Chwilio'r wefan
English

Adroddiad ynghylch y Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau

Mae'r oblygiadau newydd i gyhoeddi adroddiadau ynghylch y bwlch cyflog rhwng y rhywiau wedi'u cyflwyno ynghyd â'r gofynion presennol ar gyfer cyrff cyhoeddus penodol.

Yn achos y sector cyhoeddus, mae llunio adroddiadau am y blwch cyflog rhwng y rhywiau yn un o ofynion rheoliadau (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017 Deddf Cydraddoldeb 2010 i gyflogwyr sydd â 250 o gyflogeion neu ragor, ar sail 'dyddiad ciplun'. Y dyddiad ciplun ar gyfer cyflogwyr y sector cyhoeddus yw 31 Mawrth 2017 yn achos yr adroddiad hwn, a bydd 31 Mawrth yn cael ei bennu fel y dyddiad ciplun blynyddol ar gyfer adroddiadau yn ystod blynyddoedd dilynol.

Mae'r rheoliadau hefyd yn mynnu fod y sefydliad yn cyhoeddi'r wybodaeth ddilynol ar wefan GOV.UKYn agor mewn ffenest newydd. Mae angen cyhoeddi'r data erbyn 30 Mawrth 2018 yn achos yr adroddiad hwn ac erbyn 30 Mawrth wedi'r dyddiad ciplun yn ystod blynyddoedd dilynol.

Er bod y ddeddfwriaeth yn canolbwyntio ar fylchau cyflog rhwng y rhywiau, mae'r cyngor wedi ymrwymo i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bob grwp sydd â nodwedd warchodedig, yn unol â'r hyn a nodir yn Adroddiad Blynyddol ein Hadolygiad y Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae'n ofynnol cyhoeddi'r cyfrifon canlynol, ac atodir rhagor o fanylion a chynllun gweithredu yn yr adroddiad canlynol am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Word Document Adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau (Mawrth 2018) (Word, 17KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Y bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae cyflog menywod:

CymedrigCanolrifol
10.9% Yn Is11.5% Yn Is

Chwarteli cyflog

Faint o ddynion a menywod (cyflog) llawn sydd yna ym mhob chwartel cyflog:

IsafCanol isaf   Canol uchafUchaf
DynionMenywodDynionMenywodDynionMenywodDynionMenywod
69.4%30.6%55.6%44.4%67.3%32.7%45.2%54.8%

Tâl bonws

Er nad yw'r cyngor yn talu taliadau bonws, mae'n rhaid cyhoeddi adroddiad am y ffigurau hyn

Tâl bonws menywod yw:

CymedrigCanolrifol
0% Yn Is0% Yn Is

Pwy gafodd dâl bonws:

0% o ddynion0% o fenywod

 

Phil Roberts, Prif Weithredwr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM