Chwilio'r wefan
English

Rhagamcanion Poblogaeth ac Aelwydydd

Amcanestyniadau Poblogaeth ac Aelwydydd ar gyfer Abertawe (Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar 2018).

Amcanestyniadau poblogaeth

Mae amcanestyniadau poblogaeth yn rhoi amcan o faint y boblogaeth yn y dyfodol yn seiliedig ar ragdybiaethau genedigaethau, marwolaethau a mudo sy'n deillio o dueddiadau'r gorffennol.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru'r amcanestyniadau poblogaeth diweddaraf yn seiliedig ar ragdybiaethau ar gyfer y 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru ym mis Chwefror 2020.  Mae'r amcanestyniadau hyn yn seiliedig ar 2018 ac maent ar gyfer y cyfnod 25 mlynedd i 2043.  Mae'r amcanestyniadau'n seiliedig yn bennaf ar ddata genedigaethau, marwolaethau a mudo dros bum mlynedd (hyd at ganol 2018), ac maent yn cynnwys tybiaethau ar ffrwythlondeb a marwolaethau o'r amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol diweddaraf.

Mae nodyn briffio* ar gael, sy'n rhoi trosolwg ar amcanestyniadau poblogaeth Llywodraeth Cymru a chanlyniadau allweddol Abertawe.  Mae'r nodyn hefyd yn crynhoi'r fethodoleg, y newid yn y boblogaeth a ragamcenir yng Nghymru, y tueddiadau yn ôl grwpiau oedran allweddol, cymariaethau â'r amcanestyniadau blaenorol a'r amcanestyniadau amrywiol cychwynnol a gyhoeddwyd.

Mae'r amcanestyniadau hyn yn dangos yr hyn a allai ddigwydd os bydd tueddiadau poblogaeth diweddar yn parhau yn unig.  Nid ydynt yn ystyried effeithiau polisïau'r llywodraeth, neu newid oherwydd ffactorau demograffig, cymdeithasol ac economaidd lleol a chenedlaethol.  Fodd bynnag, mae amcanestyniadau'n bwysig ar gyfer datblygu polisïau, cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus, gan gynnwys amcangyfrif angen lleol yn y dyfodol.

Amcanestyniadau Aelwydydd

Ym mis Chwefror 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru amcanestyniadau aelwydydd yn seiliedig ar 2018 ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru.  Daw'r amcanestyniadau aelwydydd o amcanestyniadau poblogaeth sy'n seiliedig ar 2018 a thybiaethau am newidiadau yng nghyfansoddiad a maint aelwydydd yn y dyfodol.


DIWEDDARIAD:  Ddydd Llun 18 Mai 2020, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) nodyn ar eu gwefan i roi gwybod i ddefnyddwyr eu bod wedi darganfod gwall sydd yn effeithio ar amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol sy'n seiliedig ar 2018.  Mae'n effeithio yn bennaf ar fudo rhwng Cymru a Lloegr, a disgrifir y gwall fel un 'mawr'.  Bydd yr ONS yn disodli'r amcanestyniadau.

Mae rhagor o wybodaeth am yr amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd hyn hefyd ar gael ar dudalennau 'Ystadegau ac Ymchwil' Llywodraeth CymruYn agor mewn ffenest newydd. Os oes gennych ymholiadau ynglŷn â'r wybodaeth hon, neu os oes angen rhagor o ystadegau demograffig Abertawe arnoch, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM