Chwilio'r wefan
English

Nid ydym yn derbyn ceisiadau ar gyfer trwydded caffi palmant.

Trwydded caffi palmant

Bydd angen trwydded arnoch os hoffech roi byrddau, cadeiriau ac ymbarelau ar lwybrau troed a mannau i gerddwyr i fwyta bwyd ac/neu yfed diodydd.

Ni ddylid rhoi byrddau, cadeiriau ac ymbarelau ar y briffordd cyn 7.30am ac mae'n rhaid eu symud oddi ar y briffordd y tu allan i oriau masnachu ac erbyn 21.30 o'r gloch fan bellaf. Mae'n rhaid eu symud ar unwaith os oes angen, er mwyn caniatáu gwaith ar y briffordd neu ddefnydd ohoni gan y cyngor, yr heddlu, y gwasanaethau tân ac ambiwlans ac unrhyw sefydliad statudol.

Mae'n rhaid i'r ardal a drwyddedir ar gyfer y caffi palmant gael ei threfnu mewn modd na fydd yn achosi unrhyw niwsans na blinder i berchnogion neu breswylwyr adeiladau cyfagos ac i bob defnyddiwr y briffordd.

Mae'n rhaid i fwyd a diodydd gael eu trosglwyddo i'r byrddau a'r cadeiriau gan aelod o staff yr eiddo. Os hoffech weini alcohol yn yr ardal, mae angen trwyddedau mangre y mae'n rhaid iddynt gynnwys yr ardal caffi palmant. Os oes gennych drwydded mangre bresennol, gallwch wneud cais am amrywiad i gynnwys yr ardal caffi palmant.

Mae'r drwydded am gaffi palmant yn para am flwyddyn.

Os rydych yn bwriadu hysbysebu ar yr atalfeydd, trafodwch eich cynlluniau â'r Adran Priffyrdd oherwydd gall rhai hysbysebion fod yn anaddas.

Bydd angen i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth o leiaf  £5 miliwn. Rhaid cyflwyno copi cyfredol o'ch tystysgrif yswiriant gyda'ch cais. Byddwch yn gallu lanlwytho fersiwn electronig fel rhan o'r ffurflen.

Os nad ydych yn cydymffurfio â'r gofynion hyn gallai eich trwydded gael ei dirymu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM