Toglo gwelededd dewislen symudol

Arweiniad i fod yn yrrwr tacsi

Os ydych am ddod yn yrrwr tacsi yn Abertawe, edrychwch ar ein canllaw i gael gwybod beth sydd angen i chi ei wneud.

I ddod yn yrrwr tacsi bydd angen i chi: 

 • basio prawf llythrennedd a rhifedd Saesneg sylfaenol (bydd y rhain yn cael eu cwblhau ar yr un pryd â'ch prawf gwybodaeth)
 • pasio prawf gwybodaeth (bydd pob ymgais yn costio £29)
 • meddu ar yr hawl i weithio yn y DU. Gellir cynnal gwiriadau gyda'r Swyddfa Gartref
 • llenwi ffurflen gais.  Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho ar ein tudalen Gyrwyr - cerbydau hacni a hurio preifat. Mae'n cynnwys rhagor o wybodaeth am y profion a gwybodaeth ychwanegol y bydd angen i chi ei rhoi i ni. Os yw'n well gennych, gallwch godi pecyn o'r Ganolfan Ddinesig

Beth sydd angen i mi ei wneud yn gyntaf?

 • lawrlwythwch a darllenwch y  pecyn cais (PDF) [2MB] i gael gwybodaeth am y broses a'r manylion i'w hastudio ar gyfer y prawf gwybodaeth
 • trefnu apwyntiad i sefyll Prawf Gwybodaeth drwy ffonio'r gwasanaeth Trwyddedu Tacsis 01792 635600
 • talu am y prawf gwybodaeth ar ddiwrnod yr apwyntiad yn y Ganolfan Gyswllt. Os byddwch yn sefyll eich prawf fwy nag unwaith bydd angen i chi dalu bob tro
 • Pan fyddwch wedi llwyddo yn y prawf gwybodaeth, byddwch yn derbyn tystysgrif sy'n ddilys am 12 mis
 • trefnu apwyntiad gyda'ch meddyg teulu i gynnal prawf meddygol i safonau meddygol Grŵp 2. Cofiwch y bydd y dystysgrif gan eich meddyg teulu yn ddilys am 28 niwrnod yn unig
 • os oes angen tystysgrif ymddygiad da arnoch, dylech hefyd gyflwyno cais am hon nawr
 • pan fydd yr holl ddogfennau dilys wedi'u derbyn (a amlinellir yn y pecyn cais), byddwch yn barod i wneud cais am drwydded yrru cerbyd hacni a gyrwyr hurio preifat a'ch cais GDG.  Bydd angen i chi wneud apwyntiad penodol i gyflwyno'r cais hwn drwy ffonio'r llinell apwyntiadau ar 01792 637366
 • os caniateir y cais bydd angen i chi dalu ffi'r drwydded yn unol â chyfarwyddyd

Fel rhan o'r cais bydd hefyd angen i chi gyflwyno:

1. Trwydded Yrru DVLA.

 • rhaid eich bod wedi meddu ar drwydded yrru lawn am o leiaf 12 mis.
 • rhaid iddi ddangos eich cyfeiriad preswylio cyfredol
 • rhaid bod y drwydded cerdyn llun o fewn ei dyddiad
 • côd "rhannu fy nhrwydded yrru" (y gellir ei wneud pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais)

2. Ffurflen feddygol Grŵp 2

Mae'r ffurflen hon ar gael ar y dudalen Gyrwyr - cerbydau hacni a hurio preifat. Rhaid i'ch meddyg teulu gwblhau'r ffurflen hon. Codir tâl am gwblhau'r ffurflen a chi sy'n gyfrifol am dalu'r gost. Mae'r gost yn amrywio yn dibynnu ar y feddygfa.

3. Datgeliad GDG manwl.

Bydd rhaid i chi ffonio'r Llinell Apwyntiadau ar 01792 637366 i drefnu apwyntiad a chwblhau eich cais GDG - byddwch yn cael eich trosglwyddo i'r Uned GDG a fydd yn rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair i chi er mwyn i chi allu cwblhau ffurflen gais ar-lein cyn eich apwyntiad. Bydd rhaid i chi ddod â'r holl ddogfennau perthnasol i'ch apwyntiad, a amlinellir yn yr arweiniad GDG sydd wedi'i gynnwys yn eich pecyn cais. Bydd y dogfennau'n cael eu gwirio yn eich apwyntiad a byddwch yn talu ffi cyflwyno cais y GDG, sef £44.

Caiff tystysgrif y GDG ei hanfon yn uniongyrchol i'ch cyfeiriad cartref. Ar ôl derbyn y dystysgrif GDG, bydd rhaid i chi gyflwyno copi i dderbynfa'r Ganolfan Ddinesig a llofnodi ffurflen yn caniatáu i'r ddogfen gael ei chopïo a'i chadw fel rhan o'ch cais.Mae'n rhaid i chi wneud hyn yn bersonol.  Pan gaiff eich datgeliad GDG ei ddychwelyd, os oes gennych euogfarnau perthnasol, efallai bydd angen i chi fynd i wrandawiad pwyllgor er mwyn iddo benderfynu ar eich cais.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn ag euogfarn, trefnwch apwyntiad gyda Swyddog Trwyddedu Tacsis trwy ffonio 01792 635600 er mwyn trafod. 

4. Prawf bod gennych ganiatâd i fyw a gweithio'n gyfreithlon yn y DU.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos prawf bod ganddo ganiatâd i fyw a gweithio'n gyfreithlon yn y DU, waeth beth fo'i genedligrwydd. Bydd angen i chi ddarparu eich pasbort; neu dystysgrif geni lawn y DU ynghyd â dogfen CThEM sy'n nodi eich rhif Yswiriant Gwladol neu hawlen breswylio fiometrig.  Os nad oes gennych unrhyw un o'r dogfennau a grybwyllir, bydd angen i chi gysylltu â Swyddog Trwyddedu i siarad am eich cais ar 01792 635600.

5. Lluniau pasbort

 • rhaid i'r llun fod o'r ymgeisydd
 • rhaid i'r ymgeisydd wynebu ymlaen ac edrych yn syth ar y camera yn agos at ei wyneb, ei ben a'i ysgwyddau, gydag uchder pen argymelledig (y pellter rhwng gwaelod yr ên a thop y pen) rhwng 29 a 34 milimetr
 • gyda mynegiant niwtral a'r geg ar gau (dim gwenu, gwgu na chodi aeliau
 • gyda'i lygaid yn agored ac yn weladwy, dim sbectol haul na sbectol wedi'i thywyllu a dim gwallt ar draws y llygaid)
 • dim adlewyrchiadau neu lacharedd ar y sbectol a ni ddylai'r fframiau orchuddio'r llygaid. Os yw'n bosib, rydym yn argymell bod sbectol yn cael eu tynnu ar gyfer y llun
 • dangos ei ben llawn, heb unrhyw orchudd pen oni bai ei fod yn gwisgo un oherwydd gredoau crefyddol neu resymau meddygol
 • heb unrhyw wrthrychau na phobl eraill yn y llun
 • heb gysgodion ar y llun
 • heb unrhyw beth yn gorchuddio'r wyneb. Ni ddylai unrhyw beth orchuddio amlinelliad y llygaid, y trwyn na'r geg, na dangos unrhyw lygad coch

Mae angen i'r llun:

 • fod yn faint llun pasbort safonol y DU a dynnwyd mewn bwth neu stiwdio, 45 milimetr o uchder x 35 milimetr o led, a heb ei dorri o ffotograff mwy i faint llun pasbort safonol

Rhaid i ansawdd y llun:

 • fod wedi'i dynnu yn erbyn cefndir hufen plaen neu gefndir llwyd golau plaen
 • cael ei argraffu i ansawdd uchel, fel lluniau wedi'u hargraffu gan fwth neu stiwdio (mae ffotograffau a argraffwyd gartref yn annhebygol o fod o ansawdd digon uchel)
 • bod yn glir ac mewn ffocws
 • bod wedi'i dynnu o fewn y mis diwethaf
 • bod mewn lliw, ar bapur ffotograffig gwyn plaen, heb ei rwygo, ei grychu na'i farcio a heb unrhyw ysgrifen ar y tu blaen neu'r cefn - ac eithrio pan fydd angen ardystio un o'r lluniau

6.Talu am y drwydded a'r bathodyn

Cost trwydded a bathodyn yw £236 (nid yw hyn yn cynnwys y Prawf Gwybodaeth na ffi'r cais GDG). Bydd y drwydded a'r bathodyn yn ddilys am3 blynedd. (Mewn ambell achos, rhoddir trwyddedau am gyfnod byrrach a bydd ffi lai yn berthnasol.)

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yn y Ganolfan Ddinesig. Mae staff trwyddedu tacsis ar gael yn ystod oriau gwaith arferol yn unig (8.30am tan 5.00pm o ddydd Llun i ddydd Iau a 8.30am tan 4.30pm ar ddydd Gwener). Fe'ch cynghorir i wneud apwyntiad, felly ffoniwch 01792 635600 i drefnu hyn.