Toglo gwelededd dewislen symudol

IRONMAN 70.3 Abertawe

Cynhelir treiathlon IRONMAN 70.3 Abertawe ddydd Sul 14 Gorffennaf 2024

Ironman Swansea

Ironman Swansea
 

Gall athletwyr a gwylwyr ddisgwyl llwybr gwych mewn cyrchfan rasys sy'n cynnig golygfeydd godidog gyda'r dociau hanesyddol, penrhyn Gŵyr, bryniau tonnog gwyrdd, porfeydd ac amaethyddiaeth gyfoethog Abertawe wledig. Gall athletwyr a'u teuluoedd a'u ffrindiau hefyd fwynhau'r golygfeydd ar hyd glannau eang Bae Abertawe, y Mwmbwls a phenrhyn hardd Gŵyr.

Bydd athletwyr sy'n cymryd rhan yn IRONMAN 70.3 Abertawe'n nofio 1.2 milltir (1.9km) yn Noc Tywysog Cymru cyn beicio ar hyd cwrs un ddolen 56 milltir o hyd (90km). Bydd athletwyr yn beicio drwy'r Mwmbwls ar hyd ffyrdd sy'n cadw at glogwyni arfordirol Gŵyr cyn beicio drwy Abertawe wledig ac yna ar hyd Bae Abertawe i'r ddinas. O fan hyn, byddant yn dychwelyd i Abertawe wrth iddynt baratoi ar gyfer trosglwyddo yn yr Ardal Forol wrth ymyl yr Afon Tawe. Yn olaf, bydd athletwyr yn dilyn cwrs rhedeg dwy ddolen 13.1 milltir (21.1km) sy'n mynd â nhw o ganol y ddinas, heibio Arena lliw aur trawiadol newydd Abertawe, tuag at y Mwmbwls cyn mynd yn ôl tuag at y llinell derfyn yn y Marina.

Rhagor o wybodaeth (Yn agor ffenestr newydd)

Cau ffyrdd ar gyfer Ironman 70.3 Abertawe

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â threfnwyr y digwyddiad:

Cyfeiriwch at y mapiau a ddarperir am ragor o wybodaeth

Sylwer

 • GALL cerddwyr groesi'r cwrs ar unrhyw adeg os yw'n ddiogel gwneud hynny.
 • Cynhelir mynediad i gerbydau brys ar bob adeg
 • Bydd mynediad hanfodol ar gyfer gofalwyr yn cael ei hwyluso, cysylltwch a swansea70.3@ironmanroadaccess.com , rydym yn gofyn I chi drefnu hyn ymlaen llaw cyn 10 Gorffenaf er mwyn lleihau oedi.
 • Bydd cyfyngiadau parcio ar waith ar y cyrsiau beicio a rhedeg, gyda system halio cerbydau ar waith

Ar ol y nofio yn Noc Tywysog Cymru bydd yr athletwyr yn rhedeg dros y Bont Hwylio u drosglwuddo. Byddant yn cychwyn y cwrs beicio o faes parcio Heol East Burrows, gan deithio i Somerset Place a thua'r gorllewin ar Heol Ystumllwynarth (A4067). Bydd un ochr i'r Bont Hwylio ar agor i gerddwyr ar fore'r ras.

Bydd y beiciau'n parhau ar hyd y bae drwy'r Mwmbwls, o amglych rhannauo Gwyr cyn dychwelyd i faes parcio East Burrows ar hyd Heol Ysumllwynarth. Mae'r cwrs rhedeg 2 lap, yn gadael maes parcio East Burrows ac yn defnyddio Llwybr Beicio Bae Abertawe/y promenad i lawr i Lon Lilliput/Canolfan TA. Wrth ddychwelyd byddant yn defnyddio'r llwybr beicio cyn ymuno a Heol Ystumllwynarth trwy Faes Parcio Lon Sgeti i Barc yr Amgueddfa ar ol eu hail lap. Bydd y llwybr beicio ar gau o Lon Lilliput i Abertawe, bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal drwyddi draw.

