Chwilio'r wefan
English

Due to the Government restrictions in place to help limit the spread of Coronavirus (Covid-19) and protect public health, we are currently operating a reduced pest control service to enable the appropriate assessment of risks to officers and households to be carried out.

 

Updates will be posted here, but if you need to contact us please e-mail pest.control@swansea.gov.uk

Bug

Rheoli plâu

Os oes gennych broblem gyda phlâu megis llygod, llygod mawr, chwain a gwenyn meirch, gallwch drefnu ymweliad gan y tîm rheoli plâu.

I drefnu triniaeth, ebostiwch pollution@swansea.gov.uk. Os ydych yn byw mewn tŷ cyngor, cysylltwch â'ch swyddfa dai ranbarthol yn gyntaf.

Ceir manylion am ein ffioedd cyfredol isod. Mae'r rhain ar gyfer triniaeth yn ystod oriau swyddfa (8.30am - 5.00pm dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am-4.30pm dydd Gwener). 

Darperir triniaeth y tu allan i oriau swyddfa ond codir tâl o £113 (ac eithrio TAW) am yr holl alwadau hyn.

Math o bla

Tâl am driniaeth mewn eiddo domestig

Tâl am driniaeth mewn eiddo annomestig a masnachol

Llygod mawr
Chwilod duon

Am ddim

Codir tâl fesul ymweliad ar gyfer rheoli plâu, gan ddechrau gyda £66 yr ymweliad. Cysylltwch â ni i gael amcangyfrif

Llau gwelyAm ddimYn anffodus, nid ydym yn darparu triniaeth ar gyfer llau gwely mewn eiddo masnachol
Llygod£69 (taliad sengl ar gyfer hyd at 5 ymweliad) 

Chwain
Gwenyn meirch
Clêr 

£69 gan gynnwys TAW

Codir tâl fesul ymweliad ar gyfer rheoli plâu, gan ddechrau gyda £69 yr ymweliad. Cysylltwch â ni i gael amcangyfrif

Gwenyn

Nid ydym yn cymryd camau yn achos gwenyn fel arfer oherwydd, er nad ydynt yn cael eu gwarchod, eu bod dan fygythiad. Mae ychydig iawn o eithriadau fel pan geir nythod mewn iardiau ysgolion, neu'n agos atynt, neu ardaloedd eraill lle ceir grwpiau arbennig o ddiamddiffyn. Os bydd rhaid cael gwared ar nyth gwenyn, codir yr un tâl ag ar gyfer chwain, gwenyn meirch a chlêr. Codir tâl y tu allan i oriau os gwneir y gwaith trin y tu allan i oriau swyddfa arferol. 

Mae nifer o rywogaethau gwenyn sy'n frodorol i Gymru ac fe'ch anogir i geisio mwy o wybodaeth am y rhain, ac am amrywiaeth o blâu iechyd cyhoeddus a phlâu eraill, a dulliau o'u trin ar wefan y British Pest Control AssociationYn agor mewn ffenest newydd.
Os oes gennych haid o wenyn, efallai yr hoffech gysylltu â Swansea and District Beekeepers' SocietyYn agor mewn ffenest newydd a all eich helpu i gael gwared arni.
Gallwch gael gwybodaeth benodol am gacwn drwy fynd i wefan y Bumblebee Conservation TrustYn agor mewn ffenest newydd.

Tenantiaid tai cyngor

Mae'n bosib y bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai yn talu am driniaeth mewn tai cyngor. Dylech gysylltu â'ch swyddfa dai ranbarthol am fwy o wybodaeth.

Hawlwyr budd-daliadau

Rydym yn cynnig pris gostyngol o £23 ar gyfer triniaeth rheoli plâu i aelwydydd sy'n derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau canlynol, 

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn Gwarantedig
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

Roedd y prisiau'n gywir ar 1 Ebrill 2020.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM