Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Cwestiynau cyffredin am adnoddau dynol

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am adnoddau dynol (Rhyddid Gwybodaeth).

Contractau

Faint o staff sydd wedi cael eu cyflogi ar gontractau cyflenwi?

2018/19 - 220
2017/18 - 437
2016/17 - 492
2015/16 - 491
2014/15 - 395

Achosion disgyblu

Beth oedd cyfanswm gweithwyr y cyngor a waharddwyd ar dâl llawn a'r cyfanswm y cawsant eu talu? Beth oedd y rheswm am y gwaharddiad ym mhob achos?

 Mae'r adrannau'n cynnwysMae'r rhesymau'n cynnwys

2018/19

8 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - 76231.86

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Lleoedd
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Absenoldeb anawdurdodedig
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau

2017/18

19 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £234,793.68

 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Adnoddau
 • Rheoli gwastraff
 • Adfywio economaidd a chynllunio
 • Tai a diogelu'r cyhoedd
 • Arlwyo a glanhau
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Lladrad honedig
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau
 • Torri rheolau iechyd a diogelwch
 • Pryderon diogelu

2016/17

30 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £221,054.33

 • Gwasanaethau diwylliannol
 • Adeiladu corfforaethol
 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Rheoli gwastraff
 • Adfywio economaidd a chynllunio
 • Addysg
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Adnoddau
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Sylwadau amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau
 • Lladrad honedig

2015/16

11 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £198,724.85

 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Rheoli gwastraff
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Tlodi a'i atal
 • Adeiladu corfforaethol
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Ffugio cofnodion
 • Lladrad honedig
 • Torri polisïau rhwydweithiau cymdeithasol a ffôn
 • Sylwadau amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a chodau ymddygiad y cyngor mewn modd bwriadol

2014/15

18 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £345,620

 • Priffyrdd a thrafnidiaeth
 • Lleoedd
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Torri ymddiriedaeth a hyder
 • Camddefnyddio gwybodaeth y cyngor er budd personol, gan gynnwys ei rhannu mewn modd difrifol a bwriadol
 • Methu cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau'r cyngor
 • Torri'r ddeddf diogelu data
 • Camddefnyddio'r rhyngrwyd mewn modd bwriadol
 • Torri rheolau iechyd a diogelwch yn y gwaith mewn modd difrifol
 • Ymddygiad yn y gweithle
 • Lladrad
 • O dan ddylanwad alcohol
 • Defnydd amhriodol o'r cyfryngau cymdeithasol

2013/14

21 o weithwyr wedi'u gwahardd
Y cyfanswm a dalwyd - £208,271

 • Gwasanaethau corfforaethol
 • Lleoedd
 • Gwasanaethau cymdeithasol
 • Addysg
 • Camhawlio arian y cyngor/ffugio taflenni amser/sylwadau amhriodol ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Ymddygiad amhroffesiynol wrth weithio
 • Hawliad ffug ar gyfer oriau na weithiwyd
 • Ymddygiad troseddol y tu allan i'r gweithle
 • Lladrad
 • Ymddygiad amhriodol yn y gweithle
 • O dan ddylanwad alcohol
 • Methu dilyn cyfarwyddyd rhesymol

Faint o weithwyr a ddychwelodd ar ôl cael eu gwahardd?

2018/19 - 4 (mae ymchwiliadau'n parhau)
2017/18 - 8 (mae ymchwiliadau'n parhau)
2016/17 - 9
2015/16 - 2
2014/15 - 9
2013/14 - 6

Dylid nodi nad yw gwaharddiad yn gosb ddisgyblu ac nid yw gweithwyr yn cael eu gwahardd fel mater o drefn. Mae angenrheidrwydd y gwaharddiad yn cael ei ystyried a'i adolygu'n ofalus iawn drwy gydol y broses er mwyn sicrhau bod angen parhaol am waharddiad. Ystyrir gwaharddiad fel dewis olaf bob amser ac mae'r mater yn cael ei drin â sensitifrwydd a doethineb. Pe na fyddai diben i'r gwaharddiad, ni fyddai gwahardd y gweithiwr yn briodol. Bydd gweithiwr sy'n cael ei wahardd yn derbyn ei gyflog arferol/ei gyflog ar gyfartaledd. Bydd yn anarferol gwahardd gweithiwr nad yw'n ddigon iach i weithio ar yr adeg yr ystyrir y gwaharddiad. Pan fydd y gweithiwr yn cael ei wahardd pan fydd yn ennill llai na'r cyflog llawn (neu dim cyflog) a nodir yn ei gontract cyflogaeth, bydd y taliad lefel is yn cael ei dalu yn ystod cyfnod y gwaharddiad.

Data Cydraddoldeb Gweithwyr

Excel Document Data adroddiad cydraddoldeb gweithwyr Cyngor Abertawe (2017-18) (Excel, 33KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Pensiynau

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bensiynau a buddsoddiadau cronfa yn: http://www.swanseapensionfund.org.uk/cy/buddsoddi-ar-gronfa/adroddiadau-a-chyfrifon-blynyddol/

Recriwtio

Faint o aelodau staff a benodwyd yn ystod y cyfnodau canlynol?

2018/19 - 649
2017/18 - 847
2016/17 - 750
2015/16 - 544
2014/15 - 459
2013/14 - 748

Faint mae'r cyngor wedi'i wario ar hysbysebu swyddi gwag yn allanol yn ystod y cyfnodau canlynol?  

2018/19 - £26,649
2017/18 - £46,381
2016/17 - £31,596
2015/16 - £34,006
2014/15 - £36,187
2013/14 - £99,321

Cyflogau

Gellir dod o hyd i fanylion am gyflogau yn y polisi cyflog: Chwilio am bolisïau'r cyngor

Gellir gweld polisïau'r cyngor ynghylch cyflogau yn y: Chwilio am bolisïau'r cyngor

Absenoldeb salwch

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch staff? Beth oedd y 3 phrif reswm a roddwyd ar gyfer absenoldeb salwch?

2018/19
98,913.95  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2017/18
86,769.50  - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anaf i'r cefn

2016/17
83,487.50 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anhwylderau ar y stumog

2015/16
81,421.00 - mae'r 3 phrif reswm yn cynnwys straen, arhosiad yn yr ysbyty, anhwylderau ar y stumog

Staff/uwch-staff

Faint o aelodau staff a gyflogir gan y cyngor?

Ar 31 Mawrth 2019 - cyfanswm o 11,053

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6158
 • Staff mewn ysgolion - 4895

Ar 31 Mawrth 2018 - cyfanswm o 11,232

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6509
 • Staff mewn ysgolion - 4723

Ar ddiwedd mis Medi 2017 - cyfanswm o 11,044

 • Staff nad ydynt yn gweithio mewn ysgolion - 6499
 • Staff mewn ysgolion - 4545

Strwythur tîm arweinyddiaeth y cyngor: Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Ysgolion

Faint o ddiwrnodau a gollwyd oherwydd salwch? Faint o aelodau staff sydd wedi ymddeol? Faint o aelodau staff sydd wedi'u diswyddo?

BlwyddynDiwrnodau a gollwyd oherwydd salwchNifer y staff sydd wedi ymddeolNifer y staff sydd wedi'u diswyddo
2017/1833,352.75699
2016/1729,036.757111
2015/1627,6638512
2014/1531,297.25332
2013/1433,610.15182
2012/1332,700.4384
2011/1232,872.82616
2010/1134,843.5442

 Ar gyfer staff addysgu a staff atodol y mae'r ffigurau hyn (gan gynnwys cynorthwywyr dysgu a staff gweinyddol).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM