Chwilio'r wefan
English

Mae'r ap HomeSwapper ar gyfer iOS ac android eisoes ar gael AM DDIM yn y siop apiau -  PDF Document HomeSwapper app (PDF, 274KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cyfnewid drwy gytundeb - cynllun cyfnewid cartrefi

Os ydych yn denant y cyngor neu'r Gymdeithas Tai, gallwch gyfnewid eich cartref (cyfnewid drwy gytundeb) gyda thenantiaid eich cyngor eich hun, cynghorau eraill neu gymdeithasau tai yn y DU os yw eich landlord yn cytuno.

Mae sawl ffordd o ddod o hyd i gartref i'w gyfnewid yn llwyddiannus - drwy deulu neu ffrindiau, ar lafar, drwy hysbysebion lleol, cyfryngau cymdeithasol neu drwy wefan cyfnewid cartref arbennig HomeSwapper.

HomeSwapper

HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd yw gwasanaeth cyfnewid drwy gytundeb ar-lein am ddim mwyaf y DU ar gyfer tenantiaid eiddo'r cyngor a chymdeithasau tai sydd am gyfnewid tai.

Ar ôl i chi gofrestru ac ychwanegu manylion am eich cartref presennol a'r cartref yr hoffech symud iddo, bydd HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd  yn chwilio'n awtomatig am denantiaid addas y gallech gyfnewid â hwy. Yna byddwch yn cael e-bost neu neges destun gyda manylion y tenantiaid hynny.

Gall tenantiaid Cyngor Abertawe ymuno â gwasanaeth HomeSwapper a'i ddefnyddio am ddim. Mae ap ffôn symudol HomeSwapper hefyd ar gael.

Dyma fideo sy'n esbonio sut mae HomeSwapper yn gweithio:

Pan fyddwch yn dod o hyd i rywun yr hoffech gyfnewid cartrefi â hwy:

 • Trefnwch ymweld â chartrefi'ch gilydd.  Wrth gyfnewid cartrefi, rydych yn derbyn safon gyffredinol atgyweirio ac addurno'r eiddo fel yr oedd ar adeg eich ymweliad. Felly, sicrhewch eich bod yn hapus gydag unrhyw fân atgyweiriadau neu waith addurno y mae angen eu gwneud.
 • Ystyriwch os ydych chi'n fodlon ar y lleoliad/yr ardal, cludiant cyhoeddus/parcio, amwynderau megis siopau, ysgolion, parciau etc. a'ch cymdogion
 • Gwiriwch beth yw rhent eich cartref newydd a'r math o denantiaeth y bydd gennych gyda'ch landlord newydd.
 • Ar ôl i chi benderfynu cyfnewid cartrefi, bydd rhaid i chi gael caniatâd ysgrifenedig gan eich landlord cyn y gallwch gyfnewid. Dylai tenantiaid Cyngor Abertawe gwblhau  PDF Document ffurflen Cyfnewid drwy Gytundeb Cyngor Abertawe (PDF, 869KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Byddwch yn derbyn y penderfyniad o fewn 42 diwrnod. Gellir gwrthod eich cais i gyfnewid oherwydd rhesymau penodol megis:
  • mae'r eiddo yn llai/fwy na'r hyn y mae ei angen arnoch neu'n anaddas
  • mae gennych ôl-ddyledion rhent
  • rydych wedi torri amodau'ch tenantiaeth
 • Yn ystod y broses o gymeradwyo'r cyfnewid, bydd landlordiaid yn gwirio cyflwr eich cartref, ei iechyd a'i ddiogelwch - gan gynnwys gwiriadau nwy a thrydan yn ogystal â chwblhau Tystysgrif Perfformiad Ynni os oes angen.
 • Bydd landlordiaid hefyd yn gwirio'ch cyfrif rhent - fel arfer bydd angen i chi gael cyfrif rhent sy'n glir er mwyn cwblhau'r broses gyfnewid a byddant yn cwblhau cyfeirnod tenantiaeth ar gyfer eich landlord newydd.
 • Rhaid i bob landlord sy'n rhan o'r broses gyfnewid roi ei ganiatâd cyn i chi allu symud. Unwaith y byddwch yn derbyn caniatâd i symud gan eich landlord, bydd angen i chi drefnu dyddiad symud gyda'ch partner cyfnewid a rhoi gwybod i'ch landlord. Bydd angen i chi gwblhau gwaith papur gan gynnwys 'Gweithred Aseiniad' sy'n ddogfen gyfreithiol rwymol.
 • Ni ddylech fyth dderbyn na gwneud unrhyw daliad am gyfnewid â thenant arall a pheidiwch â symud nes eich bod wedi derbyn caniatâd eich landlord, neu gallwch golli eich cartref.

Cysylltwch â'ch landlord am ragor o wybodaeth.

Dylai tenantiaid Cyngor Abertawe gysylltu â'u Swyddog Cymdogaeth am ragor o wybodaeth a chyngor.

Ewch i HomeSwapperYn agor mewn ffenest newydd i gofrestru ar y wefan i chwilio am gartref i'w gyfnewid.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM