Chwilio'r wefan
English
Water drop

Cyngor ar lifogydd

Gwybodaeth ddefnyddiol os yw eich cartref dan fygythiad llifogydd, neu os bydd llifogydd.

Bydd Cyngor Abertawe, y gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol Cymru yn eich helpu, ond chi sy'n bennaf gyfrifol am amddiffyn eich eiddo eich hun. Pan fydd llifogydd yn gyffredin, nid yw'n bosib ymateb i bob galwad am gymorth ar unwaith, a'n blaenoriaeth yw achub bywydau.

Os yw bywyd mewn perygl, ffoniwch 999 ar unwaith.

Bydd Cyngor Abertawe yn:

 • Cynnal system ddraenio'r priffyrdd, gan gynnwys gwacáu rhigolau'r priffyrdd a chadw cwlferi'r priffyrdd yn glir
 • Gweithredu gwasanaeth brys 24 awr ac ymateb i lifogydd difrifol er mwyn sicrhau diogelwch ar y briffordd gyhoeddus
 • Gweithio i osgoi neu leihau llifogydd ar y briffordd gyhoeddus, a chynnal cwlferi ar dir y cyngor
 • Gweithio gyda'r gwasanaethau brys eraill mewn ymateb i argyfyngau difrifol neu fawr 

Gallwch gysylltu â gwasanaeth brys Priffyrdd Cyngor Abertawe (24 awr) drwy ffonio  01792 01792 841657.

Gallwch ffonio llinell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0345 988 1188 unrhyw bryd, dydd neu nos, i gael rhybuddion a chyngor ynghylch llifogydd, gan gynnwys cofrestru ar gyfer y Gwasanaethau Rhybuddio am Lifogydd. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer y Gwasanaethau Rhybuddio am Lifogydd ar-lein.

Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd

 

Atal llifogydd

Cyfrifoldeb y perchennog yw atal llifogydd ar eiddo preifat. 

Mae mesurau amddiffyn rhag llifogydd y gall perchnogion yr eiddo eu dilyn yn cynnwys:

 • Darganfod a ydych mewn perygl o lifogydd. Gallwch ddarganfod a yw eich eiddo mewn perygl drwy fynd i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu drwy ffonio'r llinell llifogydd ar 0345 988 1188.
 • Os ydych chi'n byw mewn ardal perygl llifogydd, efallai y byddwch yn gallu cofrestru ar gyfer Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol, a derbyn cyngor am ddim ar lifogydd. Ffoniwch y llinell llifogydd i ddarganfod a oes rhybuddion o lifogydd ar gael. 
 • Diweddarwch eich 'Cynllun Argyfwng Cartref'. Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru dempled y gallwch ei lawrlwytho. 
 • Gwella gallu eich eiddo i wrthsefyll llifogydd. 
 • Os yw'n berthnasol, bydd defnyddio systemau draenio cynaliadwy yn lle arwynebau anathraidd yn helpu i leihau dŵr ffo. 
 • Rhowch wybod am unrhyw ddraeniau neu gwlferi blociedig i Gyngor Abertawe. 

Os ydych chi'n pryderu am lifogydd, mae'r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn cynnig cyngor pellach: https://nationalfloodforum.org.uk.

 

Cyngor ar ddiogelwch: llifogydd

Drwy baratoi ar gyfer llifogydd, gallwch leihau'r difrod a'r drafferth a achosir yn sylweddol - yn enwedig os ydych yn byw mewn ardal lle mae perygl uchel o lifogydd, neu os ydych wedi cael llifogydd yn y gorffennol.

Bydd Cyngor Abertawe, y gwasanaethau brys a Chyfoeth Naturiol Cymru yn helpu lle bynnag y gallant, ond chi sy'n gyfrifol am ddiogelu eich eiddo eich hun yn bennaf. Pan fydd llifogydd yn gyffredin, nid yw'n bosib ymateb i bob galwad am gymorth ar unwaith, a'n blaenoriaeth ni yw achub bywydau.

Os bydd perygl i fywyd, ffoniwch 999.

Am wybodaeth am lifogydd yn eich ardal, ffoniwch linell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0345 988 1188 neu ewch i wefan Cyfoeth Naturiol CymruYn agor mewn ffenest newydd i weld ei fap byw am rybuddion o lifogydd. 

 

Paratoi ar gyfer llifogydd

Dylech

 • Gadw rhestr o rifau ffôn defnyddiol wrth law e.e. eich cwmni yswiriant, rhif llinell llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, rhifau ffôn cyswllt mewn argyfwng ar gyfer ffrindiau a theulu.
 • Gwiriwch gyda'r llinell llifogydd os oes unrhyw rybuddion penodol am lifogydd yn eich ardal.
 • Dewch o hyd i sachau tywod neu fodd arall o ddiogelu rhag llifogydd er mwyn blocio drysau a briciau awyru (gan sicrhau bod awyriad digonol) - gweler isod). *Sylwer nad yw Cyngor Abertawe'n darparu sachau tywod*
 • Crëwch becyn llifogydd. Cadwch dortsh, ffôn a gwefrwr, radio â batri, rhifau mewn argyfwng, papur ysgrifennu, pinnau a'ch polisi yswiriant mewn lle diogel.
 • Byddwch yn ymwybodol o leoliad eich switshis ar gyfer eich cyflenwad trydan a nwy.

Ni ddylech

 • Danbrisio'r difrod y gall llifogydd ei achosi. Cysylltu â'ch cwmni yswiriant i sicrhau bod gennych yswiriant llifogydd digonol.
 • Tybio bob pawb yn gwybod yr hyn i'w wneud. Creu cynllun llifogydd ar gyfer teulu.
 • Aros i'r llifogydd ddigwydd. Gall llifogydd ddigwydd yn gyflym iawn. Paratowch nawr.

 

Yn ystod llifogydd

Dylech

 • Gofio y bydd y gwasanaethau brys yn brysur iawn yn ystod llifogydd helaeth. Ffonio am gymorth yn syth os oes perygl i fywyd yn unig.
 • Cadw llygad ar adroddiadau tywydd lleol ar y teledu neu ar sianeli newyddion ar y radio. Peidiwch â theithio yn ystod stormydd glaw trwm oni bai fod gwir angen.
 • Edrychwch ar ôl eich cymdogion, yn enwedig y rhai sy'n ddiamddiffyn. 

Ni ddylech

 • Geisio gyrru drwy ffyrdd neu rydau dan lifogydd. Yn aml, mae'r dŵr yn ddyfnach nag y mae'n ymddangos a gall fod yn llifo'n gyflym. Gall eich cerbyd gael ei ysgubo i ffwrdd neu fynd yn sownd.
 • Cerdded drwy ardaloedd dan lifogydd. Gall hyd yn oed dŵr bas eich ysgubo oddi ar eich traed a gall fod peryglon eraill na allwch eu gweld megis draeniau sydd ar agor, wynebau ffyrdd wedi'u difrodi, malurion wedi suddo neu sianeli dwfn: gallant achosi anaf difrifol neu farwolaeth hyd yn oed.
 • Cerdded ar hyd afonydd neu gamlesi - mae'n beryg dros ben pan fydd llifogydd.
 • Caniatáu i blant chwarae mewn dŵr llifogydd - gall dŵr llifogydd fod wedi'i lygru gan garthion a chemegau.
 • Peidiwch â smygu, bwyta nac yfed pan fyddwch mewn cysylltiad â dŵr llifogydd, a golchwch eich dwylo'n dda ar ôl.

 

Os bydd llifogydd yn eich cartref

Dylech

 • Ddiffodd y cyflenwad trydan wrth y prif gyflenwad, os gallwch wneud hynny'n ddiogel.
 • Dod allan o'r dŵr - symudwch eich teulu, anifeiliaid anwes ac eitemau sentimental i fyny'r grisiau neu i dir uwch.
 • Sicrhau bod yr holl gylchedau trydan wedi'u sychu'n llawn ac wedi'u gwirio gan beiriannydd trydanol ar ôl y llifogydd cyn eu cynnau.
 • Os oes difrod i'ch cartref neu'ch eiddo, cysylltwch â'ch cwmni yswiriant. Gofyn am ei farn cyn dechrau glanhau.
 • Mae gan wefan y Fforwm Llifogydd CenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd amrywiaeth o gyngor defnyddiol a gwybodaeth bellach am yr hyn i'w wneud os effeithir arnoch gan lifogydd. 

Ni ddylech

 • Geisio diffodd y cyflenwad trydan wrth sefyll mewn dŵr.

 

Cyngor ar Ddiogelwch Llifogydd

 • Peidiwch â dychwelyd i adeiladau a wacawyd oni bai eich bod yn derbyn cyfarwyddyd i wneud hynny.
 • Osgowch ffynonellau trydan a pheidiwch â difodd y cyflenwad trydan wrth sefyll mewn dŵr.
 • Gofynnwch i beiriannydd gwasanaeth cymeradwy i wirio cyfleustodau eich eiddo (nwy, trydan a dŵr) cyn troi'r trydan ymlaen unwaith eto er mwyn sicrhau bod yr holl gylchedau trydan wedi'u sychu'n gyfan gwbl.
 • Byddwch yn ymwybodol o ddŵr halogedig a gwrthrychau miniog sy'n gorwedd yn nŵr y llifogydd.
 • Sicrhewch fod gennych larymau tân sy'n gweithio am fod perygl cynyddol o dân oherwydd offer trydanol gwlyb. Bydd y Gwasanaeth Tân yn darparu gwiriad diogelwch tân mewn cartrefi am ddimYn agor mewn ffenest newydd os oes angen (0800 169 1234).
 • Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio canhwyllau a thannau agored.

Ardal perygl llifogydd Cwm Tawe Isaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth i breswylwyr a busnesau yng Nghwm Tawe Isaf sydd mewn perygl llifogydd o afon Tawe, Nant-y-Fendrod a Nant Bran.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM