrestredig a thechnegwyr fferyllol cofrestredigIe, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddGorchymyn Fferylliaeth 2010

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Cymdeithas y GyfraithTynnu enwau oddi ar y gofrestrTystysgrifau marwolaethau cyfreithwyrIe, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddY ddarpariaeth yn cael ei hadolygu

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Y Cyngor Optegol CyffredinolTynnu enwau oddi ar y gofrestrTystysgrifau marwolaethau optegwyrIe, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddA10(2) Deddf Optegwyr 1989

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Swyddog Meddygol Rhanbarthol (Lloegr)

Y Prif Swyddog Meddygol Gweinyddol (Cymru)

Tynnu enwau oddi ar y gofrestrTystysgrifau marwolaethau bydwrageddIe, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddY ddarpariaeth yn cael ei hadolygu

6 (e) tasg gyhoeddus

Nid yw'r hawl i ddileu data personol yn berthnasol

Y Cyngor Meddygol CyffredinolTynnu enwau oddi ar y gofrestrCofrestriadau marwolaethau ymarferwyr meddygol cofrestredig (ffurflen 111)Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddA30(6) Deddf Feddygol 1983

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Y Cyngor Deintyddol CyffredinolTynnu enwau oddi ar y gofrestrCofrestriadau marwolaethau deintyddion (ffurflen 111)Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddA23(1) Deddf Deintyddion 1984

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

Coleg Brenhinol y MilfeddygonTynnu enwau oddi ar y gofrestrCofrestriadau marwolaethau milfeddygon (ffurflen 111)Ie, am ei bod yn cynnwys manylion yr hysbysyddA13(1) Deddf Milfeddygon 1966

6 (c) rhwymedigaeth gyfreithiol

Nid yw'r hawl i wrthwynebu'r gwaith o brosesu data personol neu ddileu data personol yn berthnasol

*Mae hysbysydd cymwysedig yn unigolyn y caniateir iddo, yn ôl y gyfraith, gofrestru genedigaeth, marwolaeth neu farw-enedigaeth.

Close Dewis iaith