Chwilio'r wefan
English
Information

Cyngor i landlordiaid ar Fudd-dal Tai

Os ydych yn landlord preifat, dim ond hyn a hyn o wybodaeth y gallwn ni ei rhoi i chi am hawl tenant ar gyfer Budd-dal Tai ac ni allwn dalu Budd-dal Tai'n uniongyrchol i chi oni bai bod amgylchiadau penodol. Os yw eich tenant yn derbyn Credyd Cynhwysol, bydd y DWP yn ymdrin â phob ymholiad neu gais am daliad gan landlordiaid.

Gellir cael mwy o wybodaeth am Gredyd Cynhwysol a sut mae'n effeithio arnoch fel landlord ar y dudalen hon. Llinell ffôn y Ganolfan Gwasanaethau Credyd Cynhwysol yw 0345 6000 723 neu 0845 6000 723.

Gwybodaeth y gallwn ni ei rhoi i chi

Mae manylion unrhyw hawl ar gyfer budd-dal a wneir gan eich tenant yn gyfrinachol. Os nad yw Budd-dal Tai'n cael ei dalu i chi, ni allwn hyd yn oed ddweud wrthych a oes hawl wedi cael ei wneud oni bai bod eich tenant wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

Os yw Budd-dal Tai'n daladwy i chi, byddwn yn gallu dweud wrthych:

  • Yr hawliad wythnosol
  • Pryd mae budd-dal yn dechrau ac yn dod i ben
  • Pryd mae'r hawliad yn newid.

Ni ellir rhoi unrhyw wybodaeth arall am hawl i landlordiaid oni bai ein bod yn cael caniatâd ysgrifenedig gan y tenant i wneud hynny.

Allwn ni dalu Budd-dal Tai eich tenant yn uniongyrchol i chi?

Fel arfer, i'r rhan fwyaf o denantiaid newydd, yr ateb i'r cwestiwn hwn yw na allwn. Fel arfer mae tenantiaid newydd yn hawlio Budd-dal Tai o dan y rheolau Lwfans Tai Lleol ac ni allant ddewis i'r budd-dal gael ei dalu'n uniongyrchol i'r landlord.

Gallwn wneud y taliad yn uniongyrchol i chi dan yr amgylchiadau canlynol er bydd rhaid rhoi gwybod i ni bod un neu fwy o'r meini prawf yn berthnasol a bydd angen i ni weld tystiolaeth sy'n ategu unrhyw ddatganiadau a wneir.

  • Os oes gan eich tenant ôl-ddyledion rhent o wyth wythnos neu fwy, cysylltwch â ni cyn gynted â phosib. Pan fyddwn yn fodlon bod arno lai nag wyth wythnos o rent, gallwn ddechrau talu eich tenant eto.
  • Os yw eich tenant yn fregus ac yn methu rheoli ei faterion ei hun.
  • ​Os nad yw eich tenant yn debygol o dalu ei rent.
  • Os oes didyniadau'n cael eu gwneud i Gymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith eich tenant i dalu'r ôl-ddyledion rhent.

Y ffordd orau o ofyn i ni dalu Budd-dal Tai tenant yn uniongyrchol yw cwblhau PDF Document Cais landlord i dderbyn Budd-dal Tai yn uniongyrchol (PDF, 44KB)Yn agor mewn ffenest newydd i Landlordiaid a'i hanfon atom neu'i chyflwyno i ni'n bersonol.

Os yw eich tenantiaid wedi bod gyda chi am beth amser (blynyddoedd fel arfer) ac nid yw eich hawl ar gyfer Budd-dal Tai'n rhan o'r rheolau Lwfans Tai Lleol, gallant ddewis i daliadau gael eu gwneud yn uniongyrchol i chi. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallant hefyd ofyn i ni beidio â thalu i chi'n uniongyrchol ar unrhyw adeg.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM