Chwilio'r wefan
English

O ganlyniad i gyfyngiadau'r Llywodraeth sydd ar waith i helpu i gyfyngu ar ymlediad Coronafeirws (COVID-19) ac i ddiogelu iechyd y cyhoedd, rydym gweithredu gwasanaeth rheoli plâu cyfyngedig ar hyn o bryd yn fel y gellir cynnal asesiadau risgiau priodol o ran swyddogion ac aelwydydd.

Oherwydd nifer y galwadau y mae'r gwasanaeth rheoli plâu yn eu derbyn, gall gymryd tua 21 diwrnod i drefnu ymweliad mewn perthynas â chnofilod.

Bydd diweddariadau'n cael eu postio yma, ond os oes angen i chi gysylltu â ni, anfonwch e-bost at rheolaeth.plau@abertawe.gov.uk.

 

Bug

Rheoli plâu

Os oes gennych broblem gyda phlâu megis llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad gan y tîm rheoli plâu.

I drefnu triniaeth, ebostiwch pest.control@swansea.gov.uk. Os ydych yn byw mewn tŷ cyngor, cysylltwch â'ch swyddfa dai ranbarthol yn gyntaf.

Ceir manylion am ein ffioedd cyfredol isod. Mae'r rhain ar gyfer triniaeth yn ystod oriau swyddfa (8.30am - 5.00pm dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am-4.30pm dydd Gwener). 

Darperir triniaeth y tu allan i oriau swyddfa ond codir tâl o £113 (ac eithrio TAW) am yr holl alwadau hyn.

Math o bla

Tâl am driniaeth mewn eiddo domestig

Tâl am driniaeth mewn eiddo annomestig a masnachol

Llygod mawr
Chwilod duon

Am ddim

Codir tâl fesul ymweliad ar gyfer rheoli plâu, gan ddechrau gyda £66 yr ymweliad. Cysylltwch â ni i gael amcangyfrif

Llau gwelyAm ddimYn anffodus, nid ydym yn darparu triniaeth ar gyfer llau gwely mewn eiddo masnachol
Llygod£69 (taliad sengl ar gyfer hyd at 5 ymweliad) 

Chwain
Clêr 
Gwenyn meirch

£69 gan gynnwys TAW

Codir tâl fesul ymweliad ar gyfer rheoli plâu, gan ddechrau gyda £69 yr ymweliad. Cysylltwch â ni i gael amcangyfrif

Gwenyn

Nid ydym yn cymryd camau yn achos gwenyn fel arfer oherwydd, er nad ydynt yn cael eu gwarchod, eu bod dan fygythiad. Mae ychydig iawn o eithriadau fel pan geir nythod mewn iardiau ysgolion, neu'n agos atynt, neu ardaloedd eraill lle ceir grwpiau arbennig o ddiamddiffyn. Os bydd rhaid cael gwared ar nyth gwenyn, codir yr un tâl ag ar gyfer chwain, gwenyn meirch a chlêr. Codir tâl y tu allan i oriau os gwneir y gwaith trin y tu allan i oriau swyddfa arferol. 

Mae nifer o rywogaethau gwenyn sy'n frodorol i Gymru ac fe'ch anogir i geisio mwy o wybodaeth am y rhain, ac am amrywiaeth o blâu iechyd cyhoeddus a phlâu eraill, a dulliau o'u trin ar wefan y British Pest Control AssociationYn agor mewn ffenest newydd.
Os oes gennych haid o wenyn, efallai yr hoffech gysylltu â Swansea and District Beekeepers' SocietyYn agor mewn ffenest newydd a all eich helpu i gael gwared arni.
Gallwch gael gwybodaeth benodol am gacwn drwy fynd i wefan y Bumblebee Conservation TrustYn agor mewn ffenest newydd.

Tenantiaid tai cyngor

Mae'n bosib y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai yn talu am driniaeth mewn tai cyngor. Dylech gysylltu â'ch swyddfa dai ranbarthol am fwy o wybodaeth.

Hawlwyr budd-daliadau

Rydym yn cynnig pris gostyngol o £23 ar gyfer triniaeth rheoli plâu i aelwydydd sy'n derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol, 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn Gwarantedig
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Roedd y prisiau'n gywir ar 1 Ebrill 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM