Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedu

Ar 22 Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddwn yn symud i Lefel Rhybudd 2 am 6.00am ar 26 Rhagfyr mewn perthynas â Rheoliadau'r Coronafeirws.

Y mesuriadau ar waith fydd:

  • Mae'n rhaid i glybiau nos gau
  • Mae'n rhaid cadw pellter cymdeithasol o 2m mewn swyddfeydd a safleoedd cyhoeddus.
  • Gwasanaeth gweini bwrdd yn unig, lle gweinir alcohol
  • Gall uchafswm o chwech o bobl gwrdd mewn safleoedd cyhoeddus (rheol o chwech)
  • Gwybodaeth Tracio ac Olrhain i'w chasglu mewn lleoliadau lletygarwch
  • Gorchuddion wyneb i'w gwisgo bob amser, ac eithrio wrth eistedd
  • Digwyddiadau wedi'u cyfyngu i 30 o bobl dan do, a 50 tu allan
  • Digwyddiadau bywyd arwyddocaol (h.y. priodasau / angladdau) - niferoedd i'w pennu gan asesiad risg lleoliadau, a'r gallu i gadw pellter cymdeithasol
  • Bydd cyfyngiad o 50 o bobl ar gyfer gwylio digwyddiadau chwaraeon yn yr awyr agored

Bydd grantiau ar gyfer y sector ar gael.

Gellir canfod crynodeb o Lefel Rhybudd 2 a'r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â'r rheoliadau a'r canllawiau ar wefan benodol 'diweddaraf' y Coronafeirws Llywodraeth Cymru https://llyw.cymru/topic/980/latest

Sicrhewch eich bod yn ymgyfarwyddo gyda'r gofynion.

Tacsis

Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn cwmpasu gwerthu a chyflenwi alcohol, rhai mathau o adloniant a lluniaeth hwyrnos.

Masnachu ar y stryd

Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

Tai amlbreswyl

Landlords of certain houses in multiple occupation (HMOs) need to apply to license their properties regardless of where they are located in Swansea. Licensing applies for all HMOs in Uplands, Castle and St Thomas wards no matter the size or number of residents.

Trwyddedau anifeiliaid

Rydym yn rhoi trwyddedau i fusnesau lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw neu eu gofalu amdanynt.

Delwyr metel sgrap

Dylai unrhyw gwmni sy'n talu am fetel sgrap fel rhan o'i fusnes fod wedi'i drwyddedu.

Trwydded safle carafanau a gwersylla

Mae angen ar safle a ddefnyddir ar gyfer carafanau a gwersylla drwydded gennym i weithredu.

Trwydded siop rhyw a sinema

Os bydd mangre'n gweithredu fel siop ryw neu sinema ryw, bydd angen trwydded gan yr awdurdod hwn arni.

Trwydded tyllu croen

Os ydych yn gweithio mewn busnes, sy'n tyllu croen, mae'n rhaid bod trwydded gennych.

Elusennau a chodi arian

Mae trwyddedau casglu elusennol yn awdurdodi'r bobl sy'n casglu, yn sicrhau y cesglir yr arian yn ddiogel ac y rhoddir cyfrif am y cyfanswm a gesglir.

Pontydd Pwyso

Caiff pontydd pwyso eu gosod yn y ddaear er mwyn gallu pwyso cerbydau a'u cynnwys. Yn aml, rheolir pontydd pwyso gan gwmnïau preifat sy'n eu cyflwyno i aelodau'r cyhoedd.

Trwydded amgylcheddol

Os gall eich busnes effeithio ar yr amgylchedd drwy lygredd aer, tir neu ddŵr yna bydd angen i chi wneud cais am drwydded amgylcheddol.