Cau ffyrdd - Dydd Sul 14 Gorffennaf 2024

Mesydd Parcio

 • 6am - 5pm: Maes Parcio Blaendraeth Lon Sgeti, Maes Parcio Blaendraeth San Helen ar gau
 • Maes parcio East Burrows ar gau Dydd Mercher 8am - dydd Llyn 6pm.

Cwrs Canol y Dinas a Heol Ystumllwynarth

 • Somerset Place ar gau i geir dydd Sadwrn rhwng 7am - 6pm, dydd Sul rhwng 4am - 6pm.
 • Bydd Burrows Place a Stryd Adelaide r gau i geir rhwng 4am - 8pm
 • Bydd ochr ddeheuol Fordd Ystumllwynarth (tau'r Gorllewin) ar gau rhwng 6am - 5pm.
 • Bydd ceir yn gallu teithio tua'r Dwyrain ar Heol Ystumllwynarth fel arfer drwy gydol y dydd.
 • Mae dau fan croesi cerbydau a reolir ar Heol Ystumllwynarth. Defnyddiwch y lleoliadau croesi cerbydau dynodedig er mwyn sirchau eich bod yn croesi mor gyflym a phosibl.
 • Stryd  Morgannwg, Heol Ystumllwynarth, a chroesi'r ffordd ar gau i mewn i Dunvant Place
 • Gadewch allan o'r Chwarter Morwol, defnyddiwch y man croesi heibio'r Ganolfan Ddinesig a throwch i'r dde i Ffordd Ystumllwynarth.
 • Efallai y bydd oedi ar y croesfannau hyn ar adegau prysur
 • Bydd Mynediad i Gerddwyr i Draeth Abertawe, Lido Blackpill, Y Parc Sglefrio, Golff Troed Abertawe, The Secret Beach Bar and Kitchen yn cael ei gynnal fel arfer.
 • Bydd y cwrs rhedeg yn brysur 11am - 4pm felly cofiwch hyn wrth gyrchu'r traeth a'r ardal gfyagos.

Ffordd y Brenin

 • Bydd rhwng y Bont Hwylio a Maes Parcio Adeilad y Fforwm ar gau 4am - 10am dydd Sul er diogelwch cerddwyr.

Y Mwmbwls: 6am - 10am

 • Bydd Heol y Mwmbwls ar gau tua'r de DIM OND hyd at Lon y Pentref rhyng 6am - 10am
 • Bydd ceir yn gallu teithio tuar' Gogledd o Village Lane (tuag at Abertawe) yn ystod cyfnod y cau.
 • CYNGOR MYNEDIAD: Bydd gwyriad unffordd i drigolion sydd angen mynediad.
 • Bydd modd i drigolion deithio tua'r gorllewin ar y B4436, i'r chwith i Heol Murton Green, yna tua'r dwyrain ar Heol Mansfield, Lon Murton a Heol Newton

Newton (B4593), Llandeilo Ferwallt: 6.30am - 10.30am

 • Yna bydd y cwrs yn dilyn Lon Plunch a Lon Uwch cyn troi i'r chwith i'r Lon tua'r B4953/Heol Caswell trwy Newton yn pasio Traeth Bae Caswell
 • Yn Dilyn Heol Caswell i'r Gogledd, gan droi i'r chwitch i Heol y Pil/Heol Llandeilo Ferwallt ac i'r chwith i Heol Pennard B4436
 • Bydd y ffyrdd uchod wedi'u cau yn llwyr rhwng 6.30am - 10.30am

Kittle, Murton: 6.30am - 12.30pm, 12.30pm - 1.45pm

 • Mae'r cwrs yn parhau tua'r gorllewin ar hyd y B4436 i gyffordd Lon Vennaway. Mae gan y rhan hon o'r cwrs amrywiol gaeadau gan fod beiciau'n defnyddio'r ffyrdd hyn wrth fynd allan a dod i mewn
 • Bydd y B4436 o Murton Green i Gyffordd Lon Vennaway ar gau yn gyfan gwbl 6.30am - 12.30pm
 • Bydd yn agor tua'r gorllewin (tuag at Pennard) o 12.30pm ac yn agor yn llawn ar gyfer traffig i'r ddau gyfeiriad erbyn 1.45pm

Lon Vennaway: 6.30am - 1.30pm

 • Yn unol a'r uchod mae'r llwybr yn defnyddio Lon Vennaway i'r ddau gyfeiriad yn ystod y digwiddiad.
 • Bydd Lon Vennaway ar gau yn gyfan gwbl 6.30am - 12.30pm ac yna bydd yn agor ar gyfer traffig tua'r gogledd yn troi i'r chwith ac i'r dde ar Ffordd De Gwyr o 12.30pm
 • Bydd y ffordd yn hollol agored erbyn 1.30pm

Pennard, Southgate: 7.15am - 10.45am

 • Mae'r cwrs yn dilyn Heol Pennard trwy Kittle a Phennard cyn gwneud tro pedol yn Southgate y tu allan i Gaffi'r Tri Chlogwyn
 • Yna mae'r beiciau'n teithio yn ol trwy Bennard ac yn cymryd y chwith i Lon Vennaway
 • CYNGOR MYNEDIAD - Caniateir gadael o Southgate/Pennard tuag at Kittle tan 7.15am a chaniateir mynediad o Kittle i Southgate / Pennard ar ol 10.45am
 • Caniateir gadael tuag at Gila Uchaf ar ol 12.15pm

Melin y Parc, Penmaen, Nicholaston, Reynoldston: 7am - 12.30pm, 7am - 1pm

 • Mae'r cwrs yn dilyn yr A4118 trwy Felin y Parc, Penmaen, Nicholaston. Bydd yr A4118 ar gau hyd at gyffordd Reynoldston rhwng 7am - 12.30pm.
 • Yna mae'r cwrs yn teithio i'r Gogledd tuag at Reynoldston cyn troi i'r dwyrain i Cilibion a fydd ar gau yn gyfan gwbl rhwng 7am - 1pm

Llanrhidian, Penuel, Y Crwys: 7.30am - 11.30am, 7am - 12pm

 • O Cilibion mae'r cwrs yn teithio i Llanrhidian sydd ar gau 7.30am - 11.30am.
 • Yna mae'r llwybr yn teithio tua'r dwyrain drwy Penuel ac ymlaen at Y Crwys, cyn mynd tua'r de ar Heol Tirmynydd, bydd y rhan hon o'r cwrs ar gau yn gyfan gwbl rhwng 7.30am - 12pm

Cila Uchaf, Llangrove, Lunnon, Llanilltud Gwyr, Llethryd: 7.30am - 1pm, 7am - 1.30pm

 • Mae'r cwrs beicio yn cynnwys un dolen allanol fwy ac ail ddolen fewnol lai sy'n teithio drwy Llethryd ar y B4271 a fydd ar gau 7.30am - 1pm
 • Bydd Fordd De Gwyr A4118 o gyffordd Cila Uchaf i Lon Vennaway ar gau tua'r de 7am - 1.30pm
 • CYNGOR MYNEDIAD - Croesfan tua'r gogledd ar gael ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd ar Ffordd De Gwyr tuag at Gila Uchaf fel y dangosir ar y map ynghlwm

Comin Clyne, West Cross: 8.30am - 1.45pm

 • Bydd yr athletwyr yn gorffen y cwrs beicio trwy ddilyn y B4436 (Comin Clyne) tua'r dwyrain cyn troi i'r dde ar Heol Fairwood drwy West Cross.
 • Bydd y beiciau'n parhau i lawr y bryn ar Heol Fairwood ac yn troi i'r chwith i'r A4067 i ddychwelyd i Ganol Dinas Abertawe.
 • Bydd Comin Clyne o Heol Fairwood - Murton Green ar gau tua'r dwyrain o 8.30am - 1.45pm
 • Bydd Heol Fairwood ar gau tua'r dwyrain o 8.30am - 1.45pm
 • CYNGOR MYNEDIAD - Bydd mynediad i breswylwyr ar gael tua'r gogledd (i fyny'r bryn) ar Heol Fairwood drwy gydol y dydd, ynghyd a man croesi ar gyffordd Heol Fairwood / Heol Mayals ar gyfer ceir sy'n teithio tua'r gogledd tuag at Kittle